Electrolux EOC3430COX manuals

Owner’s manuals and user’s guides for Unknown Electrolux EOC3430COX.
We providing 69 pdf manuals Electrolux EOC3430COX for download free by document types: User Manual


Electrolux EOC3430COX User Manual (64 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 1.17 MB |

  

Table of contents

EOC3430COX

1

MĒS DOMĀJAM PAR JUMS

2

1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

3

2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

4

2.3 Pielietojums

5

2.4 Kopšana un tīrīšana

6

2.5 Pirolītiskā tīrīšana

6

2.6 Iekšējais apgaismojums

6

3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS

7

5. IZMANTOŠANA IKDIENĀ

8

5.3 Cepeškrāsns funkcijas

9

6. PULKSTEŅA FUNKCIJAS

10

6.2 DARB. ILGUMS vai

11

BEIGAS iestatīšana

11

6.3 Funkcijas LAIKA

11

ATGĀDINĀJUMS iestatīšana

11

7. PIEDERUMU LIETOŠANA

12

8. PAPILDFUNKCIJAS

13

9. IETEIKUMI UN PADOMI

14

LATVIEŠU 15

15

LATVIEŠU 17

17

9.6 Grilēšana

19

9.7 Turbo grilēšana

20

LATVIEŠU 21

21

9.8 Atkausēšana

22

9.9 Žāvēšana - Ventilatora

22

10. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA

23

10.4 Pirolīze

24

10.5 Tīrīšanas atgādinājums

24

10.6 Cepeškrāsns durvju

25

11. PROBLĒMRISINĀŠANA

26

LATVIEŠU 27

27

11.2 Apkopes dati

28

12. UZSTĀDĪŠANA

29

13. ENERGOEFEKTIVITĀTE

30

LATVIEŠU 31

31

MES GALVOJAME APIE JUS

32

1. SAUGOS INFORMACIJA

33

2. SAUGOS INSTRUKCIJOS

34

2.3 Naudojimas

35

2.4 Valymas ir priežiūra

36

2.5 Pirolizinis valymas

36

2.6 Vidinė apšvietimo lemputė

36

3. GAMINIO APRAŠYMAS

37

5. KASDIENIS NAUDOJIMAS

38

5.3 Orkaitės funkcijos

39

5.4 Rodinys

39

6. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS

40

7. PRIEDŲ NAUDOJIMAS

41

8. PAPILDOMOS FUNKCIJOS

42

9. PATARIMAI

43

9.2 Pyragų kepimas

44

9.3 Mėsos ir žuvies gaminimas

44

9.4 Maisto ruošimo trukmė

44

LIETUVIŲ 45

45

LIETUVIŲ 47

47

9.6 Kepimas ant grotelių

49

9.7 Terminis kepintuvas

50

9.8 Atitirpinti

51

10. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

52

10.2 Nerūdijančio plieno ar

53

10.3 Lentynų atramų

53

10.4 Pirolizė

53

10.5 Priminimas dėl valymo

54

10.6 Orkaitės durelių valymas

54

10.7 Lemputės keitimas

55

11. TRIKČIŲ ŠALINIMAS

56

11.2 Aptarnavimo duomenys

57

12. ĮRENGIMAS

58

13. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS

59

14. APLINKOS APSAUGA

60

LIETUVIŲ 61

61

LIETUVIŲ 63

63

867324528-A-292016

64

Electrolux EOC3430COX User Manual (68 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 1.18 MB |

  

Table of contents

EOC3430COX

1

PËRMBAJTJA

2

ME JU NË MENDJE

2

1. TË DHËNA PËR SIGURINË

3

1.2 Siguria e përgjithshme

3

2. UDHËZIMET PËR SIGURINË

4

2.3 Përdorimi

5

2.4 Kujdesi dhe pastrimi

6

2.5 Pastrimi pirolitik

6

3. PËRSHKRIM I PRODUKTIT

7

4. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË

8

5. PËRDORIMI I PËRDITSHËM

8

5.3 Funksionet e furrës

9

6. FUNKSIONET E ORËS

10

6.2 Vendosja e

11

KOHËZGJATJES ose

11

PËRFUNDIMIT

11

6.3 Vendosja e TREGUESIT

11

TË MINUTAVE

11

7. PËRDORIMI I AKSESORËVE

12

8. FUNKSIONET SHTESË

13

9. UDHËZIME DHE KËSHILLA

14

9.2 Pjekja e kekëve

15

9.4 Kohët e gatimit

15

SHQIP 17

17

SHQIP 19

19

9.6 Pjekje në skarë

20

9.7 Pjekje me skarë turbo

21

9.8 Shkrirje

22

10. KUJDESI DHE PASTRIMI

23

10.2 Pajisjet prej inoksi ose

24

10.3 Heqja e mbajtëseve të

24

10.4 Piroliza

24

10.5 Kujtuesi i pastrimit

25

10.7 Ndërrimi i llambës

26

11. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE

27

12. INSTALIMI

29

12.1 Montimi

30

12.2 Sigurimi i furrës me

30

12.3 Instalimi elektrik

30

12.4 Kablloja

30

13. EFIKASITETI ENERGJETIK

31

СОДРЖИНА

33

НИЕ МИСЛИМЕ НА ВАС

33

1. БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ

34

1.2 Општа безбедност

34

2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА

35

2.2 Поврзување на струја

36

2.3 Употреба

36

2.4 Нега и чистење

37

2.5 Чистење со пиролиза

37

2.6 Внатрешна светилка

38

2.7 Расходување

38

2.8 Сервисирање

38

3. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ

39

4. ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА

39

5. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА

40

5.3 Функции на печката

41

6. ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКОТ

42

6.2 Поставување на ТРАЕЊЕ

43

6.3 Поставување на

43

7. КОРИСТЕЊЕ НА ПРИБОРОТ

44

8. ДОПОЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ

45

9. ПОМОШ И СОВЕТИ

46

9.2 Печење колачи

47

9.3 Готвење месо и риба

47

9.4 Времетраење на

47

МАКЕДОНСКИ 49

49

МАКЕДОНСКИ 51

51

9.6 Печење

52

9.7 Турбо печење на скара

53

9.8 Одмрзнување

55

9.9 Сушење - Готвење со

55

10. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ

56

10.3 Вадење на држачи на

57

10.4 Чистење со пиролиза

57

10.5 Потсетник за чистење

58

10.6 Чистење на вратата на

58

10.7 Замена на светилката

59

11. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ

60

МАКЕДОНСКИ 61

61

11.2 Податоци за сервис

62

12. МОНТАЖА

63

13. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

64

14. ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА

65

МАКЕДОНСКИ 67

67

867324580-A-292016

68

Electrolux EOC3430COX User Manual (64 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 1.16 MB |

  

Table of contents

EOC3430COX

1

MISLIMO NA VAS

2

BRIGA O KUPCIMA I SERVIS

2

1. SIGURNOSNE INFORMACIJE

3

1.2 Opća sigurnost

3

2. SIGURNOSNE UPUTE

4

2.3 Uporaba

5

2.4 Čišćenje i održavanje

6

2.5 Potrebno je čišćenje

6

3. OPIS PROIZVODA

7

4. PRIJE PRVE UPORABE

8

5. SVAKODNEVNA UPORABA

8

5.3 Funkcija pećnice

9

6. FUNKCIJE SATA

10

6.2 Postavljanje funkcije

11

TRAJANJE ili ZAVRŠETAK

11

6.3 Postavljanje

11

NADGLEDNIKA MINUTA

11

7. KORIŠTENJE PRIBORA

12

8. DODATNE FUNKCIJE

13

9. SAVJETI I PREPORUKE

14

HRVATSKI 15

15

HRVATSKI 17

17

9.6 Mali roštilj

19

9.7 Turbo roštilj

20

9.8 Odmrzavanje

21

10. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

22

10.2 Uređaji od nehrđajućeg

23

10.3 Skidanje vodilica polica

23

10.4 Pirolitičko čišćenje

23

10.5 Podsjetnik za čišćenje

24

10.6 Čišćenje vrata pećnice

24

10.7 Zamjena žarulje

25

Stražnja žaruljica

25

11. RJEŠAVANJE PROBLEMA

26

11.2 Servisni podaci

27

12. POSTAVLJANJE

28

13. ENERGETSKA UČINKOVITOST

29

14. BRIGA ZA OKOLIŠ

30

NE GÂNDIM LA DUMNEAVOASTRĂ

31

2. INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ

33

2.2 Conexiunea la reţeaua

34

2.3 Utilizare

34

2.4 Îngrijirea şi curăţarea

35

2.5 Curăţarea pirolitică

35

2.6 Becul interior

36

2.7 Gestionarea deşeurilor

36

2.8 Service

36

3. DESCRIEREA PRODUSULUI

37

4. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

37

5. UTILIZAREA ZILNICĂ

38

5.3 Funcţiile cuptorului

39

5.4 Afişaj

39

6. FUNCŢIILE CEASULUI

40

7. UTILIZAREA ACCESORIILOR

41

7.2 Ghidajele telescopice

42

8. FUNCŢII SUPLIMENTARE

43

9. INFORMAŢII ŞI SFATURI

43

ROMÂNA 45

45

ROMÂNA 47

47

9.6 Grill

49

9.7 Gatire intensiva

50

ROMÂNA 51

51

9.8 Decongelare

52

9.9 Uscare - Aer cald

52

10. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA

53

10.4 Pirolitica

54

10.5 Semnal de curăţare

54

ROMÂNA 55

55

11. DEPANARE

56

11.1 Ce trebuie făcut dacă

57

12. INSTALAREA

59

13. EFICIENŢĂ ENERGETICĂ

60

14. INFORMAŢII PRIVIND MEDIUL

61

ROMÂNA 63

63

867324621-A-292016

64

Electrolux EOC3430COX User Manual (64 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 1.17 MB |

  

Table of contents

EOC3430COX

1

SISUKORD

2

SULLE MÕELDES

2

KLIENDITEENINDUS

2

1. OHUTUSINFO

3

1.2 Üldine ohutus

3

2. OHUTUSJUHISED

4

2.3 Kasutamine

5

2.4 Puhastus ja hooldus

6

2.5 Pürolüütiline puhastamine

6

2.6 Sisevalgusti

6

3. TOOTE KIRJELDUS

7

4. ENNE ESIMEST KASUTAMIST

7

5. IGAPÄEVANE KASUTAMINE

8

5.3 Ahju funktsioonid

9

5.4 Ekraan

9

6. KELLA FUNKTSIOONID

10

7. TARVIKUTE KASUTAMINE

11

8. LISAFUNKTSIOONID

12

9. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID

13

9.2 Kookide küpsetamine

14

9.3 Liha ja kala küpsetamine

14

9.4 Toiduvalmistamise ajad

14

EESTI 15

15

EESTI 17

17

9.6 Grill

18

9.7 Turbogrill

19

9.8 Sulatamine

21

9.9 Kuivatamine - Pöördõhk

21

10. PUHASTUS JA HOOLDUS

22

10.4 Pürolüüs

23

10.5 Puhastamise

23

10.6 Ahjuukse puhastamine

24

11. VEAOTSING

25

12. PAIGALDAMINE

27

12.1 Paigutamine mööblisse

28

12.2 Seadme kinnitamine

28

12.3 Elektriühendus

28

12.4 Kaabel

28

13. ENERGIATÕHUSUS

29

14. JÄÄTMEKÄITLUS

30

SPIS TREŚCI

31

Z MYŚLĄ O TOBIE

31

OBSŁUGA KLIENTA

31

POLSKI 33

33

2.1 Instalacja

34

2.2 Podłączenie do sieci

34

2.3 Obsługa

35

2.4 Konserwacja i czyszczenie

35

2.5 Czyszczenie pirolityczne

36

2.6 Wewnętrzne oświetlenie

36

3. OPIS URZĄDZENIA

37

4. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

37

5. CODZIENNA EKSPLOATACJA

38

5.2 Włączanie i wyłączanie

39

5.3 Funkcje piekarnika

39

6. FUNKCJE ZEGARA

40

6.3 Ustawianie MINUTNIKA

41

7. KORZYSTANIE Z AKCESORIÓW

42

8. DODATKOWE FUNKCJE

43

9. WSKAZÓWKI I PORADY

44

9.2 Pieczenie ciast

45

9.3 Pieczenie mięsa i ryb

45

9.4 Czasy pieczenia

45

9.5 Tabela pieczenia

45

POLSKI 47

47

POLSKI 49

49

9.7 Turbo grill

51

9.8 Rozmrażanie

52

10. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

53

10.2 Urządzenia wykonane ze

54

10.3 Wyjmowanie prowadnic

54

10.4 Piroliza

54

10.5 Przypominanie

55

10.6 Czyszczenie drzwi

55

11. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

57

11.2 Dane naprawy

59

12. INSTALACJA

60

13. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

61

14. OCHRONA ŚRODOWISKA

62

POLSKI 63

63

867324610-A-292016

64

Electrolux EOC3430COX User Manual (64 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 1.17 MB |

