Electrolux EWX147410W manuals

Owner’s manuals and user’s guides for Unknown Electrolux EWX147410W.
We providing 82 pdf manuals Electrolux EWX147410W for download free by document types: User Manual


Electrolux EWX147410W User Manual (44 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 1.13 MB |

  

Table of contents

EWX147410W

1

МИ ДУМАЄМО ПРО ВАС

2

ОБСЛУГОВУВАННЯ

2

УКРАЇНСЬКА 3

3

1.2 Загальні правила безпеки

4

УКРАЇНСЬКА 5

5

2.1 Установка

6

2.2 Під’єднання до

6

2.3 Під’єднання до

6

2.4 Користування

7

2.5 Утилізація

7

3. ОПИС ВИРОБУ

8

4. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

9

5. ПРОГРАМИ

11

УКРАЇНСЬКА 13

13

6. ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ

15

7. ФУНКЦІЇ

16

7.6 Відкладений запуск

17

7.7 Time Manager

17

7.8 Індикатор блокування

17

9. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

18

8. НАЛАШТУВАННЯ

18

УКРАЇНСЬКА 19

19

10.10 Після завершення

21

10.11 Режим очікування

21

11.1 Сушіння із заданою

21

11.2 Завершення програми

22

УКРАЇНСЬКА 23

23

13. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ

24

УКРАЇНСЬКА 25

25

14. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА

26

14.6 Очищення зливного

27

14.8 Запобіжні заходи проти

29

15. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ

30

15.2 Можливі несправності

31

УКРАЇНСЬКА 33

33

16. ВСТАНОВЛЕННЯ

34

УКРАЇНСЬКА 35

35

16.3 Впускний шланг

37

16.4 Пристрій, що блокує воду

38

16.5 Злив води

38

16.6 Вбудовування

39

17. ТЕХНІЧНІ ДАНІ

41

18. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ

42

УКРАЇНСЬКА 43

43

132917201-A-072016

44

Electrolux EWX147410W User Manual (76 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 1.94 MB |

  

Table of contents

EWX147410W

1

MĒS DOMĀJAM PAR JUMS

2

1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

3

2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

5

2.2 Elektriskie pieslēgumi

6

2.3 Ūdens padeves

6

2.4 Pielietojums

6

2.5 Ierīces utilizācija

6

3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS

7

4. VADĪBAS PANELIS

8

LATVIEŠU 9

9

5. PROGRAMMAS

10

LATVIEŠU 11

11

LATVIEŠU 13

13

6. PATĒRIŅA LIELUMI

14

7. IESPĒJAS

14

7.4 Papildu skalošana

15

7.5 Žāvēšanas laiks

15

7.6 Atliktais starts

15

Time Manager

15

8. IESTATĪTIE PARAMETRI

16

9. PIRMS PIRMĀS IESLĒGŠANAS

16

LATVIEŠU 17

17

10.10 Programmas beigās

19

10.11 Gaidīšanas režīms

19

11.1 Noteikts žāvēšanas laiks

19

ŽĀVĒŠANA

20

13. PADOMI UN IETEIKUMI

21

14. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA

23

LATVIEŠU 25

25

14.8 Brīdinājumi par salu

26

15. PROBLĒMRISINĀŠANA

27

15.2 Iespējamās kļūmes

28

LATVIEŠU 29

29

16. UZSTĀDĪŠANA

30

LATVIEŠU 31

31

16.3 Ieplūdes šļūtene

33

16.5 Ūdens izsūknēšana

34

LATVIEŠU 35

35

16.6 Iebūvēšana

36

LATVIEŠU 37

37

17. TEHNISKIE DATI

38

MES GALVOJAME APIE JUS

39

1. SAUGOS INFORMACIJA

40

LIETUVIŲ 41

41

2. SAUGOS INSTRUKCIJA

42

2.2 Elektros prijungimas

43

2.3 Vandens prijungimas

43

2.4 Naudojimas

43

2.5 Šalinimas

43

3. GAMINIO APRAŠYMAS

44

4. VALDYMO SKYDELIS

45

5. PROGRAMOS

47

LIETUVIŲ 49

49

6. SĄNAUDOS

51

7. PARINKTYS

51

7.4 Papildomas skalavimas

52

7.5 Džiovinimo trukmė

52

7.6 Atidėtas paleidimas

52

8. NUOSTATOS

53

LIETUVIŲ 55

55

10.10 Programai pasibaigus

56

10.11 Parengties režimas

56

11.1 Nustatytos trukmės

56

DŽIOVINIMAS

57

13. PATARIMAI

58

LIETUVIŲ 59

59

14. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

60

14.4 Durelių tarpiklis

61

14.6 Vandens išleidimo filtro

61

14.8 Apsauga nuo užšalimo

63

15. TRIKČIŲ ŠALINIMAS

64

15.2 Galimi gedimai

65

16. ĮRENGIMAS

67

LIETUVIŲ 69

69

16.3 Vandens įleidimo žarna

70

16.5 Vandens išleidimas

71

16.6 Įrengimas balduose

73

ĮSPĖJIMAS!

