Electrolux 47635IP-MN User Manual

Browse online or download User Manual for Unknown Electrolux 47635IP-MN. Aeg-Electrolux 47635IP-MN Ръководство за употреба [en]

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 80
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated4.7 / 5. Based on26 customer reviews
Page view 0
47635IP
Готварска печка
Шпорет
Книжкаѝсѝинструкцииѝ
Упут
ст
воѝзаѝупотребуѝ
Page view 0
1 2 3 4 5 6 ... 79 80

Summary of Contents

Page 1

47635IP Готварска печка Шпорет КнижкаѝсѝинструкцииѝУпутствоѝзаѝупотребуѝ

Page 2 - Указанияѝзаѝинсталиранеѝ

10 Ключ за управление на задна лява нагревателна зона Ключ за управление на предна средна нагревателна зона Ключ за управление на задна дясна

Page 3 - Монтиране

11 Принадлежности,ѝпредоставяниѝсѝуредаѝ Заедноѝсѝвашияѝуредѝсеѝпредоставятѝследнитеѝпринадлежности: • Скара,ѝвърхуѝкоятоѝдаѝбъдатѝпоставяниѝтав

Page 4 - По време на употреба

12 • Заѝдаѝизвадитеѝчекмеджето,ѝиздърпайтеѝгоѝдоѝупор,ѝследѝтоваѝгоѝповдигнетеѝлекоѝиѝгоѝизвадетеѝнапълно. Можеѝдаѝпоставитеѝчекмеджетоѝотново,ѝ

Page 5

13 Предиѝпърваѝупотребаѝфурнатаѝтрябваѝдаѝсеѝзагрееѝбезѝхрана.ѝПрезѝтоваѝвремеѝможеѝдаѝсеѝпоявиѝнеприятнаѝмиризма.ѝТоваѝеѝсъвсемѝнормално.ѝ1. Изв

Page 6

14 ѝСъдовеѝзаѝготвенеѝИзползвайтеѝсъдове,ѝзаѝкоитоѝеѝгарантираноѝчеѝсаѝпредназначениѝзаѝфурнаѝиѝиздържатѝтемпературиѝ250°ѝC.ѝТавитеѝзаѝфурнаѝиѝдру

Page 7

15 КлючѝзаѝрегулиранеѝнаѝтермостатаѝТемпературатаѝнаѝпеченеѝсеѝизбираѝчрезѝзавъртанеѝнаѝключаѝнаѝтермостатаѝнаѝфурнатаѝпоѝпосокаѝнаѝчасовниковатаѝ

Page 8

16 Конвекционноѝпечене КОНВЕКЦИОННАТАѝФУРНАѝнамаляваѝобщотоѝвремеѝзаѝпечене,ѝдоколкотоѝвъвѝфурнатаѝможеѝдаѝбъдатѝпоставениѝдвеѝтавиѝедновременно

Page 9 - ИНСТРУКЦИИѝЗАѝПОТРЕБИТЕЛЯѝ

17ѝСвинскитеѝшишчета,ѝпържолитеѝиѝрибатаѝтрябваѝдаѝсеѝпекатѝнаѝгрил,ѝпоставениѝвисокоѝвъвѝфурната,ѝдокатоѝмесаѝкатоѝпо-дебелитеѝребраѝеѝпо-добреѝд

Page 10

18 Tазиѝфункцияѝеѝособеноѝподходящаѝзаѝразмразяванеѝнаѝделикатниѝхрани,ѝкоитоѝмогатѝдаѝсѝповредятѝотѝтоплината,ѝкатоѝсладкишиѝсѝпълнеж,ѝзамразени

Page 11 - Подвижноѝчекмедже

19 ТелескопиченѝводачѝПоставянеѝиѝизважданеѝнаѝхоризонталниѝскариѝХоризонталнитеѝскариѝсѝтелескопичниѝводачиѝсеѝпоставятѝиѝизваждатѝпоѝсъщияѝначин

Page 12 - УПОТРЕБАѝНАѝУРЕДАѝ

2 СЪДЪРЖАНИЕ Инструкции за потребителя Важни инструкции за безопасност Употребаѝиѝгрижи Командно табло Плот ФурнаѝѝПринадлежности,ѝпредоставяниѝс