 

Table of contents

EOC3430COX

1

MYSLÍME NA VÁS

2

PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS

2

1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

3

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

4

2.3 Použití spotřebiče

5

2.4 Čištění a údržba

6

2.5 Pyrolytické čištění

6

3. POPIS SPOTŘEBIČE

7

4. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

8

5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ

8

5.2 Zapnutí a vypnutí

9

5.3 Funkce trouby

9

6. FUNKCE HODIN

10

6.2 Nastavení funkce TRVÁNÍ

11

6.3 Nastavení funkce MINUTKA

11

6.4 Měřič času

11

7. POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

12

8. DOPLŇKOVÉ FUNKCE

13

9. TIPY A RADY

14

9.5 Tabulka pro pečení

15

ČESKY 17

17

9.6 Gril

19

9.7 Turbo gril

20

ČESKY 21

21

9.8 Rozmrazování

22

9.9 Sušení - Pravý horký

22

10. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

23

10.4 Pyrolýza

24

10.5 Připomínka čištění

24

10.6 Čištění dvířek trouby

25

11. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

26

ČESKY 27

27

12. INSTALACE

28

12.1 Vestavba

29

12.2 Připevnění spotřebiče ke

29

12.3 Elektrická instalace

29

12.4 Kabel

29

13. ENERGETICKÁ ÚČINNOST

30

ČESKY 31

31

1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

33

2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

34

2.3 Použitie

35

2.4 Ošetrovanie a čistenie

36

2.5 Pyrolytické čistenie

36

3. POPIS VÝROBKU

37

4. PRED PRVÝM POUŽITÍM

38

5. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

38

5.2 Zapnutie a vypnutie

39

5.3 Funkcie rúry

39

6. ČASOVÉ FUNKCIE

40

6.2 Nastavenie funkcií

41

TRVANIE alebo KONIEC

41

6.3 Nastavenie funkcie

41

7. POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA

42

8. DOPLNKOVÉ FUNKCIE

43

9.4 Čas pečenia

45

9.5 Tabuľka pečenia

45

SLOVENSKY 47

47

Rúru predhrievajte 10 minút

48

9.6 Grilovanie

49

SLOVENSKY 51

51

9.8 Rozmrazovanie

52

9.9 Sušenie - Teplovzdušné

52

10. OŠETROVANIE A ČISTENIE

53

10.5 Pripomienka čistenia

54

10.6 Čistenie dvierok rúry

55

11. RIEŠENIE PROBLÉMOV

56

SLOVENSKY 57

57

12. INŠTALÁCIA

58

12.1 Zabudovanie

59

12.2 Upevnenie spotrebiča k

59

12.3 Elektrická inštalácia

59

12.4 Kábel

59

13. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ

60

SLOVENSKY 61

61

SLOVENSKY 63

63

867324471-A-292016

64

Electrolux EOC3430COX User Manual (68 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 1.18 MB |

 

Table of contents

EOC3430COX

1

СЪДЪРЖАНИЕ

2

МИСЛИМ ЗА ВАС

2

ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И ОБСЛУЖВАНЕ

2

1.2 Общи мерки за безопасност

3

2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

4

2.2 Свързване към

5

2.3 Употреба

5

2.4 Грижи и почистване

6

2.5 Пиролитично почистване

7

2.6 Вградена лампичка

7

2.7 Изхвърляне

7

3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

8

4. ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА

8

5. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА

9

5.3 Функции във фурната

10

5.4 Екран

10

6. ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКА

11

7.2 Телескопични водачи

13

8. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ

14

9. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ

15

БЪЛГАРСКИ 17

17

БЪЛГАРСКИ 19

19

9.6 Единичен грил

20

9.7 Турбо грил

21

9.8 Размразяване

23

9.9 Сушене - Топъл въздух

23

10. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ

24

10.3 Демонтиране на

25

10.4 Пиролиза

25

10.5 Напомняне за

26

10.6 Почистване на

26

10.7 Смяна на крушката

27

Задната лампа

28

11.1 Как да постъпите, ако

28

БЪЛГАРСКИ 29

29

12. ИНСТАЛИРАНЕ

30

БЪЛГАРСКИ 31

31

13. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

32

БЪЛГАРСКИ 33

33

TARTALOM

34

GONDOLUNK ÖNRE

34

VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ

34

1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

35

1.2 Általános biztonság

35

2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

36

2.2 Elektromos csatlakoztatás

37

2.3 Használat

37

2.4 Ápolás és tisztítás

38

2.5 Pirolitikus tisztítás

38

2.6 Belső világítás

39

2.7 Ártalmatlanítás

39

2.8 Szerviz

39

3. TERMÉKLEÍRÁS

40

4. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

40

5. NAPI HASZNÁLAT

41

5.3 Sütőfunkció

42

5.4 Kijelzés

42

6. ÓRAFUNKCIÓK

43

7. TARTOZÉKOK HASZNÁLATA

44

7.2 Teleszkópos sütősínek

45

8. TOVÁBBI FUNKCIÓK

46

9.1 Általános tudnivalók

47

9.2 Sütemények sütése

47

9.3 Húsok és halak sütése

47

9.4 Sütési időtartamok

47

MAGYAR 49

49

MAGYAR 51

51

9.6 Grill

52

9.7 Infrasütés

53

9.8 Felolvasztás

54

9.9 Aszalás - Hőlégbefúvás

54

10. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS

55

10.4 Pirolitika

56

10.5 Tisztítás emlékeztető

57

10.6 A sütőajtó tisztítása

57

11. HIBAELHÁRÍTÁS

59

12. ÜZEMBE HELYEZÉS

61

12.1 Beépítés

62

12.2 A sütő rögzítése a

62

12.3 Elektromos bekötés

62

12.4 Kábel

62

13. ENERGIAHATÉKONYSÁG

63

MAGYAR 65

65

MAGYAR 67

67

867324560-A-292016

68

Electrolux EOC3430COX User Manual (32 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 2.67 MB |

 

Table of contents

EOC3430CO

1

MK ПЕЧКА УПАТСТВО ЗА РАКУВАЊЕ

1

СОДРЖИНА

2

НИЕ МИСЛИМЕ НА ВАС

2

1. БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ

3

1.2 Општа безбедност

3

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ

4

2.2 Употреба

5

2.3 Нега и чистење

5

Пиролитичко чистење

6

2.4 Внатрешно светло

6

2.5 Отстранување

6

3. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ

7

4. ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА

8

5. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА

8

5.2 Функции на печката

9

5.3 Приказ

9

6. ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКОТ

10

7. КОРИСТЕЊЕ НА ПРИБОРОТ

11

8. ДОПОЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ

13

9. ПОМОШНИ НАПОМЕНИ И СОВЕТИ

14

9.3 Печење на едно ниво:

15

МАКЕДОНСКИ 17

17

9.4 Печење на повеќе нивоа

19

9.5 Поставки за пица

20

9.6 Печење месо

20

9.7 Печење со турбо печење

21

Загрејте ја рерната

22

9.8 печење

23

9.9 Готови јадења

24

9.10 Одмрзнување

25

9.11 Конзервирање

25

9.12 Сушење - Готвење со

26

10. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ

27

10.2 Држачи на решетката

28

Местење на држачите за

28

10.3 Светилка

28

Поставување на вратата и на

29

11. ШТО ДА СТОРИТЕ АКО

30

12. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

31

13. ЕКОЛОШКИ ПРАШАЊА

31

892964419-A-392013

32

Electrolux EOC3430COX User Manual (32 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 2.67 MB |

Table of contents

EOC3430CO

1

KK ТҰМШАПЕШ ҚОЛДАНУ ТУРАЛЫ

1

НҰСҚАУЛАРЫ

1

СІЗ ОЙЫМЫЗДА БОЛДЫҢЫЗ

2

1. САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

3

ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

4

2.2 Пайдалану

5

2.3 Күту менен тазалау

5

Пиролитпен тазалау

6

2.4 Ішкі жарық шамы

6

3. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ

7

4. БІРІНШІ ҚОЛДАНҒАНҒА ДЕЙІН

8

5. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ

8

5.2 Тұмшапеш функциялары

9

6. САҒАТ ФУНЦИЯЛАРЫ

10

7. КЕРЕК-ЖАРАҚТАРДЫ ҚОЛДАНУ

11

7.1 Керек-жарақтарды салу

12

8. ҚОСЫМША ФУНКЦИЯЛАР

13

8.2 Қалдық қызу индикаторы

14

8.3 Желдеткіш

14

8.4 Автоматты түрде өшіру

14

9.1 Пісіру

14

9.2 Пісіруге қатысты кеңестер

15

9.3 Бір деңгейде пісіру:

15

ҚАЗАҚ 17

17

9.4 Көп деңгейде пісіру

19

9.5 Пицца параметрі

20

9.6 Қуыру

21

9.8 Гриль жасау

23

9.9 Дайын тағам

24

9.10 Жібіту

25

9.11 Консерв жасау

26

10. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ

27

Тазалық ескертушісі

28

10.2 Сөре сырғытпалары

28

Сөре сырғытпаларын алу

28

Сөре сырғытпаларын салу

28

10.3 Шам

28

ҚАЗАҚ 29

29

11. НЕ ІСТЕРСІҢІЗ, ЕГЕР

30

12. ТЕХНИКАЛЫҚ СИППАТАМА

31

МАҒЛҰМАТТАР

31

892964422-A-392013

32

Electrolux EOC3430COX User Manual (32 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 2.67 MB |

 

Table of contents

EOC3430CO

1

BG ФУРНА РЪКОВОДСТВО ЗА

1

УПОТРЕБА

1

СЪДЪРЖАНИЕ

2

МИСЛИМ ЗА ВАС

2

ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И СЕРВИЗ

2

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ

3

1.2 Общи мерки за безопасност

3

ИНСТРУКЦИИ ЗА СИГУРНОСТ

4

2.2 Употреба

5

2.3 Грижи и почистване

5

Пиролитично почистване

6

2.4 Вградена лампичка

6

2.5 Изхвърляне

6

3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

7

4. ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА

8

5. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА

8

5.3 Дисплей

9

5.4 Бутони

9

6. ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКА

10

6.3 Хронометър

11

8. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ

12

Заключване

13

8.2 Индикатор за остатъчна

13

8.3 Охлаждащ вентилатор

13

8.4 Автоматично изключване

13

9. ПОЛЕЗНИ ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ

14

9.3 Печене върху едно ниво:

15

БЪЛГАРСКИ 17

17

9.4 Печене на няколко нива

18

9.5 Пица нагряване

19

9.6 Печене на месо

20

9.7 Печене с турбо грил

20

БЪЛГАРСКИ 21

21

9.8 Единичен грил

22

9.9 Полуфабрикати

23

9.10 Размразяване

23

9.11 Консервиране

24

9.12 Сушене - Топъл въздух

25

10. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ

26

10.2 Носачи на рафтове

27

10.3 Лампичка

27

Поставяне на вратичката на

28

11. КАК ДА ПОСТЪПИТЕ, АКО

29

12. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

30

БЪЛГАРСКИ 31

31

892964421-A-392013

32

Electrolux EOC3430COX User Manual (52 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 5.66 MB |

  

Table of contents

CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2

1

ET AHI KASUTUSJUHEND 27

1

MYSLÍME NA VÁS

2

PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS

2

1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

3

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

4

2.2 Použití spotřebiče

5

2.3 Čištění a údržba

5

Pyrolytické čištění

5

3. POPIS SPOTŘEBIČE

6

4. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

7

5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ

7

5.3 Displej

8

5.4 Tlačítka

8

6. FUNKCE HODIN

9

7. POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

10

8. DOPLŇKOVÉ FUNKCE

10

9. UŽITEČNÉ RADY A TIPY

11

ČESKY 13

13

9.5 Gril

15

9.6 Turbo gril

16

9.7 Rozmrazování

17

10. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

18

Vyjmutí podpěr roštů

19

Instalace podpěr roštů

19

10.2 Pyrolytické čištění

19

Připomínka čištění

20

10.3 Žárovka trouby

20

10.4 Čištění dvířek trouby

20

ČESKY 21

21

11. CO DĚLAT, KDYŽ

23

12. TECHNICKÉ ÚDAJE

24

13. INSTALACE

25

SISUKORD

27

SULLE MÕELDES

27

KLIENDITEENINDUS

27

1. OHUTUSINFO

28

1.2 Üldine ohutus

28

OHUTUSJUHISED

29

2.3 Hooldus ja puhastus

30

Pürolüüspuhastamine

30

3. SEADME KIRJELDUS

31

4. ENNE ESIMEST KASUTAMIST

31

5. IGAPÄEVANE KASUTAMINE

32

5.3 Ekraan

33

5.4 Nupud

33

5.5 Kuumutuse ja jääkkuumuse

33

6. KELLA FUNKTSIOONID

34

7. TARVIKUTE KASUTAMINE

35

8. LISAFUNKTSIOONID

35

9. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID

36

EESTI 37

37

Eelsoojendage 10 minutit

39

9.5 Grill

40

9.6 Turbogrill

40

EESTI 41

41

9.7 Sulatus

42

9.8 Kuivatamine - Pöördõhk

42

10. PUHASTUS JA HOOLDUS

43

Puhastamise meeldetuletus

44

10.3 Ahjuvalgusti

44

10.4 Ahjuukse puhastamine

44

EESTI 45

45

11. MIDA TEHA, KUI

47

12. TEHNILISED ANDMED

49

13. PAIGALDAMINE

49

14. JÄÄTMEKÄITLUS

50

EESTI 51

51

397310911-A-122013

52

Electrolux EOC3430COX User Manual (52 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 5.66 MB |

  

Table of contents

SK RÚRA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 2

1

WE’RE THINKING OF YOU

2

1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

3

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

4

2.2 Používanie

5

2.3 Ošetrovanie a čistenie

5

Pyrolytické čistenie

5

3. POPIS VÝROBKU

6

4. PRED PRVÝM POUŽITÍM

7

5. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

7

5.2 Funkcie rúry

8

5.3 Displej

8

5.4 Tlačidlá

8

6. ČASOVÉ FUNKCIE

9

7. POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA

10

8. DOPLNKOVÉ FUNKCIE

11

9. UŽITOČNÉ RADY A TIPY

11

9.3 Doby pečenia

12

Predhrievajte 10 minút

13

9.5 Gril

15

9.6 Turbo gril

16

9.7 Rozmrazovanie

17

10. OŠETROVANIE A ČISTENIE

18

10.1 Zasúvacie lišty

19

Vyberanie zasúvacích líšt

19

Montáž zasúvacích líšt

19

10.2 Pyrolytické čistenie

19

Pripomienka čistenia

20

10.3 Osvetlenie rúry

20

10.4 Čistenie dvierok rúry

20

SLOVENSKY 21

21

11. ČO ROBIŤ, KEĎ

23

12. TECHNICKÉ ÚDAJE

24

13. INŠTALÁCIA

25

MISLIMO NA VAS

27

POMOČ STRANKAM IN SERVIS

27

1. NAVODILA ZA VARNO UPORABO

28

VARNOSTNA NAVODILA

29

2.3 Nega in čiščenje

30

Pirolitično čiščenje

30

3. OPIS IZDELKA

31

4. PRED PRVO UPORABO

31

5. VSAKODNEVNA UPORABA

32

6. ČASOVNE FUNKCIJE

33

7. UPORABA DODATNE OPREME

34

8. DODATNE FUNKCIJE

35

9. KORISTNI NAMIGI IN NASVETI

36

SLOVENŠČINA 37

37

Predgretje za 10 minut

39

9.5 Mali žar

40

9.6 Infra pečenje

40

Pečico predhodno ogrejte

41

9.7 Odtaljevanje

42

9.8 Sušenje - Vroči zrak

42

10. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

43

Nameščanje nosilcev rešetk

44

10.2 Pirolitično čiščenje

44

Opomnik za čiščenje

44

10.3 Luč v pečici

44

10.4 Čiščenje vrat pečice

44

SLOVENŠČINA 45

45

11. KAJ STORITE V PRIMERU…

47

12. TEHNIČNI PODATKI

49

13. NAMESTITEV

49

14. SKRB ZA VARSTVO OKOLJA

50

SLOVENŠČINA 51

51

397310951-A-122013

52

Electrolux EOC3430COX User Manual (60 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 5.78 MB |

  

Table of contents

СІЗ ОЙЫМЫЗДА БОЛДЫҢЫЗ

2

1. САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

3

ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

4

2.2 Пайдалану

5

2.3 Күту менен тазалау

5

Пиролитпен тазалау

6

2.4 Ішкі жарық шамы

6

2.5 Құрылғыны тастау

6

3. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ

7

4. БІРІНШІ ҚОЛДАНҒАНҒА ДЕЙІН

7

5. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ

8

6. САҒАТ ФУНЦИЯЛАРЫ

9

7. КЕРЕК-ЖАРАҚТАРДЫ ҚОЛДАНУ

10

8. ҚОСЫМША ФУНКЦИЯЛАР

11

8.2 Автоматты түрде өшіру

12

8.3 Желдеткіш

12

8.4 Қауіпсіздік термоэлементі

12

9.1 Торт пісіру

12

9.2 Ет пен балық пісіру

12

9.3 Пісіру уақыттары

13

9.4 Пісіру және қуыру кестесі

13

ҚАЗАҚ 15

15

9.5 Гриль жасау

16

9.6 Турбо гриль

17

9.7 Жібіту

19

10. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ

20

Сөре сырғытпаларын салу

21

10.2 Пиролитпен тазалау

21

Тазалық ескертушісі

21

10.3 Тұмшапештің шамы

22

ҚАЗАҚ 23

23

11. НЕ ІСТЕРСІҢІЗ, ЕГЕР

25

12. ТЕХНИКАЛЫҚ СИППАТАМА

27

13. ОРНАТУ

27

МАҒЛҰМАТТАР

28

СОДЕРЖАНИЕ

29

МЫ ДУМАЕМ О ВАС

29

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

31

2.2 Использование

32

2.3 Уход и очистка

33

Пиролитическая очистка

33

3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

34

5. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

35

5.2 Режимы духового шкафа

36

5.3 Дисплей

36

6. ФУНКЦИИ ЧАСОВ

37

ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

38

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

39

9. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

40

9.4 Таблица выпечки и жарки

41

РУССКИЙ 43

43

9.5 Малый гриль

45

9.6 Турбо-гриль

45

9.7 Размораживание

47

10. УХОД И ОЧИСТКА

48

Установка направляющих для

49

10.2 Пиролитическая очистка

49

Напоминание о чистке

50

10.3 Лампа освещения духового

50

10.4 Очистка дверцы духового

50

РУССКИЙ 51

51

11. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ

53

12. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

55

13. УСТАНОВКА

55

13.1 Встраивание

56

13.3 Сетевой кабель

56

14. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

57

РУССКИЙ 59

59

397310901-A-122013

60

Electrolux EOC3430COX User Manual (56 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 5.69 MB |

  

Table of contents

СЪДЪРЖАНИЕ

2

МИСЛИМ ЗА ВАС

2

ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И СЕРВИЗ

2

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ

3

1.2 Общи мерки за безопасност

3

ИНСТРУКЦИИ ЗА СИГУРНОСТ

4

2.3 Грижи и почистване

5

Пиролитично почистване

6

2.4 Вградена лампичка

6

2.5 Изхвърляне

6

3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

7

4. ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА

7

5. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА

8

6. ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКА

9

6.1 Настройка на функцията

10

Времетр. или Край

10

6.2 Настройка на Таймера

10

6.3 Хронометър

10

8. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ

11

9. ПОЛЕЗНИ ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ

12

9.3 Времена за готвене

13

БЪЛГАРСКИ 15

15

9.5 Единичен грил

16

9.6 Турбо грил

17

9.7 Размразяване

18

9.8 Сушене - Топъл въздух

19

10. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ

20

Напомняне за почистване

21

10.3 Лампа на фурната

21

БЪЛГАРСКИ 23

23

11. КАК ДА ПОСТЪПИТЕ, АКО

24

БЪЛГАРСКИ 25

25

12. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

26

13. ИНСТАЛИРАНЕ

26

13.1 Вграждане

27

13.2 Електрическа инсталация

27

13.3 Кабел

27

МИСЛИМО НА ВАС

29

БРИГА О КОРИСНИЦИМА И СЕРВИС

29

1. ИНФОРМАЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ

30

1.2 Опште мере безбедности

30

УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ

31

2.2 Употреба

32

2.3 Нега и чишћење

32

Пиролитичко чишћење

33

2.4 Унутрашња лампица

33

2.5 Одлагање

33

3. ОПИС ПРОИЗВОДА

34

4. ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ

34

5. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА

35

6. ФУНКЦИЈЕ САТА

36

7. КОРИШЋЕЊЕ ПРИБОРА

37

8. ДОДАТНЕ ФУНКЦИЈЕ

38

9. ПОМОЋНЕ НАПОМЕНЕ И САВЕТИ

39

СРПСКИ 41

41

СРПСКИ 43

43

9.5 Гриловање

44

9.6 Турбо гриловање

44

Пећницу претходно загрејте

45

9.7 Одмрзавање

46

9.8 Сушење - раван вентилатор

46

10. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ

47

Уградња носача решетке

48

10.2 Пиролиза

48

Подсетник за чишћење

48

10.3 Сијалица у пећници

48

10.4 Чишћење врата пећнице

49

11. ШТА УЧИНИТИ АКО

51

СРПСКИ 53

53

12. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ

54

13. ИНСТАЛАЦИЈА

54

14. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА

55

397310931-A-122013

56

Electrolux EOC3430COX User Manual (52 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 5.67 MB |