74

Neišsukite varžto B

74

17. TECHNINIAI DUOMENYS

75

18. APLINKOS APSAUGA

75

132925373-A-072016

76

Electrolux EWX147410W User Manual (44 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 1.00 MB |

 

Table of contents

EWX147410W

1

СЪДЪРЖАНИЕ

2

МИСЛИМ ЗА ВАС

2

ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И ОБСЛУЖВАНЕ

2

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ

3

1.2 Общи мерки за безопасност

4

БЪЛГАРСКИ 5

5

2. ИНСТРУКЦИИ ЗА СИГУРНОСТ

6

3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

7

4. КОМАНДНО ТАБЛО

8

4.2 Дисплей

9

5. ПРОГРАМИ

11

БЪЛГАРСКИ 13

13

6. ДАННИ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕТО

15

7. OПЦИИ

15

7.4 Допълнително изплакване

16

7.5 Време на сушене

16

7.6 Отложен старт

16

7.7 Time Manager

16

8. НАСТРОЙКИ

17

9. ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА

18

БЪЛГАРСКИ 19

19

10.11 Готовност

21

11.1 Сушене с определено

21

11.2 Край на програмата за

21

12.1 Настройка за сушене

22

12.2 Програма Нон-стоп –

22

13. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ

23

14. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ

25

БЪЛГАРСКИ 27

27

14.8 Предпазни мерки срещу

29

14.9 Аварийно източване на

30

15.1 Въведение

30

15.2 Възможни неизправности

31

16. ИНСТАЛИРАНЕ

33

БЪЛГАРСКИ 35

35

16.2 Поставяне и нивелиране

36

БЪЛГАРСКИ 37

37

16.5 Източване на вода

38

16.6 Вграждане

39

БЪЛГАРСКИ 41

41

БЪЛГАРСКИ 43

43

132925393-A-302015

44

Electrolux EWX147410W User Manual (44 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 1.13 MB |

 

Table of contents

EWX147410W

1

СОДРЖИНА

2

НИЕ МИСЛИМЕ НА ВАС

2

ГРИЖА И УСЛУГА ЗА КОРИСНИЦИ

2

1. БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ

3

1.2 Општа безбедност

4

МАКЕДОНСКИ 5

5

2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ

6

2.4 Употребa

7

2.5 Расходување

7

3. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ

8

4. КОНТРОЛНА ТАБЛА

9

5. ПРОГРАМИ

11

МАКЕДОНСКИ 13

13

6. ПОТРОШУВАЧКИ ВРЕДНОСТИ

15

7. ОПЦИИ

15

7.4 Дополнително плакнење

16

7.5 Време на сушење

16

7.6 Oдложен почеток

16

7.7 Time Manager

16

8. ПОСТАВКИ

17

9. ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА

18

МАКЕДОНСКИ 19

19

10.8 Откажување програма во

20

10.9 Отворање на вратата

20

10.10 На крај од програмата

20

10.11 Во состојба на

21

11.1 Сушење со тајмер

21

11.2 Крај на програмата на

21

12.1 Поставка на сушење

22

12.2 Програма Нон-Стоп

22

Перење и Временски

22

13. ПОМОШ И СОВЕТИ

23

14. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ

25

14.3 Перење за одржување

26

14.4 Дихтунг на вратата

26

14.6 Чистење на одводниот

26

МАКЕДОНСКИ 27

27

15. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ

29

15.2 Можни дефекти

30

МАКЕДОНСКИ 31

31

16. МОНТАЖА

33

16.2 Поставување и нивелирање

35

16.3 Доводно црево

36

16.5 Одвод за вода

37

16.6 Вградување

38

МАКЕДОНСКИ 39

39

17. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

40

18. ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА

41

МАКЕДОНСКИ 43

43

132896361-A-072016

44

Electrolux EWX147410W User Manual (44 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 1.01 MB |

 

Table of contents

EWX147410W

1

RU СТИРАЛЬНО

1

СУШИЛЬНАЯ МАШИНА

1

ИНСТРУКЦИЯ ПО

1

ЭКСПЛУАТАЦИИ

1

СОДЕРЖАНИЕ

2

МЫ ДУМАЕМ О ВАС

2

ОБСЛУЖИВАНИЕ

2

РУССКИЙ 3

3

РУССКИЙ 5

5

2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

6

РУССКИЙ 7

7

3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

8

4. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

9

РУССКИЙ 11

11

5. ПРОГРАММЫ

12

РУССКИЙ 13

13

6. ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ

15

7. РЕЖИМЫ

16

7.4 Доп. полоскание

17

7.5 Время сушки

17

7.6 Отсрочка пуска

17

Time Manager

17

8. ПАРАМЕТРЫ

18

10.1 Загрузка белья

19

10.2 Добавление средства

19

10.3 Отделения дозатора

19

РУССКИЙ 21

21

10.11 Режим ожидания

22

11.1 Сушка с заданным

22

РУССКИЙ 23

23

13. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

24

РУССКИЙ 25

25

14. УХОД И ОЧИСТКА

27

14.6 Чистка фильтра

28

РУССКИЙ 29

29

14.8 Меры против замерзания

30

14.9 Аварийный слив

30

15.1 Введение

31

15.2 Возможные неисправности

31

РУССКИЙ 33

33

16. УСТАНОВКА

34

РУССКИЙ 35

35

ВНИМАНИЕ!

37

16.3 Наливной шланг

38

16.5 Слив воды

38

РУССКИЙ 39

39

16.6 Встраивание

40

Не удаляйте винт В

41

18. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

43

132925346-A302015

44

Electrolux EWX147410W User Manual (80 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 3.28 MB |

  