Page 13

20 Алармаѝ(интерваленѝтаймер)ѝЗаѝдаѝзададетеѝинтервалаѝдоѝалармата,ѝбутонътѝзаѝрежимѝтрябваѝдаѝсеѝнатиска последователно, докато светодиодът за

Page 14 - РЕГУЛАТОРИѝ

21ѝПРЕПОРЪКИѝИѝСЪВЕТИѝПозициятаѝнаѝводачитеѝнеѝеѝкритична,ѝноѝсеѝпостарайтеѝрафтоветеѝдаѝбъдатѝразпределениѝравномерно.ѝКогатоѝпечетеѝповечеѝотѝед

Page 15 - Сладкиши

22 ТипѝкейкѝилиѝсладкишѝПозицияѝнаѝрафтаѝотдолуѝнагореѝПредварителноѝзагряванеѝминутиѝѝТемператураѝ°CѝѝТемператураѝ°CѝВремеѝзаѝпеченеѝминути.ѝ3ѝ

Page 16 - Печенеѝнаѝмеса

23 ТАБЛИЦАѝСѝВРЕМЕНАТАѝЗАѝПРИГОТВЯНЕѝНАѝПЕЧЕНОѝХРАНАѝПозицияѝнаѝрафтаѝотдолуѝнагореѝ°CѝѝѝВремеѝминути.ѝПозицияѝнаѝрафтаѝотдолуѝнагореѝ°CѝѝѝВремеѝм

Page 17 - Размразяванеѝѝѝ

24 Внимание!ѝОпасностѝотѝизгарянеѝвследствиеѝнаѝостатъчнатаѝтоплина.ѝСледѝизключванеѝнагревателнитеѝзониѝиматѝнуждаѝотѝизвестноѝвреме,ѝзаѝдаѝизст

Page 18 - ПРЕПОРЪКИѝИѝСЪВЕТИѝ

25.ѝСледѝизползванеѝизключетеѝсъответнияѝнагревателенѝелементѝотѝплота,ѝаѝнеѝразчитайтеѝнаѝдетектораѝнаѝсъдове.ѝ Използвайтеѝготварскиѝсъдовеѝотѝп

Page 19 - Телескопиченѝводачѝ

26 Настройкаѝзаѝнагряване:ѝИзключванеѝслед:ѝ1-2ѝ 6ѝчасаѝ3-4ѝ 5ѝчасаѝ5ѝ 4ѝчасаѝ6-9ѝ 1,5ѝчасаѝ Изискванияѝзаѝминималенѝразмерѝнаѝсъдаѝзаѝвсякаѝотѝн

Page 20

27 МатериалѝнаѝготварскияѝсъдѝПодходящѝСтомана,ѝемайлиранаѝстоманаѝдаѝЧугунѝ ДаѝНеръждаемаѝстоманаѝ АкоѝеѝозначенѝотѝпроизводителяѝАлуминий,ѝмед,ѝ

Page 21

28 НастройкаѝзаѝнагряванеѝКулинарнаѝобработкаѝПодходящаѝзаѝВремеѝзаѝготвенеѝСъвети/ПрепоръкиѝКартофиѝнаѝпараѝ 20-60ѝмин.ѝ Използвайтеѝсамоѝмалкоѝ

Page 22

29 -ѝпо един инвертор за всяка от двойната и единичната нагревателни секции. Двете нагревателни зони (задните) от едната нагревателна секция изпол

Page 23 - НАГРЕВАТЕЛНИѝЗОНИ

3 ВАЖНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА Прочетете всички указания, преди да започнете да използвате този уред. Запазете тези указания за бъдещи справки.