  

Table of contents

MĒS DOMĀJAM PAR JUMS

2

1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

3

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

4

2.3 Apkope un tīrīšana

5

Pirolītiskā tīrīšana

5

3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS

6

4. PIRMS PIRMĀS IESLĒGŠANAS

6

5. IZMANTOŠANA IKDIENĀ

7

5.3 Displejs

8

5.4 Taustiņi

8

6. PULKSTEŅA FUNKCIJAS

9

7. PIEDERUMU LIETOŠANA

10

8. PAPILDFUNKCIJAS

10

LATVIEŠU 11

11

LATVIEŠU 13

13

Iepriekš uzsildīt 10 minūtes

14

9.5 Grilēšana

15

9.6 Infratermiskā grilēšana

16

9.7 Atkausēšana

17

10. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA

18

Plauktu balstu izņemšana

19

Plauktu balstu uzstādīšana

19

10.2 Pirolītiskā tīrīšana

19

Tīrīšanas atgādinājums

20

10.3 Cepeškrāsns lampa

20

LATVIEŠU 21

21

11. KO DARĪT, JA

23

12. TEHNISKIE DATI

24

13. UZSTĀDĪŠANA

25

MES GALVOJAME APIE JUS

27

1. SAUGOS INFORMACIJA

28

SAUGOS INSTRUKCIJA

29

2.3 Valymas ir priežiūra

30

Pirolizinis valymas

30

3. GAMINIO APRAŠYMAS

31

5. KASDIENIS NAUDOJIMAS

32

5.3 Ekranas

33

5.4 Mygtukai

33

6. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS

34

7. PRIEDŲ NAUDOJIMAS

35

8. PAPILDOMOS FUNKCIJOS

36

9.2 Mėsos ir žuvies gaminimas

37

9.3 Maisto ruošimo trukmė

37

LIETUVIŲ 39

39

9.5 Mažasis kepintuvas

40

9.6 Terminis kepintuvas

41

9.7 Atšildymas

42

10. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

43

10.1 Lentynų atramos

44

Lentynų atramų išėmimas

44

Lentynų atramų įdėjimas

44

10.2 Pirolizė

44

Priminimas apie valymą

45

10.3 Orkaitės lemputė

45

10.4 Orkaitės durelių valymas

45

LIETUVIŲ 47

47

11. KĄ DARYTI, JEIGU

48

12. TECHNINIAI DUOMENYS

49

13. ĮRENGIMAS

50

14. APLINKOSAUGA

51

397310921-A-122013

52

Electrolux EOC3430COX User Manual (56 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 5.69 MB |

  

Table of contents

PËRMBAJTJA

2

ME JU NË MENDJE

2

1. TË DHËNA PËR SIGURINË

3

1.2 Siguria e përgjithshme

3

UDHËZIME PËR SIGURINË

4

2.2 Përdorimi

5

2.3 Kujdesi dhe pastrimi

5

Pastrimi pirolitik

6

2.4 Drita e brendshme

6

2.5 Eliminimi i pajisjes

6

3. PËRSHKRIM I PRODUKTIT

7

4. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË

7

5. PËRDORIMI I PËRDITSHËM

8

6. FUNKSIONET E ORËS

9

7. PËRDORIMI I AKSESORËVE

11

8. FUNKSIONET SHTESË

12

9.1 Pjekja e kekëve

13

9.3 Kohët e gatimit

13

SHQIP 15

15

9.5 Pjekja në skarë

17

9.6 Skarë turbo

17

Nxehni furrën paraprakisht

18

9.7 Shkrirja

19

10. KUJDESI DHE PASTRIMI

20

Montimi i mbështetëseve të

21

10.2 Piroliza

21

Kujtuesi i pastrimit

21

10.3 Llamba e furrës

21

SHQIP 23

23

11. SI TË VEPROJMË NËSE…

25

12. TË DHËNA TEKNIKE

27

13. INSTALIMI

27

СОДРЖИНА

29

НИЕ МИСЛИМЕ НА ВАС

29

1. БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ

30

1.2 Општа безбедност

30

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ

31

2.2 Употреба

32

2.3 Нега и чистење

32

Пиролитичко чистење

33

2.4 Внатрешно светло

33

2.5 Отстранување

33

3. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ

34

4. ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА

34

5. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА

35

6. ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКОТ

36

6.1 Поставување на функција

37

Траење или Крај

37

6.3 Тајмер за одбројување

37

7. КОРИСТЕЊЕ НА ПРИБОРОТ

38

8. ДОПОЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ

38

9. ПОМОШНИ НАПОМЕНИ И СОВЕТИ

39

9.3 Времетраење на готвењето

40

МАКЕДОНСКИ 41

41

МАКЕДОНСКИ 43

43

9.5 Печење скара

44

9.6 Печење на скара

44

МАКЕДОНСКИ 45

45

9.7 Одмрзнување

46

9.8 Сушење - Готвење со

46

10. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ

47

Местење на држачите за

48

10.2 Пиролиза

48

Потсетник за чистење

48

10.3 Светилка во печката

48

10.4 Чистење на вратата на

49

11. ШТО ДА СТОРИТЕ АКО

51

МАКЕДОНСКИ 53

53

12. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

54

13. МОНТАЖА

54

14. ЕКОЛОШКИ ПРАШАЊА

55

397310941-A-122013

56

Electrolux EOC3430COX User Manual (56 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 5.71 MB |

  

Table of contents

UK ДУХОВА ШАФА ІНСТРУКЦІЯ 28

1

NE GÂNDIM LA DUMNEAVOASTRĂ

2

ROMÂNA 3

3

2.1 Instalarea

4

2.2 Utilizarea

5

2.3 Îngrijirea şi curăţarea

5

Curăţarea pirolitică

5

2.4 Bec interior

6

2.5 Aruncarea la gunoi

6

3. DESCRIEREA PRODUSULUI

7

4. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

7

5. UTILIZAREA ZILNICĂ

8

6. FUNCŢIILE CEASULUI

9

7. UTILIZAREA ACCESORIILOR

10

8. FUNCŢII SUPLIMENTARE

11

9. SFATURI UTILE

12

ROMÂNA 13

13

ROMÂNA 15

15

9.5 Grill

16

9.6 Gatire intensiva

17

9.7 Decongelare

18

10. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA

19

10.1 Suporturile raftului

20

10.2 Curăţare pirolitică

20

Semnal de curăţare

21

10.3 Bec cuptor

21

ROMÂNA 23

23

11. CE TREBUIE FĂCUT DACĂ

24

12. DATE TEHNICE

25

13. INSTALAREA

26

ROMÂNA 27

27

МИ ПРО ВАС ДУМАЄМО

28

1.2 Загальні правила безпеки

29

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

30

2.2 Експлуатація

31

2.3 Догляд та чистка

31

Піролітична очистка

32

2.4 Внутрішнє освітлення

32

2.5 Утилізація

32

3. ОПИС ВИРОБУ

33

4. ПЕРЕД ПЕРШИМ КОРИСТУВАННЯМ

33

5. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ

34

6. ФУНКЦІЇ ГОДИННИКА

35

6.2 Налаштування функції

36

«Таймер»

36

6.3 Таймер прямого відліку

36

7. ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДДЯ

37

8. ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ

37

9. КОРИСНІ ПОРАДИ

38

9.3 Тривалість приготування

39

Українська 41

41

9.5 Гриль

43

9.6 Турбо-гриль

43

Попередньо прогрійте духовку

44

9.7 Розморожування

45

9.8 Суха пара – вентилятор

45

10. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА

46

Знімання опорних рейок

47

Встановлення опорних рейок

47

10.2 Піролітичне чищення

47

Нагадування про очищення

48

10.3 Лампочка духовки

48

10.4 Чищення дверцят духової

48

Українська 49

49

11. ЩО РОБИТИ, КОЛИ

51

12. ТЕХНІЧНІ ДАНІ

53

13. УСТАНОВКА

53

14. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ

54

Українська 55

55

397310961-A-122013

56

Electrolux EOC3430COX User Manual (60 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 1.14 MB |

  

Table of contents

SK Rúra Návod na používanie 2

1

MYSLÍME NA VÁS

2

1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

3

2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

4

2.3 Použitie

5

2.4 Ošetrovanie a čistenie

6

2.5 Pyrolytické čistenie

6

3. POPIS VÝROBKU

7

4. PRED PRVÝM POUŽITÍM

8

5. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

8

5.2 Zapnutie a vypnutie

9

5.3 Funkcie rúry

9

6. ČASOVÉ FUNKCIE

10

SLOVENSKY 11

11

7. POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA

12

8. DOPLNKOVÉ FUNKCIE

12

9. TIPY A RADY

13

9.2 Pečenie koláčov

14

9.3 Pečenie mäsa a rýb

14

9.4 Čas pečenia

14

9.5 Tabuľka pečenia

14

SLOVENSKY 15

15

SLOVENSKY 17

17

9.6 Grilovanie

19

9.7 Turbo gril

19

Rúru predhrejte

20

9.8 Rozmrazovanie

21

9.9 Sušenie - Teplovzdušné

21

10. OŠETROVANIE A ČISTENIE

22

10.4 Pyrolýza

23

10.5 Pripomienka čistenia

23

10.6 Čistenie dvierok rúry

24

10.7 Výmena osvetlenia

25

11. RIEŠENIE PROBLÉMOV

26

SLOVENSKY 27

27

12. INŠTALÁCIA

28

12.1 Zabudovanie

29

12.2 Upevnenie spotrebiča k

29

12.3 Elektrická inštalácia

29

12.4 Kábel

29

13. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ

30

SLOVENSKY 31

31

MISLIMO NA VAS

32

POMOČ STRANKAM IN SERVIS

32

SLOVENŠČINA 33

33

2. VARNOSTNE INFORMACIJE

34

2.3 Uporaba

35

2.4 Vzdrževanje in čiščenje

35

2.5 Pirolitično čiščenje

36

2.6 Notranja lučka

36

2.7 Odstranjevanje

36

2.8 Servis

36

3. OPIS IZDELKA

37

4. PRED PRVO UPORABO

37

5. VSAKODNEVNA UPORABA

38

5.4 Prikazovalnik

39

5.5 Tipke

39

6. ČASOVNE FUNKCIJE

40

7. UPORABA DODATNE OPREME

41

8. DODATNE FUNKCIJE

42

9. NAMIGI IN NASVETI

43

SLOVENŠČINA 45

45

SLOVENŠČINA 47

47

9.6 Mali žar

48

9.7 Infra pečenje

48

Pečico predhodno ogrejte

49

9.8 Odtaljevanje

50

9.9 Sušenje - Vroči zrak

50

10. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

51

10.4 Piroliza

52

10.5 Opomnik za čiščenje

52

10.6 Čiščenje vrat pečice

53

10.7 Zamenjava žarnice

54

11. ODPRAVLJANJE TEŽAV

55

11.2 Servisni podatki

56

12. NAMESTITEV

57

13. ENERGIJSKA UČINKOVITOST

58

14. SKRB ZA OKOLJE

59

867310255-C-242015

60

Electrolux EOC3430COX User Manual (68 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 1.15 MB |

  