Table of contents

EWX147410W

1

SPIS TREŚCI

2

Z MYŚLĄ O TOBIE

2

OBSŁUGA KLIENTA

2

POLSKI 3

3

POLSKI 5

5

2.1 Instalacja

7

2.2 Podłączenie do sieci

7

2.3 Podłączenie do sieci

7

3. OPIS URZĄDZENIA

8

4. PANEL STEROWANIA

9

4.2 Wyświetlacz

10

POLSKI 11

11

5. PROGRAMY

12

POLSKI 13

13

6. PARAMETRY EKSPLOATACYJNE

15

7. OPCJE

16

POLSKI 17

17

8. USTAWIENIA

18

9. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

18

POLSKI 19

19

10.11 Tryb czuwania

21

11.1 Suszenie przez określony

21

SUSZENIE

22

13. WSKAZÓWKI I PORADY

23

14. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

25

14.3 Pranie konserwacyjne

26

14.4 Uszczelka drzwi

26

14.6 Czyszczenie filtra

26

POLSKI 27

27

14.8 Środki ostrożności

29

14.9 Awaryjne odprowadzanie

29

15. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

30

POLSKI 31

31

16. INSTALACJA

33

POLSKI 35

35

16.3 Wąż dopływowy

36

16.5 Odprowadzanie wody

37

16.6 Zabudowa

38

POLSKI 39

39

18. OCHRONA ŚRODOWISKA

41

MYSLÍME NA VÁS

42

1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

43

2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

45

3. POPIS VÝROBKU

47

4. OVLÁDACÍ PANEL

48

SLOVENSKY 49

49

SLOVENSKY 51

51

6. SPOTREBA

53

7. VOLITEĽNÉ FUNKCIE

54

SLOVENSKY 55

55

8. NASTAVENIA

56

9. PRED PRVÝM POUŽITÍM

56

SLOVENSKY 57

57

10.10 Po skončení programu

59

10.11 Pohotovostný režim

59

11.1 Časové sušenie

59

11.2 Koniec programu sušenia

60

12.1 Nastavenie sušenia

60

12.2 Program Non-Stop –

60

Pranie a sušenie s nastavenou

60

13. TIPY A RADY

61

14. OŠETROVANIE A ČISTENIE

63

SLOVENSKY 65

65

14.8 Ochranné opatrenia pred

66

15. RIEŠENIE PROBLÉMOV

67

15.2 Možné poruchy

68

SLOVENSKY 69

69

16. INŠTALÁCIA

70

SLOVENSKY 71

71

16.3 Prívodná hadica

73

16.5 Vypúšťanie vody

74

SLOVENSKY 75

75

16.6 Zabudovanie

76

SLOVENSKY 77

77

17. TECHNICKÉ ÚDAJE

78

SLOVENSKY 79

79

132925332-A-262015

80

Electrolux EWX147410W User Manual (76 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 1.06 MB |

   

Table of contents

EWX147410W

1

MISLIMO NA VAS

2

BRIGA O KUPCIMA I SERVIS

2

1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI

3

1.2 Opća sigurnost

3

2. SIGURNOSNE UPUTE

5

3. OPIS PROIZVODA

7

4. UPRAVLJAČKA PLOČA

8

HRVATSKI 9

9

5. PROGRAMI

10

HRVATSKI 11

11

6. POTROŠNJA

13

7. OPCIJE

14

7.5 Vrijeme sušenja

15

7.6 Odgoda početka

15

7.7 Time Manager

15

7.9 Start/Pauza

15

8. POSTAVKE

16

9. PRIJE PRVE UPORABE

16

HRVATSKI 17

17

10.11 Stanje pripravnosti

19

11.1 Programirano sušenje

19

11.2 Kraj programa sušenja

19

13. SAVJETI

21

14. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

22

14.2 Uklanjanje kamenca

23

14.3 Pranje radi održavanja

23

14.4 Brtva na vratima

23

HRVATSKI 25

25

15. RJEŠAVANJE PROBLEMA

26

15.2 Moguće greške

27

16. POSTAVLJANJE

29

HRVATSKI 31

31

16.3 Crijevo za dovod vode

33

16.5 Odvod vode

34

HRVATSKI 35

35

UPOZORENJE!

36

Ne skidajte vijak B

36

HRVATSKI 37

37

18. BRIGA ZA OKOLIŠ

38

POMOČ STRANKAM IN SERVIS

39

SLOVENŠČINA

41

2. VARNOSTNE INFORMACIJE

42

2.3 Vodovodna napeljava

43

2.4 Uporaba

43

Odstranjevanje

43

3. OPIS IZDELKA

44

4. UPRAVLJALNA PLOŠČA

45

SLOVENŠČINA 49

49

6. VREDNOSTI PORABE

50

7. FUNKCIJE

51

7.6 Zamik vklopa

52

7.9 Začetek/Prekinitev

52

8. NASTAVITVE

53

9. PRED PRVO UPORABO

53

SLOVENŠČINA 55

55

Stanje pripravljenosti

56

11.1 Sušenje z nastavljenim

56

11.2 Konec programa sušenja

56

12.1 Nastavitev za sušenje

57

12.2 Program Non-Stop

57

Pranje in sušenje z

57

12.3 Konec programa

57

13. NAMIGI IN NASVETI

58

SLOVENŠČINA 59

59

14. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

60

SLOVENŠČINA 61

61

15. ODPRAVLJANJE TEŽAV

63

15.2 Možne okvare

64

SLOVENŠČINA 65

65

16. NAMESTITEV

66

SLOVENŠČINA 67

67

SLOVENŠČINA 69

69

16.3 Cev za dovod vode

70

16.5 Izčrpavanje vode

71

16.6 Vgradnja

72

OPOZORILO!

