Electrolux EHD60150P manuals

Owner’s manuals and user’s guides for Unknown Electrolux EHD60150P.
We providing 81 pdf manuals Electrolux EHD60150P for download free by document types: User Manual


Electrolux EHD60150P User Manual (68 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 0.85 MB |

  

Table of contents

Induktionshäll

1

Induktiokeittotaso

1

EHD 60150 P

1

3 Îáùèå óêàçàíèÿ è ñîâåòû

2

Ïðàâèëà òåõíèêè áåçîïàñíîñòè

3

Îïèñàíèå ïðèáîðà

4

1 Ïðåäóïðåæäåíèå! Ñóùåñòâóåò

6

3 Äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ïèùè íà

7

Áëîêèðîâàíèå è

8

Âêëþ÷åíèå è âûêëþ÷åíèå

8

Ïðèìåíåíèå àâòîìàòèêè

9

ñâåòèòñÿ

9

10 electrolux

10

Âêëþ÷åíèå è îòêëþ÷åíèå

11

1-9 Îòîáðàæàåòñÿ âûáðàííàÿ

11

3 Ïðè îòêëþ÷åíèè êîíôîðêè

12

electrolux 13

13

Àâòîìàòè÷åñêîå âûêëþ÷åíèå

14

0 è äàòü åé

14

Ïðèìåðû ïðèìåíåíèÿ ïðè âàðêå

16

3 Öàðàïèíû è òåìíûå ïÿòíà íà

17

×òî äåëàòü, åñëè …

18

20 electrolux

20

W íà èçäåëèè èëè íà åãî

21

Èíñòðóêöèÿ ïî ìîíòàæó

22

Ñåðâèñíàÿ ïîääåðæêà

23

2 Anvisningar för miljöskydd

24

1 Säkerhetsanvisningar

25

Beskrivning av produkten

26

Kokhällens funktion

26

Beskrivning av manöverpanel

26

Timer Timerval

27

Hällens betjäning

28

Slå på och av hällen

28

Inställning av värmeläge

29

Slå På/Av funktionslås

29

30 electrolux

30

Användning av barnsäkring

31

slocknar

31

32 electrolux

32

Användning av timer

33

00 blinkar

33

00 till 99 minuter

34

Automatisk frånkoppling

35

01 till 99 minuter

35

Akustisk kvittering

35

0 och vara kall

36

Tips för kokning och stekning

36

Tips för att spara energi

37

Rengöring och skötsel

38

Vad gör man när …

39

40 electrolux

40

W på produkten eller em

41

Service och reservdelar

43

3 Yleisiä ohjeita ja neuvoja

44

2 Ympäristönsuojeluohjeita

44

1 Turvaohjeet

45

Laitteen kuvaus

46

Keittotason kuvaus

46

Käyttöpaneeli

46

electrolux 47

47

Laitteen käyttö

48

Kuumennustehon säätö

49

50 electrolux

50

Lapsilukon käyttö

51

yläpuolella oleva

51

52 electrolux

52

Ajastimen käyttö

53

00 vilkkuu

53

00 - 99 minuuttia

54

Automaattinen virrankatkaisu

55

01 - 99 minuuttia

55

0 ja keitto

56

Energiansäästövinkkejä

58

Puhdistus ja hoito

58

Mitä tehdä, jos …

59

2 Pakkausmateriaalit

61

1 Turvallisuusohjeita

62

Huolto ja varaosat

63

Induction 7,4 kW

67

867 202 311-A-160708-01

68

Electrolux EHD60150P User Manual (120 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 0.86 MB |

 