Table of contents

СЪДЪРЖАНИЕ

2

МИСЛИМ ЗА ВАС

2

ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И ОБСЛУЖВАНЕ

2

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ

3

1.2 Общи мерки за безопасност

3

2. ИНСТРУКЦИИ ЗА СИГУРНОСТ

4

2.2 Свързване към

5

2.4 Грижи и почистване

6

2.5 Пиролитично почистване

6

2.6 Вградена лампичка

7

2.7 Изхвърляне

7

2.8 Обслужване

7

3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

8

4. ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА

8

5. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА

9

5.3 Функции във фурната

10

5.4 Екран

10

6. ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКА

11

6.2 Настройване не

12

ВРЕМЕТР. и КРАЙ

12

6.3 Настройка на ТАЙМЕРА

12

6.4 Хронометър

12

8. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ

13

9. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ

14

9.4 Времена за готвене

15

БЪЛГАРСКИ 17

17

БЪЛГАРСКИ 19

19

9.6 Единичен грил

20

9.7 Турбо грил

21

9.8 Размразяване

22

10. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ

23

10.2 Уреди от неръждаема

24

10.3 Демонтиране на

24

10.4 Пиролиза

24

10.5 Напомняне за

25

10.6 Почистване на

25

10.7 Смяна на крушката

27

Задната лампа

27

11.1 Как да постъпите, ако

28

БЪЛГАРСКИ 29

29

11.2 Данни за обслужване

30

12. ИНСТАЛИРАНЕ

31

13. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

32

БЪЛГАРСКИ 33

33

МИ МИСЛИМО НА ВАС

34

1.2 Опште мере безбедности

35

2. УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ

36

2.3 Употреба

37

2.4 Нега и чишћење

38

2.5 Пиролитичко чишћење

38

2.6 Унурашња лампица

39

2.7 Одлагање

39

2.8 Сервис

39

3. ОПИС ПРОИЗВОДА

40

4. ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ

40

5. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА

41

5.3 Функције пећнице

42

5.4 Дисплеј

42

6. ФУНКЦИЈE САТА

43

7. КОРИШЋЕЊЕ ПРИБОРА

44

8. ДОДАТНЕ ФУНКЦИЈЕ

45

9. КОРИСНИ САВЕТИ

46

9.3 Печење меса и рибе

47

9.4 Време кувања

47

СРПСКИ 49

49

СРПСКИ 51

51

9.6 Гриловање

52

9.7 Турбо гриловање

53

9.8 Одмрзавање

55

9.9 Сушење - Печење уз

55

10. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ

56

10.5 Подсетник за чишћење

57

10.6 Чишћење врата пећнице

58

10.7 Замена лампице

59

11. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА

60

СРПСКИ 61

61

12. ИНСТАЛАЦИЈА

62

СРПСКИ 63

63

13. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

64

14. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА

65

СРПСКИ 67

67

867310253-C-242015

68

Electrolux EOC3430COX User Manual (32 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 2.64 MB |

 

Table of contents

EOC3430CO

1

МИСЛИМО НА ВАС

2

БРИГА О КОРИСНИЦИМА И СЕРВИС

2

1. ИНФОРМАЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ

3

1.2 Опште мере безбедности

3

УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ

4

2.2 Употреба

5

2.3 Нега и чишћење

5

Пиролитичко чишћење

5

2.4 Унутрашња лампица

6

2.5 Одлагање

6

3. ОПИС ПРОИЗВОДА

7

4. ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ

8

5. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА

8

5.3 Дисплеј

9

5.4 Дугмад

9

6. ФУНКЦИЈЕ САТА

10

7. КОРИШЋЕЊЕ ПРИБОРА

11

8. ДОДАТНЕ ФУНКЦИЈЕ

12

9. ПОМОЋНЕ НАПОМЕНЕ И САВЕТИ

13

9.2 Савети за печење

14

9.3 Печење на једном нивоу:

15

СРПСКИ 17

17

9.4 Печење на више нивоа

18

9.5 Печење са вентилатором

19

9.6 Печење меса

19

Пећницу претходно загрејте

20

9.8 Једноструки грил

22

9.9 Готова јела

23

9.10 Одмрзавање

23

9.11 Одржавање

24

10. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ

25

10.1 Пиролитичко чишћење

26

Подсетник за чишћење

26

10.2 Подршка решетке

26

Скидање подршке решетке

26

Уградња носача решетке

27

10.3 Сијалица

27

10.4 Чишћење врата пећнице

27

11. ШТА УЧИНИТИ АКО

28

СРПСКИ 29

29

12. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ

30

13. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА

30

СРПСКИ 31

31

892948691-B-482012

32

Electrolux EOC3430COX User Manual (32 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 2.67 MB |

 

Table of contents

EOC3430CO

1

UK ДУХОВА ШАФА ІНСТРУКЦІЯ

1

МИ ПРО ВАС ДУМАЄМО

2

1.2 Загальні правила безпеки

3

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

4

2.2 Експлуатація

5

2.3 Догляд та чистка

5

Піролітична очистка

6

2.4 Внутрішнє освітлення

6

2.5 Утилізація

6

3. ОПИС ВИРОБУ

7

4. ПЕРЕД ПЕРШИМ КОРИСТУВАННЯМ

8

5. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ

8

5.2 Функції духової шафи

9

6. ФУНКЦІЇ ГОДИННИКА

10

7. ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДДЯ

11

8. ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ

13

9. КОРИСНІ ПОРАДИ

14

9.2 Поради щодо випікання

15

УКРАЇНСЬКА 17

17

УКРАЇНСЬКА 19

19

9.5 Налаштування для піци

20

9.6 Смаження

20

9.7 Смаження з турбо-грилем

21

9.8 Гриль

22

9.9 Напівфабрикати

23

9.10 Розморожування

24

УКРАЇНСЬКА 25

25

10. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА

26

10.1 Піролітична очистка

27

Нагадування про очищення

27

10.2 Підставки для поличок

27

Встановлення підставок для

28

10.3 Лампочка

28

10.4 Чищення дверцят духовки

28

11. ЩО РОБИТИ, КОЛИ

29

12. ТЕХНІЧНІ ДАНІ

31

13. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ

31

892964395-A-392013

32

Electrolux EOC3430COX User Manual (68 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 1.08 MB |

  

Table of contents

NE GÂNDIM LA DUMNEAVOASTRĂ

2

ROMÂNA 3

3

2.1 Instalarea

4

2.2 Conexiunea la rețeaua

4

2.3 Utilizarea

5

2.4 Îngrijirea și curățarea

6

2.5 Curățarea pirolitică

6

3. DESCRIEREA PRODUSULUI

7

4. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

8

5. UTILIZAREA ZILNICĂ

8

5.2 Activarea și dezactivarea

9

5.3 Funcțiile cuptorului

9

6. FUNCŢIILE CEASULUI

10

6.2 Setarea DURATA și

11

6.3 Setarea

11

CRONOMETRULUI

11

7. UTILIZAREA ACCESORIILOR

12

8. FUNCŢII SUPLIMENTARE

13

9. INFORMAȚII ȘI SFATURI

13

ROMÂNA 15

15

ROMÂNA 17

17

9.6 Grill

19

9.7 Gatire intensiva

20

ROMÂNA 21

21

9.8 Decongelare

22

9.9 Uscare - Aer cald

22

10. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA

23

10.4 Pirolitica

24

10.5 Semnal de curățare

24

ROMÂNA 25

25

10.7 Înlocuirea becului

26

11. DEPANARE

27

12. INSTALAREA

29

13. EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

31

14. INFORMAŢII PRIVIND MEDIUL

32

МИ ДУМАЄМО ПРО ВАС

33

ОБСЛУГОВУВАННЯ

33

1.2 Загальні правила безпеки

34

2.1 Установка

35

2.2 Підключення до

35

2.3 Користування

36

2.4 Догляд і чищення

37

2.5 Піролітична очистка

37

2.6 Внутрішнє освітлення

38

2.7 Утилізація

38

3. ОПИС ВИРОБУ

39

4. ПЕРЕД ПЕРШИМ КОРИСТУВАННЯМ

39

5. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ

40

5.3 Функції духової шафи

41

6. ФУНКЦІЇ ГОДИННИКА

42

УКРАЇНСЬКА 43

43

7. ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДДЯ

44

8. ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ

45

9. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ

45

9.1 Загальна інформація

46

9.2 Випікання пирогів/тортів

46

9.3 Готування м’яса і риби

46

9.4 Тривалість приготування

46

УКРАЇНСЬКА 47

47

УКРАЇНСЬКА 49

49

УКРАЇНСЬКА 51

51

9.6 Гриль

52

9.7 Турбо-гриль

53

9.8 Розморожування

55

9.9 Суха пара — Вентилятор

55

10. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА

56

10.4 Піроліз

57

10.5 Нагадування про

58

10.6 Чищення дверцят

58

10.7 Заміна лампи

59

11. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ

60

УКРАЇНСЬКА 61

61

12. УСТАНОВКА

62

УКРАЇНСЬКА 63

63

13. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

64

14. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ

65

УКРАЇНСЬКА 67

67

867310256-B-422014

68

Electrolux EOC3430COX User Manual (36 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 2.75 MB |

 

Table of contents

Electrolux EOC3430COX User Manual (68 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 1.14 MB |

  

Table of contents

SPIS TREŚCI

2

Z MYŚLĄ O TOBIE

2

OBSŁUGA KLIENTA

2

POLSKI 3

3

2.1 Instalacja

4

2.2 Podłączenie do sieci

5

2.3 Przeznaczenie

5

2.4 Konserwacja i czyszczenie

6

2.5 Czyszczenie pirolityczne

7

2.6 Wewnętrzne oświetlenie

7

2.7 Utylizacja

7

3. OPIS URZĄDZENIA

8

4. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

8

5. CODZIENNA EKSPLOATACJA

9

5.3 Funkcje piekarnika

10

6. FUNKCJE ZEGARA

11

6.3 Ustawianie MINUTNIKA

12

6.4 Stoper

12

7. KORZYSTANIE Z AKCESORIÓW

13

8. DODATKOWE FUNKCJE

13

9. WSKAZÓWKI I PORADY

14

9.2 Pieczenie ciast

15

9.3 Pieczenie mięsa i ryb

15

9.4 Czasy pieczenia

15

9.5 Tabela pieczenia

15

POLSKI 17

17

POLSKI 19

19

9.6 Grill

20

9.7 Turbo grill

21

9.8 Rozmrażanie

22

10. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

23

10.2 Urządzenia wykonane ze

24

10.3 Wyjmowanie prowadnic

24

10.4 Piroliza

24

10.5 Przypominanie

25

10.6 Czyszczenie drzwi

25

11. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

27

POLSKI 29

29

11.2 Dane naprawy

30

12. INSTALACJA

31

13. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

32

14. OCHRONA ŚRODOWISKA

33

NE GÂNDIM LA DUMNEAVOASTRĂ

34

ROMÂNA 35

35

2.1 Instalarea

36

2.2 Conexiunea la reţeaua

36

2.3 Utilizare

37

2.4 Îngrijirea şi curăţarea

38

2.5 Curăţarea pirolitică

38

2.6 Becul interior

39

2.7 Gestionarea deşeurilor

39

2.8 Service

39

3. DESCRIEREA PRODUSULUI

40

4. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

40

5. UTILIZAREA ZILNICĂ

41

5.3 Funcţiile cuptorului

42

5.4 Afişaj

42

6. FUNCŢIILE CEASULUI

43

7. UTILIZAREA ACCESORIILOR

44

8. FUNCŢII SUPLIMENTARE

45

9. INFORMAŢII ŞI SFATURI

46

ROMÂNA 47

47

ROMÂNA 49

49

ROMÂNA 51

51

9.7 Gatire intensiva

52

Preîncălziţi cuptorul

53

9.8 Decongelare

54

9.9 Uscare - Aer cald

54

10. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA

55

10.3 Scoaterea suporturilor

56

10.4 Pirolitica

56

10.5 Semnal de curăţare

57

11. DEPANARE

59

11.2 Date pentru service

61

12. INSTALAREA

62

13. EFICIENŢĂ ENERGETICĂ

63

14. INFORMAŢII PRIVIND MEDIUL

64

ROMÂNA 65

65

ROMÂNA 67

67

867323320-A-242015

68

Electrolux EOC3430COX User Manual (64 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 1.14 MB |