Page 24

30 РаботниѝшумовеѝЕлектроннитеѝпроцеси,ѝсвързаниѝсѝиндукционнотоѝготвенеѝсъздаваѝнякоиѝнеобичайниѝфоновиѝшумове.ѝТезиѝшумовеѝсаѝнормалниѝиѝсаѝчас

Page 25

31ѝВъншноѝпочистванеѝѝЧаститеѝотѝнеръждаемаѝстоманаѝмогатѝдаѝсеѝоцветятѝвѝсламенѝцвятѝвѝтечениеѝнаѝупотребата.ѝИзползвайтеѝспециаленѝпрепаратѝзаѝп

Page 26

32 за почистване на плотове веднага след като плотът изстине. Металните следиѝможеѝдаѝостанатѝзавинаги,ѝакоѝнеѝсеѝпремахнатѝпредиѝследващотоѝизпол

Page 27

33сѝкремѝзаѝпочистванеѝнаѝготварскиѝплотовеѝиѝполирайтеѝизчистенатаѝповърхност. Пластмасиѝилиѝхраниѝсѝвисокоѝсъдържаниеѝнаѝзахар:ѝТезиѝтиповеѝзам

Page 28

34 Вратаѝнаѝфурнатаѝ СвалянеѝнаѝврататаѝнаѝфурнатаѝотѝпантитеѝЗаѝдаѝсеѝулесниѝпочистванетоѝнаѝфурната,ѝнейнатаѝвратаѝможеѝдаѝсеѝсваля.ѝОтворете

Page 29 - Управлениеѝнаѝмощността

35 СМЯНАѝНАѝОСВЕТИТЕЛНАТАѝЛАМПАѝНАѝФУРНАТАѝ Проверетеѝдалиѝуредътѝеѝизключен,ѝпредиѝдаѝзапочнетеѝдаѝсменятеѝлампата,ѝзаѝдаѝизбегнетеѝвъзможностт

Page 30 - ПОДДРЪЖКАѝИѝПОЧИСТВАНЕѝ

36 Симптомиѝ Възможнаѝпричинаѝ ОтстраняванеѝИндикаторътѝзаѝостатъчнаѝтоплинаѝнеѝпоказваѝнищоѝ- Нагревателнатаѝзонаѝеѝбилаѝвключенаѝсамоѝзаѝкратк

Page 31 - Самопочистващаѝсеѝфурнаѝѝ

37 Симптомиѝ РешенияѝФурнатаѝнеѝсеѝвключваѝ Проверете:ѝ- проверетеѝдалиѝсаѝправилноѝподбраниѝрежимът/температуратаѝнаѝпеченеѝ- далиѝключътѝнаѝко

Page 32

38 47635IPѝЗахранванеѝ НоминалноѝнапрежениеѝНоминалнаѝчестотаѝ230Vѝ~/400Vѝ3N~/ѝ230Vѝ3~/ѝ400Vѝ2N~ѝ~50ѝHzѝПринадлежностиѝРафтѝТаваѝзаѝпеченеѝнаѝмес

Page 33

39 НивелиранеѝУредътѝеѝснабденѝсѝрегулируемиѝмалкиѝкрачета,ѝнамиращиѝсеѝнаѝзаднитеѝиѝпреднитеѝъглиѝнаѝосновата.ѝЧрезѝрегулиранеѝнаѝтезиѝкрачетаѝмо

Page 34 - Вратаѝнаѝфурнатаѝ

4 Безопасност за децата • Тази печка е предназначена за работа от възрастни хора. Не позволявайте на деца да играят близо до печката или с нея.

Page 35 - Нещоѝнеѝработиѝ

40 Уверетеѝ се,ѝчеѝзахранващиятѝкабелѝнаѝ готварскатаѝ печкаѝ неѝ влизаѝ вѝсъприкосновениеѝ сѝ никакваѝ частѝ отѝзащрихованатаѝобластѝнаѝсхемата.

Page 36

41 Информацияѝзаѝопазванеѝнаѝоколнатаѝсредаѝ• Следѝинсталиранетоѝизхвърлетеѝопаковките,ѝкатоѝобърнетеѝвниманиеѝнаѝмеркитеѝзаѝбезопасностѝиѝопазва

Page 37 - УКАЗАНИЯѝЗАѝИНСТАЛИРАНЕѝ

42 ТАБЕЛА САДРЖАЈА Упутства за корисника Важна сигурносна упутства Употреба и одржавање Контролна табла Површина за кување Прибор испоручен са ап

Page 38 - МЕСТОПОЛОЖЕНИЕѝ

43 ВАЖНА СИГУРНОСНА УПУТСТВА Прочитајте сва упутства пре употребе апарата. Сачувајте ова упутства за будуће потребе. Овај приручник садржи важне