Table of contents

Ñòåêëîêåðàìè÷åñêàÿ

1

Glaskeramikhäll

1

Keraaminen keittotaso

1

EHD 60150 P

1

We were thinking of you

2

electrolux 3

3

3 Îáùèå óêàçàíèÿ è ñîâåòû

4

Ïðàâèëà òåõíèêè

5

Îïèñàíèå ïðèáîðà

8

Óïðàâëåíèå ïðèáîðîì

12

Óñòàíîâêà ñòóïåíè íàãðåâà

13

äîòðîíóòüñÿ ñâåòèòñÿ

14

äîòðîíóòüñÿ ãàñíåò

14

Âêëþ÷åíèå è îòêëþ÷åíèå

15

1-9 Îòîáðàæàåòñÿ

18

Èñïîëüçîâàíèå òàéìåðà

20

Àâòîìàòè÷åñêîå âûêëþ÷åíèå

24

0 è äàòü åé îñòûòü

24

Ñîâåòû ïî ïðîâåäåíèþ

25

Ïðèìåðû ïðèìåíåíèÿ ïðè âàðêå

29

Ìûòüå è óõîä

31

32 electrolux ìûòüå è óõîä

32

×òî äåëàòü, åñëè …

33

W íà èçäåëèè èëè íà åãî

35

Èíñòðóêöèÿ ïî ìîíòàæó

36

Ãàðàíòèÿ/ñåðâèñíàÿ ñëóæáà

38

ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÀß ÃÀÐÀÍÒÈß

39

Ñåðâèñíàÿ ïîääåðæêà

40

electrolux 41

41

2 Anvisningar för miljöskydd

42

Säkerhetsanvisningar

43

Beskrivning av produkten

45

Timer Timerval

46

Hällens betjäning

49

Inställning av värmeläge

50

Slå På/Av funktionslås

51

Slå på och av STOPP+GO-funk

51

4 sekunder Slocknar

51

blinkar

52

Slå På/Av Power-funktion

54

slocknar

54

Användning av timer

56

00 blinkar

56

Automatisk frånkoppling

59

0 och vara

59

Tips för kokning och stekning

60

Stål, stålemalj ja

61

Gjutjärn ja

61

Glas, keramik, porslin

61

Tips för att spara energi

63

Rengöring och skötsel

65

Vad gör man när …

67

Kontakta kundtjänst om det

68

W på produkten eller

69

Installationsanvisning

70

Garanti/Kundtjänst

71

Europa-Garanti

73

Service och reservdelar

74

electrolux 77

77

3 Yleisiä ohjeita ja neuvoja

78

2 Ympäristönsuojeluohjeita

78

Turvaohjeet

79

80 electrolux turvaohjeet

80

Laitteen kuvaus

81

Laitteen käyttö

85

Kuumennustehon säätö

86

STOP+GO-toiminnon kytkentä

88

merkki

89

merkkivalo palaa

89

Lapsilukon käyttö

90

yläpuolella ole

90

1–9 valittu tehotaso näkyy

92

Ajastimen käyttö

94

00 vilkkuu

94

00 - 99 minuuttia

96

01 - 99 minuuttia

96

Automaattinen virrankatkaisu

98

Teräs, teräsemali kyllä

100

Valurauta kyllä

100

Energiansäästövinkkejä

102

Puhdistus ja hoito

104

Mitä tehdä, jos …

106

W, osoittaa, että tätä tuo

108

Asennusohjeet

109

Takuu/Huolto

110

Euroopan Takuu

111

Huolto ja varaosat

112

electrolux 117

117

118 electrolux

118

867 201 453-M-280108-01

120

Electrolux EHD60150P User Manual (44 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 0.34 MB |

 

Table of contents

Electrolux EHD60150P User Manual (64 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 9.84 MB |

   

Table of contents

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ

2

ОГРАНИЧЕНИ СПОСОБНОСТИ

2

ОБЩИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

3

4 electrolux

4

ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

5

ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА

7

8 electrolux

8

ПОЛЕЗНИ ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ

9

10 electrolux

10

ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ

11

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

12

ИНСТАЛИРАНЕ

13

< 20 mm

14

> 20 mm

14

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

15

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

16

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

17

ҚАУІПСІЗДІГІ

17

ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

18

20 electrolux

20

БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ

21

ƏРКҮНДІК ҚОЛДАНУ

22

24 electrolux

24

КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ

27

АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ

28

ТЕХНИКАЛЫҚ АҚПАРАТ

31

МАҒЛҰМАТТАР

32

БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ

33

ОПШТА БЕЗБЕДНОСТ

34

ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ

36

СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА

38

40 electrolux

40

ПОМОШНИ НАПОМЕНИ И СОВЕТИ

41

НЕГА И ЧИСТЕЊЕ

42

РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ

43

ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

46

ЕКОЛОШКИ ПРАШАЊА

47

ИНФОРМАЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ

48

ОПШТЕ МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

49

50 electrolux

50

ОПИС ПРОИЗВОДА

51

СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА

53

54 electrolux

54

ПОМОЋНЕ НАПОМЕНЕ И САВЕТИ

55

56 electrolux

56

НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ

57

РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА

58

ИНСТАЛАЦИЈА

59

ТЕХНИЧКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

61

ЕКОЛОШКА ПИТАЊА

62

Electrolux EHD60150P User Manual (16 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 2.20 MB |

 

Table of contents

Electrolux EHD60150P User Manual (68 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 0.85 MB |

 