    

Table of contents

HR Pećnica Upute za uporabu 2

1

MISLIMO NA VAS

2

BRIGA O KUPCIMA I SERVIS

2

1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI

3

1.2 Opća sigurnost

3

2. SIGURNOSNE UPUTE

4

2.3 Koristite

5

2.4 Čišćenje i održavanje

5

2.5 Potrebno je čišćenje

6

2.6 Unutarnje svjetlo

6

2.7 Odlaganje

6

3. OPIS PROIZVODA

7

4. PRIJE PRVE UPORABE

7

5. SVAKODNEVNA UPORABA

8

5.3 Funkcija pećnice

9

5.4 Prikaz

9

6. FUNKCIJE SATA

10

7. KORIŠTENJE PRIBORA

11

8. DODATNE FUNKCIJE

12

9. SAVJETI I PREPORUKE

13

Predgrijte pećnicu 10 minuta

15

HRVATSKI 17

17

9.6 Mali roštilj

18

9.7 Turbo roštilj

19

9.8 Odmrzavanje

20

10. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

21

10.2 Uređaji od nehrđajućeg

22

10.3 Skidanje vodilica polica

22

10.4 Pirolitičko

22

10.5 Podsjetnik za čišćenje

23

10.6 Čišćenje vrata pećnice

23

10.7 Zamjena žarulje

24

11. RJEŠAVANJE PROBLEMA

25

12. POSTAVLJANJE

27

12.1 Ugradnja

28

12.3 Električna instalacija

28

12.4 Kabel

28

13. ENERGETSKA UČINKOVITOST

29

14. BRIGA ZA OKOLIŠ

30

TARTALOM

31

ÖNRE GONDOLUNK

31

VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ

31

1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

32

1.2 Általános biztonság

32

2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

33

2.3 Használat

34

2.4 Ápolás és tisztítás

35

2.5 Pirolitikus tisztítás

35

3. TERMÉKLEÍRÁS

36

4. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

37

5. NAPI HASZNÁLAT

38

5.4 Kijelzés

39

5.5 Gombok

39

5.6 Felfűtés visszajelző

39

6. ÓRAFUNKCIÓK

40

7. TARTOZÉKOK HASZNÁLATA

41

8. TOVÁBBI FUNKCIÓK

42

9.1 Általános tudnivalók

43

9.2 Sütemények sütése

43

9.3 Húsok és halak sütése

43

9.4 Sütési időtartamok

43

MAGYAR 45

45

MAGYAR 47

47

9.6 Grill

48

9.7 Infrasütés

49

9.8 Felolvasztás

50

9.9 Aszalás - Hőlégbefúvás

51

10. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS

52

10.5 Tisztítás emlékeztető

53

10.6 A sütőajtó tisztítása

53

Hátsó lámpa

55

11. HIBAELHÁRÍTÁS

56

MAGYAR 57

57

12. ÜZEMBE HELYEZÉS

58

13. ENERGIAHATÉKONYSÁG

59

MAGYAR 61

61

MAGYAR 63

63

867310257-C-242015

64

Electrolux EOC3430COX User Manual (64 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 1.01 MB |

  

Table of contents

СЪДЪРЖАНИЕ

2

МИСЛИМ ЗА ВАС

2

ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И ОБСЛУЖВАНЕ

2

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ

3

1.2 Общи мерки за безопасност

3

2. ИНСТРУКЦИИ ЗА СИГУРНОСТ

4

2.2 Свързване към

5

2.4 Грижи и почистване

6

2.5 Пиролитично почистване

6

2.6 Вградена лампичка

7

2.7 Изхвърляне

7

3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

8

4. ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА

8

5. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА

9

5.3 Функции във фурната

10

5.4 Екран

10

6. ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКА

11

6.3 Настройка на ТАЙМЕРА

12

6.4 Хронометър

12

7.1 Телескопични водачи

12

8. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ

13

9. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ

14

БЪЛГАРСКИ 15

15

БЪЛГАРСКИ 17

17

9.6 Единичен грил

19

9.7 Турбо грил

20

9.8 Размразяване

21

10. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ

22

10.2 Уреди от неръждаема

23

10.3 Отстраняване на

23

10.4 Пиролиза

23

10.5 Напомняне за

24

10.6 Почистване на

24

БЪЛГАРСКИ 25

25

10.7 Смяна на крушката

26

Задната лампа

26

11.1 Как да постъпите, ако

26

БЪЛГАРСКИ 27

27

11.2 Данни за обслужване

28

12.1 Вграждане

29

12.2 Закрепване на уреда към

29

12.3 Електрическа

29

13. ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

30

МИ МИСЛИМО НА ВАС

31

1.2 Опште мере безбедности

32

2. УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ

33

2.3 Употреба

34

2.4 Нега и чишћење

35

2.5 Пиролитичко чишћење

35

3. ОПИС ПРОИЗВОДА

36

4. ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ

37

5. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА

37

5.2 Активирање и

38

5.3 Функције рерне

38

6. ФУНКЦИЈE САТА

39

6.2 Подешавања функција

40

ТРАЈАЊЕ или КРАЈ

40

6.3 Подешавање ТАЈМЕРА

40

7. КОРИШЋЕЊЕ ПРИБОРА

41

8. ДОДАТНЕ ФУНКЦИЈЕ

42

9. КОРИСНИ САВЕТИ

42

9.1 Опште информације

43

9.2 Печење колача

43

9.3 Печење меса и рибе

43

9.4 Време кувања

43

СРПСКИ 45

45

СРПСКИ 47

47

9.6 Гриловање

48

9.7 Турбо гриловање

49

9.8 Одмрзавање

51

9.9 Сушење - Печење уз

51

10. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ

52

10.5 Подсетник за чишћење

54

10.6 Чишћење врата рерне

54

10.7 Замена сијалице

55

11. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА

56

СРПСКИ 57

57

12. ИНСТАЛАЦИЈА

58

СРПСКИ 59

59

13. ТЕХНИЧКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

60

14. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА

60

СРПСКИ 61

61

СРПСКИ 63

63

867304062-A-042014

64

Electrolux EOC3430COX User Manual (60 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 1.13 MB |

  

Table of contents

CS Trouba Návod k použití 2

1

ET Ahi Kasutusjuhend 31

1

MYSLÍME NA VÁS

2

PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS

2

1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

3

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

4

2.3 Použití spotřebiče

5

2.4 Čištění a údržba

6

2.5 Pyrolytické čištění

6

3. POPIS SPOTŘEBIČE

7

4. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

7

5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ

8

5.3 Funkce trouby

9

6. FUNKCE HODIN

10

7. POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

11

8. DOPLŇKOVÉ FUNKCE

12

9. TIPY A RADY

13

9.4 Doby přípravy

14

9.5 Tabulka pro pečení

14

ČESKY 15

15

ČESKY 17

17

9.6 Gril

19

9.7 Turbo gril

19

9.8 Rozmrazování

21

9.9 Sušení - Pravý horký

21

10. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

22

10.4 Pyrolýza

23

10.5 Připomínka čištění

23

10.6 Čištění dvířek trouby

24

10.7 Výměna žárovky

25

11. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

26

11.2 Servisní údaje

27

12. INSTALACE

28

13. ENERGETICKÁ ÚČINNOST

29

SISUKORD

31

SULLE MÕELDES

31

KLIENDITEENINDUS

31

1. OHUTUSINFO

32

1.2 Üldine ohutus

32

2. OHUTUSJUHISED

33

2.3 Kasutamine

34

2.4 Puhastus ja hooldus

34

2.5 Pürolüütiline puhastamine

35

2.6 Sisevalgusti

35

2.7 Jäätmekäitlus

35

2.8 Hooldus

35

3. TOOTE KIRJELDUS

36

4. ENNE ESIMEST KASUTAMIST

36

5. IGAPÄEVANE KASUTAMINE

37

5.4 Ekraan

38

6. KELLA FUNKTSIOONID

39

7. TARVIKUTE KASUTAMINE

40

8. LISAFUNKTSIOONID

41

9. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID

42

EESTI 43

43

EESTI 45

45

9.6 Grill

47

9.7 Turbogrill

47

9.8 Sulatamine

49

9.9 Kuivatamine - Pöördõhk

49

10. PUHASTUS JA HOOLDUS

50

10.4 Pürolüüs

51

10.5 Puhastamise

51

10.6 Ahjuukse puhastamine

52

10.7 Lambi asendamine

53

11. VEAOTSING

54

11.2 Hooldusteave

55

12. PAIGALDAMINE

56

13. ENERGIATÕHUSUS

57

14. JÄÄTMEKÄITLUS

57

EESTI 59

59

867310251-C-242015

60

Electrolux EOC3430COX User Manual (32 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 2.65 MB |

Electrolux EOC3430COX User Manual (60 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 0.99 MB |

  

Table of contents

MYSLÍME NA VÁS

2

1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

3

2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

4

2.3 Použite

5

2.4 Ošetrovanie a čistenie

6

2.5 Pyrolytické čistenie

6

2.6 Vnútorné osvetlenie

6

3. POPIS SPOTREBIČA

7

4. PRED PRVÝM POUŽITÍM

7

5. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

8

5.3 Funkcie rúry

9

6. ČASOVÉ FUNKCIE

10

7. POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA

11

8. DOPLNKOVÉ FUNKCIE

12

9. TIPY A RADY

13

9.4 Čas pečenia

14

9.5 Tabuľka pečenia

14

SLOVENSKY 15

15

SLOVENSKY 17

17

9.6 Grilovanie

18

9.7 Turbo gril

19

9.8 Rozmrazovanie

20

9.9 Sušenie - Teplovzdušné

21

10. OŠETROVANIE A ČISTENIE

22

10.5 Pripomienka čistenia

23

10.6 Čistenie dvierok rúry

23

11. RIEŠENIE PROBLÉMOV

25

12. INŠTALÁCIA

27

SLOVENSKY 29

29

MISLIMO NA VAS

30

POMOČ STRANKAM IN SERVIS

30

SLOVENŠČINA 31

31

2. VARNOSTNE INFORMACIJE

32

2.3 Uporaba

33

2.4 Vzdrževanje in čiščenje

33

2.5 Pirolitično čiščenje

34

2.6 Notranja lučka

34

2.7 Odstranjevanje

34

3. OPIS IZDELKA

35

4. PRED PRVO UPORABO

35

5. VSAKODNEVNA UPORABA

36

5.4 Prikazovalnik

37

5.5 Tipke

37

6. ČASOVNE FUNKCIJE

38

7. UPORABA DODATNE OPREME

39

8. DODATNE FUNKCIJE

40

9. NAMIGI IN NASVETI

40

9.2 Peka tort

41

9.3 Peka mesa in rib

41

9.4 Čas priprave

41

SLOVENŠČINA 43

43

9.6 Mali žar

45

9.7 Infra pečenje

46

SLOVENŠČINA 47

47

9.8 Odtaljevanje

48

9.9 Sušenje - Vroči zrak

48

10. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

49

10.4 Piroliza

50

10.5 Opomnik za čiščenje

50

10.6 Čiščenje vrat pečice

50

SLOVENŠČINA 51

51

11. ODPRAVLJANJE TEŽAV

52

SLOVENŠČINA 53

53

12. NAMESTITEV

54

SLOVENŠČINA 55

55

14. SKRB ZA OKOLJE

56

SLOVENŠČINA 57

57

SLOVENŠČINA 59

59

867304064-A-042014

60

Electrolux EOC3430COX User Manual (32 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 2.65 MB |