Page 39 - ЕЛЕКТРИЧЕСКИѝВРЪЗКИ

44 • Деца се такође могу озледити повлачењем шерпи или лонаца са штедњака. • Овај апарат није намењен да га користе особе (укључујући и децу) с

Page 40 - свързването

45 • Немојте употребљавати ливене гвоздене тигање или тигање са оштећеним дном, које је грубо или које се лепи. Када клижете тигање може доћи до

Page 41

46 Запаљиви материјали могу да експлодирају, услед чега може да дође до пожара или оштећења имовине. ПАЖЊА Немојте у ормарићима изнад апарата да

Page 42 - Упутства за инсталатера

47 • Одаберите посуђе са равним дном, које је довољно велико да покрије зоне за кување. Сензори за откривање посуде неће дозволити да употребљав

Page 43 - ВАЖНА СИГУРНОСНА УПУТСТВА

48 УПУТСТВА ЗА КОРИСНИКА УПОТРЕБА И ОДРЖАВАЊЕ Стаклокерамичка плоча за кување Командна табла Ручица на вратима Врата доњег одељка за одл

Page 44 - За време употребе

49 Командно дугме зоне кувања назад лево Командно дугме зоне кувања у средини напред Командно дугме зоне кувања назад десно Електронски тајмер

Page 45

5 • Не използвайте плота като работна повърхност или за съхранение. • Не използвайте нагревателните зони с празни съдове или без съдове върху тя

Page 46

50 Прибор испоручен са апаратом Са Вашим апаратом је испоручен следећи прибор: • Полица за стављање посуда (решетка, модле за пециво). Посуду

Page 47

51 Колектор кондензата Колектор се користи за сакупљање кон-дензата док је пећница још у раду. Требага ставити у фиоку. После коришћења,колекто

Page 48 - УПУТСТВА ЗА КОРИСНИКА

52 Пре прве употребе пећницу треба загрејати без хране. У току тог времена може доћи до испуштања непријатних мириса. То је нормално. 1. Уклонит

Page 49 - Пећница

53 КОМАНДЕ Функције пећнице За све функције пећнице, индикаторска сијалица се пали када пећница загрева, а гаси се када се постигне подешена темп

Page 50 - Прибор испоручен са апаратом

54 Принцип конвекцијске пећнице Горњи и доњи елементи, као и прстенаси елеменат око вентилатор, загревају ваздух, који се тада шири кроз ваздушне

Page 51 - Пре прве употребе пећнице

55 Не заборавите да одаберете посуђе којем је потребна једнака температура. Јела којима је потребно различито време у пећници, треба да стављате у

Page 52 - О кондензацији и пари

56 Подесите команду функције на а температурну команду на потребну температуру (највише 230°C). Загрејте роштиљ 3 до 5 минута. Проверавајте хра

Page 53 - Командно дугме термостата

57 • Распоредите храну коју желите да одмрзнете у једном слоју. • Тамо где је могуће, на пола времена одмрзавања окрените је. • Поставите замрз

Page 54 - Печење

58 Потсетник за минуте (време интервала) Да би подесили време интервала, више пута притискајте дугме „Mode“, све док ЛЕД трепери. Тада можете по

Page 55 - Печење на роштиљу

59 Полица може да се стави на дно пећнице. Боље је да стављате посуђе на полицу у том положају, него директно на дно пећнице. Када је пећница пуна

Page 56 - Подешавање одмрзавања

6 ѝ• Съхраняване на предмети върху уреда. Близо до готварския плот или върху него не трябва да се съхраняват запалителни материали. Това включва

Page 57

60 Врста колача или пецива Положај полице од дна Претходно загревање мин Температура °C Температура °C Време кувања мин. 2 ---- 115-125 ----

Page 58 - Крај рада

61 ТАБЕЛА ЗА ПЕЧЕЊЕ ХРАНА Положај полице од дна °C Време мин. Положај полице од дна °C Време мин. Цело пиле 2 195-205 60-70 2 170-190 45-5

Page 59

62 Упозорење! Опасност од опекотина од преостале топлине. Након искључивања, зонама за кување треба одређено време да се охладе. Погледајте индика