Table of contents

Induktionshäll

1

Induktiokeittotaso

1

EHD 60150 P

1

3 Îáùèå óêàçàíèÿ è ñîâåòû

2

Ïðàâèëà òåõíèêè áåçîïàñíîñòè

3

Îïèñàíèå ïðèáîðà

4

1 Ïðåäóïðåæäåíèå! Ñóùåñòâóåò

6

3 Äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ïèùè íà

7

Áëîêèðîâàíèå è

8

Âêëþ÷åíèå è âûêëþ÷åíèå

8

Ïðèìåíåíèå àâòîìàòèêè

9

ñâåòèòñÿ

9

10 electrolux

10

Âêëþ÷åíèå è îòêëþ÷åíèå

11

1-9 Îòîáðàæàåòñÿ âûáðàííàÿ

11

3 Ïðè îòêëþ÷åíèè êîíôîðêè

12

electrolux 13

13

Àâòîìàòè÷åñêîå âûêëþ÷åíèå

14

0 è äàòü åé

14

Ïðèìåðû ïðèìåíåíèÿ ïðè âàðêå

16

3 Öàðàïèíû è òåìíûå ïÿòíà íà

17

×òî äåëàòü, åñëè …

18

20 electrolux

20

W íà èçäåëèè èëè íà åãî

21

Èíñòðóêöèÿ ïî ìîíòàæó

22

Ñåðâèñíàÿ ïîääåðæêà

23

2 Anvisningar för miljöskydd

24

1 Säkerhetsanvisningar

25

Beskrivning av produkten

26

Kokhällens funktion

26

Beskrivning av manöverpanel

26

Timer Timerval

27

Hällens betjäning

28

Slå på och av hällen

28

Inställning av värmeläge

29

Slå På/Av funktionslås

29

30 electrolux

30

Användning av barnsäkring

31

slocknar

31

32 electrolux

32

Användning av timer

33

00 blinkar

33

00 till 99 minuter

34

Automatisk frånkoppling

35

01 till 99 minuter

35

Akustisk kvittering

35

0 och vara kall

36

Tips för kokning och stekning

36

Tips för att spara energi

37

Rengöring och skötsel

38

Vad gör man när …

39

40 electrolux

40

W på produkten eller em

41

Service och reservdelar

43

3 Yleisiä ohjeita ja neuvoja

44

2 Ympäristönsuojeluohjeita

44

1 Turvaohjeet

45

Laitteen kuvaus

46

Keittotason kuvaus

46

Käyttöpaneeli

46

electrolux 47

47

Laitteen käyttö

48

Kuumennustehon säätö

49

50 electrolux

50

Lapsilukon käyttö

51

yläpuolella oleva

51

52 electrolux

52

Ajastimen käyttö

53

00 vilkkuu

53

00 - 99 minuuttia

54

Automaattinen virrankatkaisu

55

01 - 99 minuuttia

55

0 ja keitto

56

Energiansäästövinkkejä

58

Puhdistus ja hoito

58

Mitä tehdä, jos …

59

2 Pakkausmateriaalit

61

1 Turvallisuusohjeita

62

Huolto ja varaosat

63

Induction 7,4 kW

67

867 202 311-A-160708-01

68

More products and manuals for Unknown Electrolux

Models Document Type
ERB4042 User Manual   Electrolux ERB3642 Használati utasítás, 20 pages
EXP09HN1W6 User Manual     Electrolux EXP09HN1W6 Korisnički priručnik [de] [nl] [sk] , 200 pages
ESL44500R User Manual    Electrolux ESL44500R Пайдаланушы нұсқаулығы, 52 pages
DFX41 User Manual   Electrolux DFX41 Manual do usuário, 24 pages
EWS1046 User Manual   Electrolux EWS1046 Kasutusjuhend [en] , 28 pages
EXP08CN1W6 User Manual   Electrolux EXP08CN1W6 Ръководство за употреба, 44 pages
EB4PL70SP Recipe Book   Electrolux EB4PL70SP Recipe Book, 32 pages
EB4SL90SP Recipe Book   Electrolux EB4SL90SP Recipe Book [da] , 52 pages
EYI57138WT User Manual   Electrolux EYI57138WT User Manual, 103 pages
EBSL80SP User Manual   Electrolux EBSL80SP Manuel utilisateur, 32 pages
ESI67070XR User Manual   Electrolux ESI67070XR Manuel utilisateur, 20 pages
EHG6415K User Manual   Electrolux EHG6415K User Manual, 16 pages
ZA2 User Manual   Electrolux ZA2 Ohjekirja, 23 pages
ESI66050X User Manual   Electrolux ESI66050X Lietotāja rokasgrāmata [pl] , 40 pages
EKK615A1OX User Manual   Electrolux EKK615A1OX User Manual [en] [pl] [sk] , 32 pages
ERB4042 User Manual   Electrolux ERB3642 Használati utasítás, 20 pages
EFC9680X User Manual   Electrolux EFC9680X User Manual, 40 pages
ESI66050X User Manual Electrolux ESI66050U Brugermanual [da] [et] [sv] , 48 pages
ER7536I User Manual   Electrolux ER7536I Uživatelský manuál, 16 pages
EFC939X/S User Manual   Electrolux EFC939X/S User Manual [de] , 10 pages