 

Table of contents

Electrolux EOC3430COX User Manual (32 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 2.64 MB |

 

Table of contents

EOC3430CO

1

BG ФУРНА РЪКОВОДСТВО ЗА

1

УПОТРЕБА

1

СЪДЪРЖАНИЕ

2

МИСЛИМ ЗА ВАС

2

ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И СЕРВИЗ

2

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ

3

1.2 Общи мерки за безопасност

3

ИНСТРУКЦИИ ЗА СИГУРНОСТ

4

2.2 Употреба

5

2.3 Грижи и почистване

5

Пиролитично почистване

5

2.4 Вградена лампичка

6

2.5 Изхвърляне

6

3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

7

4. ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА

8

5. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА

8

5.3 Дисплей

9

5.4 Бутони

9

6. ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКА

10

6.3 Хронометър

11

8. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ

12

9. ПОЛЕЗНИ ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ

13

9.2 Съвети за печене

14

9.3 Печене върху едно ниво:

15

БЪЛГАРСКИ 17

17

9.4 Печене на няколко нива

18

9.5 Пица нагряване

19

9.6 Печене на месо

19

9.7 Печене с турбо грил

20

БЪЛГАРСКИ 21

21

9.8 Единичен грил

22

9.9 Полуфабрикати

23

9.10 Размразяване

23

9.11 Консервиране

24

9.12 Сушене - Топъл въздух

25

10. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ

26

10.2 Носачи на рафтове

27

10.3 Лампичка

27

Поставяне на вратичката на

28

11. КАК ДА ПОСТЪПИТЕ, АКО

29

12. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

30

БЪЛГАРСКИ 31

31

892948692-B-482012

32

Electrolux EOC3430COX User Manual (64 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 1.04 MB |

  

Table of contents

NE GÂNDIM LA DUMNEAVOASTRĂ

2

ROMÂNA 3

3

2.1 Instalarea

4

2.2 Conexiunea la rețeaua

4

2.3 Utilizarea

5

2.4 Îngrijirea și curățarea

6

2.5 Curățarea pirolitică

6

3. DESCRIEREA PRODUSULUI

7

4. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

8

5. UTILIZAREA ZILNICĂ

8

5.2 Activarea și dezactivarea

9

5.3 Funcțiile cuptorului

9

6. FUNCŢIILE CEASULUI

10

ROMÂNA 11

11

7. UTILIZAREA ACCESORIILOR

12

8. FUNCŢII SUPLIMENTARE

12

9. INFORMAȚII ȘI SFATURI

13

9.2 Coacerea prăjiturilor

14

9.4 Durate de gătit

14

ROMÂNA 15

15

ROMÂNA 17

17

9.6 Grill

19

9.7 Gatire intensiva

20

9.8 Decongelare

21

9.9 Uscare - Aer cald

21

10. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA

22

10.3 Scoaterea suporturilor

23

10.4 Pirolitica

23

10.5 Semnal de curățare

24

10.7 Înlocuirea becului

25

11. DEPANARE

26

ROMÂNA 27

27

12. INSTALAREA

28

ROMÂNA 29

29

13. INFORMAŢII TEHNICE

30

МИ ДУМАЄМО ПРО ВАС

31

ОБСЛУГОВУВАННЯ

31

1.2 Загальні правила безпеки

32

2.1 Установка

33

2.2 Підключення до

33

2.3 Користування

34

2.4 Догляд і чищення

35

2.5 Піролітичне чищення

35

2.6 Внутрішнє освітлення

36

2.7 Утилізація

36

3. ОПИС ВИРОБУ

37

4. ПЕРЕД ПЕРШИМ КОРИСТУВАННЯМ

37

5. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ

38

5.3 Функції духовки

39

5.4 Дисплей

39

6. ФУНКЦІЇ ГОДИННИКА

40

7. ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДДЯ

41

8. ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ

42

9. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ

43

УКРАЇНСЬКА 45

45

УКРАЇНСЬКА 47

47

9.6 Гриль

49

9.7 Турбо-гриль

50

УКРАЇНСЬКА 51

51

9.8 Розморожування

52

9.9 Суха пара — Вентилятор

52

10. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА

53

10.4 Піроліз

54

10.5 Нагадування про

55

10.6 Чищення дверцят

55

11. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ

57

12. УСТАНОВКА

59

13. ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

61

14. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ

61

УКРАЇНСЬКА 63

63

867304065-A-042014

64

Electrolux EOC3430COX User Manual (32 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 2.66 MB |

 

Table of contents

EOC3430CO

1

МИСЛИМО НА ВАС

2

БРИГА О КОРИСНИЦИМА И СЕРВИС

2

1. ИНФОРМАЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ

3

1.2 Опште мере безбедности

3

УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ

4

2.2 Употреба

5

2.3 Нега и чишћење

5

Пиролитичко чишћење

6

2.4 Унутрашња лампица

6

2.5 Одлагање

6

3. ОПИС ПРОИЗВОДА

7

4. ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ

8

5. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА

8

5.3 Дисплеј

9

5.4 Дугмад

9

6. ФУНКЦИЈЕ САТА

10

7. КОРИШЋЕЊЕ ПРИБОРА

11

8. ДОДАТНЕ ФУНКЦИЈЕ

12

Контролна брава

13

8.3 Вентилатор за хлађење

13

8.4 Аутоматско искључивање

13

9. ПОМОЋНЕ НАПОМЕНЕ И САВЕТИ

14

9.3 Печење на једном нивоу:

15

СРПСКИ 17

17

9.4 Печење на више нивоа

18

9.5 Печење са вентилатором

19

9.6 Печење меса

19

Пећницу претходно загрејте

20

9.8 Једноструки грил

22

9.9 Готова јела

23

9.10 Одмрзавање

23

9.11 Одржавање

24

10. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ

25

10.1 Пиролитичко чишћење

26

Подсетник за чишћење

26

10.2 Подршка решетке

26

Скидање подршке решетке

26

Уградња носача решетке

27

10.3 Сијалица

27

10.4 Чишћење врата пећнице

27

11. ШТА УЧИНИТИ АКО

28

12. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ

29

13. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА

30

СРПСКИ 31

31

892964420-A-392013

32

Electrolux EOC3430COX User Manual (68 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 1.02 MB |

  

Table of contents

СІЗ ОЙЫМЫЗДА БОЛДЫҢЫЗ

2

ТҰТЫНУШЫҒА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

2

1. САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

3

2. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

4

2.3 Пайдалану

5

2.4 Күту менен тазалау

6

2.5 Пиролитпен тазалау

6

3. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ

7

4. БІРІНШІ ҚОЛДАНҒАНҒА ДЕЙІН

8

5. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ

9

5.4 Бейнебет

10

5.5 Түймешіктер

10

6. САҒАТ ФУНКЦИЯЛАРЫ

11

7. КЕРЕК-ЖАРАҚТАРДЫ ҚОЛДАНУ

12

8. ҚОСЫМША ФУНКЦИЯЛАР

13

9. АҚЫЛ-КЕҢЕС

14

9.5 Пісіру және қуыру кестесі

15

ҚАЗАҚ 17

17

9.6 Гриль жасау

19

9.7 Турбо-гриль

20

ҚАЗАҚ 21

21

9.8 Жібіту

22

9.9 Кептіру - Ыстық

22

10. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ

23

10.4 Пиролит

24

10.5 Тазалық ескертушісі

25

10.6 Тұмшапештің есігін

25

10.7 Шамды ауыстыру

26

11. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ

27

12. ОРНАТУ

29

12.1 Кіріктіріп орнату

30

12.2 Құрылғыны шкаф ішіне

30

12.3 Электртоғына қосу

30

12.4 Сым

30

13. ТЕХНИКАЛЫҚ АҚПАРАТ

31

СОДЕРЖАНИЕ

32

МЫ ДУМАЕМ О ВАС

32

ОБСЛУЖИВАНИЕ

32

РУССКИЙ 33

33

2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

35

2.3 Эксплуатация

36

2.4 Уход и очистка

36

2.5 Пиролитическая очистка

37

3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

38

4.1 Первая очистка

39

4.2 Установка времени

39

4.3 Изменение времени

39

4.4 Предварительный нагрев

39

5. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

40

5.4 Дисплей

41

5.5 Кнопки

41

6. ФУНКЦИИ ЧАСОВ

42

ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

43

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

44

9. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

45

9.4 Время приготовления

46

9.5 Таблица выпечки и жарки

46

РУССКИЙ 47

47

РУССКИЙ 49

49

9.6 Малый гриль

51

РУССКИЙ 53

53

9.8 Размораживание

54

9.9 Высушивание – Горячий

54

10. УХОД И ОЧИСТКА

55

10.2 Модели из нержавеющей

56

10.3 Снятие направляющих

56

10.4 Пир.чистка

56

10.5 Напоминание о чистке

57

10.6 Очистка дверцы

57

10.7 Замена лампы

59

Задняя лампа

59

11.1 Что делать, если

59

РУССКИЙ 61

61

11.2 Информация для

62

РУССКИЙ 63

63

13. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

64

14. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

64

РУССКИЙ 65

65

РУССКИЙ 67

67

867304059-A-042014

68

Electrolux EOC3430COX User Manual (64 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 1.18 MB |

  

Table of contents

EOC3430COX

1

МИ МИСЛИМО НА ВАС

2

1. БЕЗБЕДНОСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

3

1.2 Опште мере безбедности

3

2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА

4

2.2 Струјни прикључак

5

2.3 Употреба

5

2.4 Нега и чишћење

6

2.5 Пиролитичко чишћење

6

2.6 Унурашња лампица

7

2.7 Одлагање

7

2.8 Сервис

7

3. ОПИС ПРОИЗВОДА

8

4. ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ

8

5. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА

9

5.3 Функције рерне

10

6. ФУНКЦИЈE САТА

11

6.2 Подешавања функција

12

ТРАЈАЊЕ или КРАЈ

12

6.3 Подешавање ТАЈМЕРА

12

6.4 Тајмер за збрајање

12

7. КОРИШЋЕЊЕ ПРИБОРА

13

8. ДОДАТНЕ ФУНКЦИЈЕ

14

9. КОРИСНИ САВЕТИ

15

СРПСКИ 17

17

СРПСКИ 19

19

9.6 Гриловање

21

9.7 Турбо гриловање

21

Рерну претходно загрејте

22

9.8 Одмрзавање

23

10. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ

24

10.2 Уређаји од нерђајућег

25

10.3 Уклањање носаче

25

10.4 Пиролиза

25

10.5 Подсетник за чишћење

26

10.6 Чишћење врата рерне

26

СРПСКИ 27

27

11. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА

28

СРПСКИ 29

29

11.2 Подаци о сервисирању

30

12. ИНСТАЛАЦИЈА

31

13. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

32

14. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА

33

MISLIMO NA VAS

34

POMOČ STRANKAM IN SERVIS

34

1. VARNOSTNA INFORMACIJE

35

2. VARNOSTNA NAVODILA

36

2.3 Uporaba

37

2.4 Vzdrževanje in čiščenje

37

2.5 Pirolitično čiščenje

38

2.6 Notranja lučka

38

2.7 Odstranjevanje

38

3. OPIS IZDELKA

39

4. PRED PRVO UPORABO

39

5. VSAKODNEVNA UPORABA

40

5.3 Funkcije pečice

41

5.4 Prikazovalnik

41

6. ČASOVNE FUNKCIJE

42

7. UPORABA DODATNE OPREME

43

8. DODATNE FUNKCIJE

44

9. NAMIGI IN NASVETI

45

9.2 Peka tort

46

9.3 Peka mesa in rib

46

9.4 Čas priprave

46

SLOVENŠČINA 47

47

SLOVENŠČINA 49

49

9.6 Mali žar

50

9.7 Infra pečenje

51

9.8 Odtaljevanje

53

9.9 Sušenje - Vroči zrak

53

10. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

54

10.4 Piroliza

55

10.5 Opomnik za čiščenje

55

10.6 Čiščenje vrat pečice

55

11. ODPRAVLJANJE TEŽAV

57

12. NAMESTITEV

59

12.1 Vgradnja

60

12.2 Pritrditev naprave na

60

12.3 Električna namestitev

60

12.4 Kabel

60

13. ENERGIJSKA UČINKOVITOST

61

14. SKRB ZA OKOLJE

62

SLOVENŠČINA 63

63

867324597-A-292016

64

Electrolux EOC3430COX User Manual (56 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 0.99 MB |