73

Ne odstranite vijaka B

73

18. SKRB ZA OKOLJE

75

132896350-A-262015

76

Electrolux EWX147410W User Manual (44 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 1.13 MB |

 

Table of contents

EWX147410W

1

МИ МИСЛИМО НА ВАС

2

1.2 Опште мере безбедности

3

СРПСКИ 5

5

2. УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ

6

3. ОПИС ПРОИЗВОДА

7

4. КОМАНДНА ТАБЛА

8

4.2 Дисплеј

9

5. ПРОГРАМИ

11

СРПСКИ 13

13

6. ВРЕДНОСТИ ПОТРОШЊЕ

14

7. ОПЦИЈЕ

15

7.4 Додатно испирање

16

7.5 Време сушења

16

7.6 Одложено покретање

16

Time Manager

16

8. ПОДЕШАВАЊА

17

9. ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ

17

СРПСКИ 19

19

10.10 На крају програма

20

10.11 Режим приправности

20

11.1 Временски ограничено

20

11.2 Крај програма сушења

21

12.1 Подешавање сушења

21

13. КОРИСНИ САВЕТИ

22

13.2 Упорне флеке

23

13.3 Детерџенти и адитиви

23

13.4 Eколошки савети

23

13.5 Тврдоћа воде

23

14. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ

24

14.1 Спољашње чишћење

25

14.2 Уклањање каменца

25

14.3 Одржавање прањем

25

14.4 Заптивка на вратима

25

14.6 Чишћење филтера за

26

СРПСКИ 27

27

14.8 Мере опреза против

28

14.9 Пражњење у хитним

28

15. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА

29

СРПСКИ 31

31

16. ИНСТАЛАЦИЈА

32

СРПСКИ 33

33

16.2 Постављање и нивелисање

35

16.3 Доводно црево

36

16.5 Одвођење воде

36

СРПСКИ 37

37

16.6 Уграђивање

38

УПОЗОРЕЊЕ!

39

Немојте скидати завртањ B

39

17. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ

40

18. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА

41

СРПСКИ 43

43

132917401-A-072016

44

Electrolux EWX147410W User Manual (76 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 1.93 MB |

 

Table of contents

EWX147410W

1

SISUKORD

2

SULLE MÕELDES

2

KLIENDITEENINDUS

2

1. OHUTUSTEAVE

3

1.2 Üldine ohutus

3

2. OHUTUSJUHISED

5

2.2 Elektriühendus

6

2.3 Veeühendus

6

2.4 Kasutamine

6

2.5 Jäätmekäitlus

6

3. TOOTE KIRJELDUS

7

4. JUHTPANEEL

8

5. PROGRAMMID

10

EESTI 11

11

6. TARBIMISVÄÄRTUSED

13

7. VALIKUD

14

7.6 Viitkäivitus

15

7.7 Time Manager

15

7.9 Start/paus

15

8. SEADED

16

9. ENNE ESIMEST KASUTAMIST

16

EESTI 17

17

KUIVATAMINE

19

13. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID

21

14. PUHASTUS JA HOOLDUS

23

14.6 Tühjendusfiltri

24

EESTI 25

25

15. VEAOTSING

26

15.2 Võimalikud rikked

27

16. PAIGALDAMINE

29

EESTI 31

31

16.3 Sisselaskevoolik

33

16.4 Veetõkke seade

34

16.5 Vee väljalaskmine

34

16.6 Sisseehitamine

35

HOIATUS!

36

Ärge eemaldage kruvi B

36

17. TEHNILISED ANDMED

37

18. JÄÄTMEKÄITLUS

38

INNEHÅLL

39

VI TÄNKER PÅ DIG

39

KUNDTJÄNST OCH SERVICE

39

1. SÄKERHETSINFORMATION

40

1.2 Allmän säkerhet

40

SVENSKA 41

41

2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

42

2.2 Elektrisk anslutning

43

2.3 Anslutning av vatten

43

2.4 Använd

43

2.5 Kassering

43

3. PRODUKTBESKRIVNING

44

4. KONTROLLPANELEN

45

5. PROGRAM

47

SVENSKA 49

49

6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN

50

7. TILLVALSFUNKTIONER

51

7.5 Torktid

52

7.6 Fördröjd start

52

7.8 Indikator för Lucklås

52

7.9 Start/Paus

52

8. INSTÄLLNINGAR

53

9. INNAN FÖRSTA ANVÄNDNING

53

SVENSKA 55

55

10.11 Standby

56

11.1 Tidsinställd torkning

56

11.2 När torkprogrammet är

56

TORKNING

57

13. RÅD OCH TIPS

58

14. SKÖTSEL OCH RENGÖRING

59

SVENSKA 61

61

15. FELSÖKNING

63

15.2 Möjliga fel

64

SVENSKA 65

65

16. INSTALLATION

66

SVENSKA 67

67

16.2 Placering och avvägning

69

16.3 Tilloppsslang

69

16.4 Vattensäkring

70

16.5 Tömning av vattnet

70

SVENSKA 71

71

16.6 Inbyggnad

72

SVENSKA 73

73

17. TEKNISKA DATA

74

18. MILJÖSKYDD

74

SVENSKA 75

75

132925353-A-072016

76

Electrolux EWX147410W User Manual (84 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 3.29 MB |

  