Page 60

63 Препоручује се да за кување на индуктивној површини увек користите теже и квалитетније посуђе од нерђајућег челика. То ће у великом смањити мог

Page 61 - ЗОНЕ КУВАЊА

64 Величина посуде Индуктивне зоне за кување се до извесне мере аутоматски прилагођавају на дно посуђа за кување. Ипак, магнетни део дна посуђа з

Page 62

65 Подешење топлине Процес кувања Погодно за Времена кувања Савети 2-3 Крчкање Крчкање јела са пиринчем и млеком Подгревање готових јела 25-50 м

Page 63 - Индуктивне зоне кувања

66 Заједничка употреба снаге Ваша површина за кување је опремљена са три индуктивна елемента у оквиру два грејна одељка. Задње и предње зоне за к

Page 64 - Примери апарата за кување

67 Имајте у виду да ови звуци више долазе до изражаја када се кува на степену ПОДИЗАЊЕ јачине. Веома бучни звуци нису део нормалног индујтивног ку

Page 65

68 Каталитички емајл Принцип: Каталитички емајл на зидовима пећнице је порозан и има известан ефекат самочишћења. Он апсорбује и ра

Page 66 - Звуци рада

69 Чишћење керамичке плоче (површине за кување) Пре чишћења површине за кување, уверите се у то да се сва командна дугмад налазе у положају OFF (

Page 67 - ОДРЖАВАЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ

7 • Не загрявайте затворени съдове с храна. Повишеното налягане може да доведе до избухване на съда и до нараняване. ВАЖНОѝУКАЗАНИЯѝЗАѝБЕЗОПАСНОС

Page 68 - Каталитички емајл

70 На керамичкој површини за кување немојте употребљавати следеће: • Немојте употребљавати абразивна средства за чишћење и јастучиће за стругање

Page 69

71 Поновно постављање врата пећнице на шарке Код враћања врата на шарке, поновите поступак за вађење из шарки обрнутим редом. Вратите шарке у о

Page 70

72 Ако треба да се замени сијалица у пећници, нова мора да одговара следећим спецификацијама: Ватажа 25W Напон 230/240V(50Hz) Температуре 300єC

Page 71 - ЗАМЕНА СИЈАЛИЦЕ У ПЕЋНИЦИ

73 Симптоми Могући разлог Помоћ “F” је упаљено - Неподесно посуђе за кување- На зони за кување нема посуђе за кување - Пречник дна посуде за

Page 72 - КАДА НЕШТО НЕ РАДИ

74 3. Јасни и концизни детаљи неисправности 4. Модел и серијски број (видите налепницу са подацима) 5. Датум куповине УПУТСТВА ЗА ИНСТАЛАТЕРА

Page 73

75 ИНСТАЛАЦИЈА Све операције које су неопходне за инсталацију обавезно треба да обави КВАЛИФИКОВАНО ОСОБЉЕ у сагласности са постоје

Page 74 - УПУТСТВА ЗА ИНСТАЛАТЕРА

76 ЕЛЕКТРИЧНО ПРИКЉУЧИВАЊЕ Све електричне радове који су потребни за инсталирање ове површине за кување и кабла за напајање треба да обави квали

Page 75 - ПОСТАВЉАЊЕ

77 Пре прикључивања проверити: • да ли осигурачи и кућна електрична инсталација могу носити напајање апарата (погледај плочицу са ознаком типа);

Page 78

8 ѝ• Неѝпоставяйтеѝгорещиѝкухненскиѝсъдовеѝвърхуѝстуденияѝготварскиѝплот.ѝТоваѝможеѝдаѝпредизвикаѝспукванеѝнаѝстъклото.ѝѝ• Неѝплъзгайтеѝсъдовеѝп

Page 79

342 703 864-00-012009 Subject to change without notice

Page 80

9 ИНСТРУКЦИИѝЗАѝПОТРЕБИТЕЛЯѝѝУПОТРЕБАѝИѝГРИЖИѝ Стъклоѝкерамиченѝплот Контроленѝпанел Вратаѝнаѝфурната Чекмедже КОМАНДНОѝТАБЛО

Comments to this Manuals

No comments