  

Table of contents

MYSLÍME NA VÁS

2

PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS

2

1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

3

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

4

2.3 Použití spotřebiče

5

2.4 Čištění a údržba

6

2.5 Pyrolytické čištění

6

2.6 Vnitřní osvětlení

6

3. POPIS SPOTŘEBIČE

7

4. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

7

5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ

8

5.3 Funkce trouby

9

5.4 Displej

9

6. FUNKCE HODIN

10

7. POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

11

8. DOPLŇKOVÉ FUNKCE

12

9. TIPY A RADY

13

ČESKY 15

15

ČESKY 17

17

9.6 Gril

18

9.7 Turbo gril

19

9.8 Rozmrazování

20

10. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

21

10.2 Spotřebiče z nerezové

22

10.3 Vyjmutí drážek na rošty

22

10.4 Pyrolýza

22

10.5 Připomínka čištění

23

10.6 Čištění dvířek trouby

23

11. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

25

11.2 Servisní údaje

27

12.1 Vestavba

27

12.2 Připevnění spotřebiče ke

27

13. TECHNICKÉ INFORMACE

28

SISUKORD

29

SULLE MÕELDES

29

KLIENDITEENINDUS

29

1. OHUTUSINFO

30

1.2 Üldine ohutus

30

2. OHUTUSJUHISED

31

2.3 Kasutamine

32

2.4 Puhastus ja hooldus

32

2.5 Pürolüütiline puhastamine

33

2.6 Sisevalgusti

33

2.7 Jäätmekäitlus

33

3. SEADME KIRJELDUS

34

4. ENNE ESIMEST KASUTAMIST

34

5. IGAPÄEVANE KASUTAMINE

35

5.4 Ekraan

36

5.5 Nupud

36

6. KELLA FUNKTSIOONID

37

7. TARVIKUTE KASUTAMINE

38

8. LISAFUNKTSIOONID

39

9. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID

40

EESTI 41

41

EESTI 43

43

9.6 Grill

45

9.7 Turbogrill

45

9.8 Sulatamine

47

9.9 Kuivatamine - Pöördõhk

47

10. PUHASTUS JA HOOLDUS

48

10.4 Pürolüüs

49

10.5 Puhastamise

49

10.6 Ahjuukse puhastamine

49

11. VEAOTSING

51

11.1 Mida teha, kui

52

12. PAIGALDAMINE

53

12.1 Paigutamine mööblisse

54

12.2 Seadme kinnitamine

54

12.3 Elektriühendus

54

12.4 Kaabel

54

13. TEHNILISED ANDMED

55

14. JÄÄTMEKÄITLUS

55

867304060-A-042014

56

Electrolux EOC3430COX User Manual (60 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 0.99 MB |

    

Table of contents

MISLIMO NA VAS

2

BRIGA O KUPCIMA I SERVIS

2

1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI

3

1.2 Opća sigurnost

3

2. SIGURNOSNE UPUTE

4

2.3 Koristite

5

2.4 Čišćenje i održavanje

5

2.5 Potrebno je čišćenje

6

2.6 Unutarnje svjetlo

6

2.7 Odlaganje

6

3. OPIS PROIZVODA

7

4. PRIJE PRVE UPORABE

7

5. SVAKODNEVNA UPORABA

8

5.4 Prikaz

9

6. FUNKCIJE SATA

10

7. KORIŠTENJE PRIBORA

11

8. DODATNE FUNKCIJE

12

9. SAVJETI I PREPORUKE

13

HRVATSKI 15

15

HRVATSKI 17

17

9.6 Mali roštilj

18

9.7 Turbo roštilj

18

HRVATSKI 19

19

9.8 Odmrzavanje

20

9.9 Sušenje - Vrući zrak

20

10. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

21

10.4 Pirolitičko

22

10.5 Podsjetnik za čišćenje

22

10.6 Čišćenje vrata pećnice

23

10.7 Zamjena žarulje

24

11. RJEŠAVANJE PROBLEMA

25

11.2 Servisni podaci

26

12.1 Ugradnja

27

12.3 Električna instalacija

27

12.4 Kabel

27

13. TEHNIČKI PODACI

28

14. BRIGA ZA OKOLIŠ

28

TARTALOM

29

ÖNRE GONDOLUNK

29

VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ

29

1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

30

1.2 Általános biztonság

30

2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

31

2.3 Használat

32

2.4 Ápolás és tisztítás

33

2.5 Pirolitikus tisztítás

33

3. TERMÉKLEÍRÁS

34

4. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

35

5. NAPI HASZNÁLAT

35

5.2 A készülék be- és

36

5.3 Sütőfunkció

36

6. ÓRAFUNKCIÓK

37

6.2 Az IDŐTARTAM vagy

38

BEFEJEZÉS beállítása

38

6.3 A PERCSZÁMLÁLÓ

38

7. TARTOZÉKOK HASZNÁLATA

39

8. TOVÁBBI FUNKCIÓK

40

9.1 Általános tudnivalók

41

9.2 Sütemények sütése

41

9.3 Húsok és halak sütése

41

9.4 Sütési időtartamok

41

MAGYAR 43

43

MAGYAR 45

45

9.6 Grill

46

9.7 Turbógrill

47

9.8 Felolvasztás

48

9.9 Aszalás – Hőlégbefúvás

48

10. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS

49

10.3 A polcvezető sínek

50

10.4 Pirolitika

50

10.5 Tisztítás emlékeztető

51

10.6 A sütőajtó tisztítása

51

11. HIBAELHÁRÍTÁS

53

12. ÜZEMBE HELYEZÉS

55

12.1 Beépítés

56

12.2 A készülék rögzítése a

56

12.3 Elektromos bekötés

56

12.4 Kábel

56

13. MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

57

MAGYAR 59

59

867304066-A-042014

60

Electrolux EOC3430COX User Manual (60 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 1.14 MB |

  

Table of contents

MĒS DOMĀJAM PAR JUMS

2

1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

3

2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

4

2.3 Pielietojums

5

2.4 Apkope un tīrīšana

5

2.5 Pirolītiskā tīrīšana

6

2.6 Iekšējais apgaismojums

6

2.7 Ierīces utilizācija

6

3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS

7

5. IZMANTOŠANA IKDIENĀ

8

5.3 Cepeškrāsns funkcijas

9

5.4 Displejs

9

6. PULKSTEŅA FUNKCIJAS

10

7. PIEDERUMU LIETOŠANA

11

8. PAPILDFUNKCIJAS

12

9. IETEIKUMI UN PADOMI

13

LATVIEŠU 15

15

LATVIEŠU 17

17

9.6 Grilēšana

18

9.7 Turbo grilēšana

19

9.8 Atkausēšana

21

9.9 Žāvēšana - Ventilatora

21

10. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA

22

10.4 Pirolīze

23

10.5 Tīrīšanas atgādinājums

23

10.6 Cepeškrāsns durvju

24

10.7 Lampas maiņa

25

11. PROBLĒMRISINĀŠANA

26

LATVIEŠU 27

27

12. UZSTĀDĪŠANA

28

13. ENERGOEFEKTIVITĀTE

29

MES GALVOJAME APIE JUS

31

1. SAUGOS INFORMACIJA

32

2. SAUGOS INSTRUKCIJA

33

2.3 Naudojimas

34

2.4 Valymas ir priežiūra

34

2.5 Pirolizinis valymas

35

2.6 Vidinė apšvietimo lemputė

35

2.7 Seno prietaiso išmetimas

35

3. GAMINIO APRAŠYMAS

36

5. KASDIENIS NAUDOJIMAS

37

5.3 Orkaitės funkcijos

38

6. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS

39

6.2 TRUKMĖS arba

40

PABAIGOS nustatymas

40

6.3 MINUČIŲ SKAITLIO

40

7. PRIEDŲ NAUDOJIMAS

41

8. PAPILDOMOS FUNKCIJOS

41

9. PATARIMAI

42

9.4 Maisto ruošimo trukmė

43

LIETUVIŲ 45

45

9.6 Kepimas ant grotelių

47

9.7 Terminis kepintuvas

48

LIETUVIŲ 49

49

9.8 Atitirpinti

50

9.9 Džiovinimas. Karšto oro

50

10. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

51

10.4 Pirolizė

52

10.5 Priminimas dėl valymo

52

10.6 Orkaitės durelių valymas

53

10.7 Lemputės keitimas

54

11. TRIKČIŲ ŠALINIMAS

55

11.2 Aptarnavimo duomenys

56

12. ĮRENGIMAS

57

13. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS

58

14. APLINKOS APSAUGA

59

867310252-C-242015

60

Electrolux EOC3430COX User Manual (32 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 2.64 MB |

 

Table of contents

EOC3430CO

1

MK ПЕЧКА УПАТСТВО ЗА РАКУВАЊЕ

1

СОДРЖИНА

2

НИЕ МИСЛИМЕ НА ВАС

2

1. БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ

3

1.2 Општа безбедност

3

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ

4

2.2 Употреба

5

2.3 Нега и чистење

5

Пиролитичко чистење

5

2.4 Внатрешно светло

6

2.5 Отстранување

6

3. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ

7

4. ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА

8

5. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА

8

5.2 Функции на печката

9

5.3 Приказ

9

6. ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКОТ

10

7. КОРИСТЕЊЕ НА ПРИБОРОТ

11

8. ДОПОЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ

13

9. ПОМОШНИ НАПОМЕНИ И СОВЕТИ

14

9.3 Печење на едно ниво:

15

МАКЕДОНСКИ 17

17

9.4 Печење на повеќе нивоа

18

9.5 Поставки за пица

19

9.6 Печење месо

20

9.7 Печење со турбо печење

20

Загрејте ја рерната

21

9.8 печење

22

9.9 Готови јадења

23

9.10 Одмрзнување

24

9.11 Конзервирање

25

10. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ

26

10.1 Пиролитичко чистење

27

Потсетник за чистење

27

10.2 Држачи на решетката

27

Местење на држачите за

28

10.3 Светилка

28

11. ШТО ДА СТОРИТЕ АКО

29

12. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

31

13. ЕКОЛОШКИ ПРАШАЊА

31

892948690-B-482012

32