Table of contents

СЪДЪРЖАНИЕ

2

МИСЛИМ ЗА ВАС

2

ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И ОБСЛУЖВАНЕ

2

БЪЛГАРСКИ 3

3

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ

4

1.2 Общи мерки за безопасност

4

БЪЛГАРСКИ 5

5

2. ИНСТРУКЦИИ ЗА СИГУРНОСТ

7

3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

8

4. КОМАНДНО ТАБЛО

9

4.2 Дисплей

10

БЪЛГАРСКИ 11

11

5. ПРОГРАМИ

12

БЪЛГАРСКИ 13

13

БЪЛГАРСКИ 15

15

6. ДАННИ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕТО

16

7. OПЦИИ

16

7.4 Допълнително изплакване

17

7.5 Време на сушене

17

7.6 Отложен старт

17

7.7 Time Manager

17

8. НАСТРОЙКИ

18

9. ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА

18

БЪЛГАРСКИ 19

19

10.9 Отваряне на люка

21

10.10 В края на програмата

21

10.11 Готовност

21

11.1 Сушене с определено

22

11.2 Край на програмата за

22

БЪЛГАРСКИ 23

23

13. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ

24

БЪЛГАРСКИ 25

25

14. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ

26

14.6 Почистване на филтъра

27

14.8 Предпазни мерки срещу

29

14.9 Аварийно източване на

30

15.1 Въведение

30

15.2 Възможни неизправности

31

16. ИНСТАЛИРАНЕ

33

БЪЛГАРСКИ 35

35

16.2 Поставяне и нивелиране

36

БЪЛГАРСКИ 37

37

16.5 Източване на вода

38

16.6 Вграждане

39

БЪЛГАРСКИ 41

41

МИ МИСЛИМО НА ВАС

43

1.2 Опште мере безбедности

44

СРПСКИ 45

45

2. УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ

47

3. ОПИС ПРОИЗВОДА

48

4. КОМАНДНА ТАБЛА

49

4.2 Дисплеј

50

СРПСКИ 51

51

СРПСКИ 53

53

6. ВРЕДНОСТИ ПОТРОШЊЕ

55

7. ОПЦИЈЕ

56

8. ПОДЕШАВАЊА

57

9. ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ

58

СРПСКИ 59

59

10.11 Режим приправности

61

11.1 Временски ограничено

61

11.2 Крај програма сушења

61

13. КОРИСНИ САВЕТИ

63

14. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ

65

14.6 Чишћење филтера за

66

СРПСКИ 67

67

14.8 Мере опреза против

68

15. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА

69

15.2 Могући кварови

70

СРПСКИ 71

71

16. ИНСТАЛАЦИЈА

72

СРПСКИ 73

73

16.2 Постављање и нивелисање

75

16.3 Доводно црево

76

16.5 Одвођење воде

77

16.6 Уграђивање

78

СРПСКИ 79

79

18. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА

81

СРПСКИ 83

83

132925392-A-262015

84

Electrolux EWX147410W User Manual (80 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 1.94 MB |

 

Table of contents

EWX147410W

1

VI TENKER PÅ DEG

2

KUNDESTØTTE OG SERVICE

2

1. SIKKERHETSINFORMASJON

3

1.2 Generelt om sikkerhet

3

2. SIKKERHETSANVISNINGER

5

2.2 Elektrisk tilkopling

6

2.3 Vanntilkopling

6

2.4 Bruk

6

2.5 Avfallsbehandling

6

3. PRODUKTBESKRIVELSE

7

4. BETJENINGSPANEL

8

5. PROGRAMMER

10

NORSK 11

11

6. FORBRUKSVERDIER

13

7. TILVALG

14

8. INNSTILLINGER

15

9. FØR FØRSTE GANGS BRUK

16

10. DAGLIG BRUK – KUN VASKING

16

NORSK 17

17

11. DAGLIG BRUK – KUN TØRKING

19

13. RÅD OG TIPS

20

NORSK 21

21

14. STELL OG RENGJØRING

22

14.3 Vedlikeholdsvask

23

14.4 Dørpakning

23

14.6 Rengjøre avløpsfilteret

23

14.8 Forholdsregler ved frost

25

15. FEILSØKING

26

15.2 Mulige feil

27

16. MONTERING

29

NORSK 31

31

16.2 Plassering og vatring

32

16.3 Vanninntaksslangen

32

16.4 Vannstoppmekanisme

33

16.5 Tømmeslange

33

16.6 Bygge inn

35

17. TEKNISKE DATA

37

18. BESKYTTELSE AV MILJØET

37

İÇİNDEKİLER

38

SİZİ DÜŞÜNÜR

38

MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE SERVİS

38

TÜRKÇE 39

39

1. GÜVENLIK BILGILERI

40

1.2 Genel Güvenlik

40

TÜRKÇE 41

41

2. GÜVENLIK TALIMATLARI

42

2.2 Elektrik Bağlantısı

43

2.3 Su Bağlantısı

43

2.4 Kullanım

43

2.5 Eski ürünü elden çıkarma

43

3. ÜRÜN TANIMI

44

4. KONTROL PANELI

45

5. PROGRAMLAR

47

TÜRKÇE 49

49

6. TÜKETIM DEĞERLERI

50

7. SEÇENEKLER

51

7.6 Gecikmeli Başlatma

52

7.7 Time Manager

52

7.8 Kapak kilitli göstergesi

52

7.9 Başlat/Durdur

52

8. AYARLAR

53

9. İLK KULLANIMDAN ÖNCE

53

TÜRKÇE 55

55

10.11 Bekleme modu

56

11.1 Zamanlamalı kurutma

56

11.2 Kurutma programının sonu

56

12.1 Kurutma ayarı

57

12.2 KESİNTİSİZ program

57

Yıkama ve Zamanlamalı

57

12.3 Program sonu

57

12.4 Kumaşlardaki tüyler

58

13.1 Çamaşırları doldurma

58

13.2 İnatçı lekeler

58

13.3 Deterjanlar ve katkı

58

TÜRKÇE 59

59

14. BAKIM VE TEMIZLIK

60

14.6 Tahliye filtresinin

61

14.8 Donmaya karşı önlemler

63

15. SORUN GIDERME

64

15.2 Olası arızalar

65

16. MONTAJ

67

TÜRKÇE 69

69

16.3 Giriş hortumu

70

16.4 Su kesme aygıtı

71

16.5 Su tahliyesi

71

16.6 Ankastre montaj

73

17. TEKNIK VERILER

75

19. ÇEVREYLE İLGİLİ BİLGİLER

76

TÜRKÇE 77

77

TÜRKÇE 79

79

132917724-A-072016

80

Electrolux EWX147410W User Manual (84 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 3.30 MB |

  

Table of contents

EWX147410W

1

UK ПРАЛЬНА МАШИНА ІЗ

1

ІНСТРУКЦІЯ 40

1

MYSLÍME NA VÁS

2

PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS

2

Zmĕny vyhrazeny

3

1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

4

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

6

2.3 Vodovodní přípojka

7

2.4 Použití spotřebiče

7

2.5 Likvidace

7

3. POPIS SPOTŘEBIČE

8

4. OVLÁDACÍ PANEL

9

5. PROGRAMY

11

ČESKY 13

13

6. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ

14

7. FUNKCE

15

8. NASTAVENÍ

16

9. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

17

ČESKY 19

19

11.1 Časované sušení

20

11.2 Konec sušicího programu

20

13. TIPY A RADY

21

13.2 Odolné skvrny

22

13.4 Ekologické rady

22

13.5 Tvrdost vody

22

14. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

23

14.3 Údržbové praní

24

14.4 Těsnění dvířek

24

ČESKY 25

25

15. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

27

15.2 Možné závady

28

ČESKY 29

29

16. INSTALACE

30

ČESKY 31

31

16.2 Umístění a vyrovnání

33

16.3 Přívodní hadice

34

16.5 Vypouštění vody

35

16.6 Vestavba

36

UPOZORNĚNÍ!

37

Neodstraňujte šroub B

37

ČESKY 39

39

МИ ДУМАЄМО ПРО ВАС

40

ОБСЛУГОВУВАННЯ

40

УКРАЇНСЬКА 41

41

1.2 Загальні правила безпеки

42

УКРАЇНСЬКА 43

43

УКРАЇНСЬКА 45

45

2.5 Утилізація

46

3. ОПИС ВИРОБУ

47

4. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

48

УКРАЇНСЬКА 49

49

5. ПРОГРАМИ

50

УКРАЇНСЬКА 51

51

УКРАЇНСЬКА 53

53

6. ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ

54

7. ФУНКЦІЇ

54

УКРАЇНСЬКА 55

55

8. НАЛАШТУВАННЯ

56

9. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

57

УКРАЇНСЬКА 59

59

10.11 Режим очікування

60

11.1 Сушіння із заданою

60

УКРАЇНСЬКА 61

61

13. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ

62

13.2 Стійкі плями

63

13.3 Миючі засоби та добавки

63

13.4 Екологічні рекомендації

63

13.5 Жорсткість води

63

14. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА

64

14.3 Холосте прання

65

14.4 Ізоляція дверцят

65

14.6 Очищення зливного

66

УКРАЇНСЬКА 67

67

14.8 Запобіжні заходи проти

68

14.9 Аварійний злив води

68

15. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ

69

УКРАЇНСЬКА 71

71

16. ВСТАНОВЛЕННЯ

72

УКРАЇНСЬКА 73

73

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

75

16.3 Впускний шланг

76

16.4 Пристрій, що блокує воду

76

16.5 Злив води

76

УКРАЇНСЬКА 77

77

16.6 Вбудовування

78

Не викручуйте гвинт В

79

18. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ

81

УКРАЇНСЬКА 83

83

132925412-A-262015

84

Electrolux EWX147410W User Manual (76 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 1.30 MB |

 

Table of contents

EWX147410W

1

TR KURUTMALI ÇAMAŞIR

1

MAKINESI

1

KULLANMA KILAVUZU 37

1

VI TENKER PÅ DEG

2

KUNDESTØTTE OG SERVICE

2

1. SIKKERHETSINFORMASJON

3

1.2 Generelt om sikkerhet

3

2. SIKKERHETSANVISNINGER

5

3. PRODUKTBESKRIVELSE

6

4. BETJENINGSPANEL

7

4.2 Display

8

5. PROGRAMMER

10

6. FORBRUKSVERDIER

12

7. TILVALG

13

8. INNSTILLINGER

14

9. FØR FØRSTE GANGS BRUK

15

10. DAGLIG BRUK – KUN VASKING

15

11. DAGLIG BRUK – KUN TØRKING

17

11.1 Tidsinnstilt tørking

18

11.2 Tørkeprogramslutt

18

12.1 Stille inn tørking

18

13. RÅD OG TIPS

19

14. STELL OG RENGJØRING

21

14.6 Rengjøre avløpsfilteret

22

14.8 Forholdsregler ved frost

24

15. FEILSØKING

25

16. MONTERING

28

16.2 Plassering og vatring

30

16.3 Vanninntaksslangen

31

16.4 Vannstoppmekanisme

32

16.5 Tømmeslange

32

16.6 Bygge inn

33

ADVARSEL!

34

Ikke fjern skruen B

34

18. BESKYTTELSE AV MILJØET

36

İÇİNDEKİLER

37

SİZİ DÜŞÜNÜR

37

MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE SERVİS

37

1. GÜVENLIK BILGILERI

39

1.2 Genel Güvenlik

39

2. GÜVENLIK TALIMATLARI

41

2.2 Elektrik Bağlantısı

42

2.3 Su Bağlantısı

42

2.4 Kullanıldığı işlemler

42

2.5 Elden çıkarma

42

3. ÜRÜN TANIMI

43

4. KONTROL PANELI

44

TÜRKÇE 45

45

5. PROGRAMLAR

46

TÜRKÇE 47

47

6. TÜKETIM DEĞERLERI

49

7. SEÇENEKLER

50

8. AYARLAR

51

9. İLK KULLANIMDAN ÖNCE

52

TÜRKÇE 53

53

11.1 Zamanlamalı kurutma

55

11.2 Kurutma programının sonu

55

13.1 Çamaşırları yerleştirme

57

13.2 İnatçı lekeler

57

13.3 Deterjanlar ve katkı

57

13.4 Ekolojik tavsiyeler

57

14. BAKIM VE TEMIZLIK

59

14.6 Tahliye filtresinin

60

TÜRKÇE 61

61

14.8 Donmaya karşı önlemler

62

14.9 Acil durum tahliyesi

62

15. SORUN GIDERME

63

TÜRKÇE 65

65

16. MONTAJ

66

TÜRKÇE 67

67

16.3 Giriş hortumu

69

16.4 Su kesme aygıtı

70

16.5 Su tahliyesi

70

16.6 Ankastre montaj

71

B vidasını çıkarmayın

72

TÜRKÇE 73

73

19. ÇEVREYLE İLGİLİ BİLGİLER

74

TÜRKÇE 75

75

132917723-A-262015

76

Electrolux EWX147410W User Manual (68 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 8.71 MB |

  

Table of contents

Electrolux EWX147410W User Manual (80 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 3.83 MB |

  

Table of contents

PËRMBAJTJA

2

MENDOJMË PËR JU

2

1. TË DHËNA PËR SIGURINË

3

1.2 Siguria e përgjithshme

3

2. UDHËZIMET PËR SIGURINË

5

2.2 Lidhja elektrike

6

2.3 Lidhja e ujit

6

2.4 Përdorimi

6

3. PËRSHKRIM I PRODUKTIT

7

4. PANELI I KONTROLLIT

8

5. PROGRAMET

10

SHQIP 11

11

SHQIP 13

13

6. VLERAT E KONSUMIT

14

7. OPSIONET

14

7.4 Shpëlarje shtesë

15

7.5 Koha e tharjes

15

7.6 Vonesë në nisje

15

7.7 Time Manager

15

8. CILËSIMET

16

9. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË

16

SHQIP 17

17

10.10 Në përfundim të

19

10.11 Pritja aktive

19

11.1 Tharja e programuar

19

12.1 Cilësimi i tharjes

20

13. UDHËZIME DHE KËSHILLA

21

14. KUJDESI DHE PASTRIMI

23

14.6 Pastrimi i filtrit të

24

SHQIP 25

25

15. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE

27

15.2 Defektet e mundshme

28

SHQIP 29

29

16. INSTALIMI

30

SHQIP 31

31

16.2 Pozicionimi dhe nivelimi

33

16.3 Zorra e futjes së ujit

34

16.5 Kullimi i ujit

35

16.6 Montimi

36

SHQIP 37

37

SHQIP 39

39

ESTAMOS A PENSAR EM SI

40

1. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

41

1.2 Segurança geral

41

2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

43

2.2 Ligação eléctrica

44

Ligação da água

44

2.4 Utilização

44

3. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

45

4. PAINEL DE COMANDOS

46

PORTUGUÊS

47

5. PROGRAMAS

48

6. VALORES DE CONSUMO

51

7. OPÇÕES

52

8. PROGRAMAÇÕES

54

10.11 Standby

57

11.1 Secagem por tempo

57

13. SUGESTÕES E DICAS

59

14. MANUTENÇÃO E LIMPEZA

61

14.4 Vedante da porta

62

14.6 Limpar o filtro de

62

15. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

65

15.2 Falhas possíveis

66

16. INSTALAÇÃO

68

16.3 Mangueira de entrada

72

16.5 Escoamento da água

73

16.6 Encastre

74

18. PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS

77

132925382-A-262015

80

Electrolux EWX147410W User Manual (80 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 1.94 MB |

  

Table of contents

Electrolux EWX147410W User Manual (76 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 3.29 MB |

  

Table of contents

EWX147410W

1

LV VEĻAS MAŠĪNA

1

ŽĀVĒTĀJS

1

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 2

1

MĒS DOMĀJAM PAR JUMS

2

1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

3

2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

5

2.2 Elektriskie pieslēgumi

6

2.3 Ūdens padeves

6

2.4 Pielietojums

6

2.5 Ierīces utilizācija

6

3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS

7

4. VADĪBAS PANELIS

8

LATVIEŠU 9

9

5. PROGRAMMAS

10

LATVIEŠU 11

11

LATVIEŠU 13

13

6. PATĒRIŅA LIELUMI

14

7. IESPĒJAS

14

LATVIEŠU 15

15

8. IESTATĪTIE PARAMETRI

16

9. PIRMS PIRMĀS IESLĒGŠANAS

16

LATVIEŠU 17

17

10.11 Gaidīšanas režīms

19

11.1 Noteikts žāvēšanas laiks

19

ŽĀVĒŠANA

20

13. PADOMI UN IETEIKUMI

21

14. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA

23

14.4 Durvju blīvējums

24

LATVIEŠU 25

25

14.8 Brīdinājumi par salu

26

15. PROBLĒMRISINĀŠANA

27

15.2 Iespējamās kļūmes

28

LATVIEŠU 29

29

16. UZSTĀDĪŠANA

30

LATVIEŠU 31

31

16.3 Ieplūdes šļūtene

33

16.5 Ūdens izsūknēšana

34

LATVIEŠU 35

35

16.6 Iebūvēšana

36

LATVIEŠU 37

37

17. TEHNISKIE DATI

38

MES GALVOJAME APIE JUS

39

1. SAUGOS INFORMACIJA

40

LIETUVIŲ 41

41

2. SAUGOS INSTRUKCIJA

42

2.2 Elektros prijungimas

43

2.3 Vandens prijungimas

43

2.4 Naudojimas

43

2.5 Seno prietaiso išmetimas

43

3. GAMINIO APRAŠYMAS

44

4. VALDYMO SKYDELIS

45

5. PROGRAMOS

47

LIETUVIŲ 49

49

6. SĄNAUDOS

51

7. PARINKTYS

51

8. NUOSTATOS

53

LIETUVIŲ 55

55

10.11 Parengties režimas

56

11.1 Nustatytos trukmės

56

DŽIOVINIMAS

57

13. PATARIMAI

58

LIETUVIŲ 59

59

14. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

60

14.6 Vandens išleidimo filtro

61

14.8 Apsauga nuo užšalimo

63

15. TRIKČIŲ ŠALINIMAS

64

15.2 Galimi gedimai

65

16. ĮRENGIMAS

67

LIETUVIŲ 69

69

16.3 Vandens įleidimo žarna

70

16.5 Vandens išleidimas

71

16.6 Įrengimas balduose

73

ĮSPĖJIMAS!

74

Neišsukite varžto B

74

LIETUVIŲ 75

75

132925372-A-262015

76

Electrolux EWX147410W User Manual (68 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 1.61 MB |

  

Electrolux EWX147410W User Manual (44 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 1.14 MB |

 

Table of contents

EWX147410W

1

СОДЕРЖАНИЕ

2

МЫ ДУМАЕМ О ВАС

2

ОБСЛУЖИВАНИЕ

2

РУССКИЙ 3

3

РУССКИЙ 5

5

2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

6

2.2 Подключение к

7

2.3 Подключение к

7

2.4 Эксплуатация

7

3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

8

4. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

9

4.2 Дисплей

10

РУССКИЙ 11

11

5. ПРОГРАММЫ

12

РУССКИЙ 13

13

6. ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ

15

7. РЕЖИМЫ

16

7.4 Доп. полоскание

17

7.5 Время сушки

17

7.6 Отсрочка пуска

17

Time Manager

17

8. ПАРАМЕТРЫ

18

10.1 Загрузка белья

19

10.2 Добавление средства

19

10.3 Отделения дозатора

19

РУССКИЙ 21

21

10.11 Режим ожидания

22

11.1 Сушка с заданным

22

РУССКИЙ 23

23

13. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

24

РУССКИЙ 25

25

14. УХОД И ОЧИСТКА

27

14.6 Чистка фильтра

28

РУССКИЙ 29

29

14.8 Меры против замерзания

30

14.9 Аварийный слив

30

15.1 Введение

31

15.2 Возможные неисправности

31

РУССКИЙ 33

33

16. УСТАНОВКА

34

РУССКИЙ 35

35

ВНИМАНИЕ!

37

16.3 Наливной шланг

38

16.5 Слив воды

38

РУССКИЙ 39

39

16.6 Встраивание

40

Не удаляйте винт В

41

17. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

42

18. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

43

132925347-A-072016

44

Electrolux EWX147410W User Manual (80 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 1.96 MB |

 

Table of contents

EWX147410W

1

СІЗ ОЙЫМЫЗДА БОЛДЫҢЫЗ

2

ТҰТЫНУШЫҒА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

2

1. САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

4

2. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

7

3. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ

8

4. БАСҚАРУ ПАНЕЛІ

9

4.2 Дисплей

10

ҚАЗАҚ 11

11

5. БАҒДАРЛАМАЛАР

12

ҚАЗАҚ 13

13

6. ПАЙДАЛАНУ КӨЛЕМІ

15

7. ФУНКЦИЯЛАР

16

8. ПАРАМЕТРЛЕР

17

9. БІРІНШІ ҚОЛДАНҒАНҒА ДЕЙІН

18

ҚАЗАҚ 19

19

10.11 Күту режимі

21

11.1 Уақыты қойылған кептіру

21

13. АҚЫЛ-КЕҢЕС

23

14. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ

25

14.3 Тазалап жуу

26

14.4 Есік тығыздағышы

26

ҚАЗАҚ 27

27

14.8 Мұздап кетуден сақтау

29

14.9 Төтенше жағдайда суды

29

15. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ

30

ҚАЗАҚ 31

31

16. ОРНАТУ

33

ҚАЗАҚ 35

35

ЕСКЕРТУ!

36

16.3 Су құятын түтік

37

16.4 Су құюды тоқтату құралы

37

16.5 Су төгу

37

16.6 Кіріктіріп орнату

39

B бұрандасын алмаңыз

40

17. ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕК

41

NE GÂNDIM LA DUMNEAVOASTRĂ

42

ROMÂNA 43

43

ROMÂNA 45

45

2.1 Instalarea

46

2.2 Conexiunea electrică

46

2.3 Racordul de apă

46

2.4 Utilizare

46

3. DESCRIEREA PRODUSULUI

47

4. PANOUL DE COMANDĂ

48

4.2 Afişaj

49

5. PROGRAME

51

ROMÂNA 53

53

6. VALORI DE CONSUM

54

7. OPŢIUNI

54

ROMÂNA 55

55

8. SETĂRI

56

9. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

57

ROMÂNA 59

59

11.1 Uscarea programată

60

11.2 Terminarea programului

60

ROMÂNA 61

61

13. INFORMAŢII ŞI SFATURI

62

ROMÂNA 63

63

14. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA

64

14.6 Curăţarea filtrului de

65

14.8 Măsuri de precauţie

67

14.9 Evacuarea de urgenţă

67

15. DEPANARE

68

ROMÂNA 69

69

16. INSTALAREA

71

ROMÂNA 73

73

AVERTISMENT!

74

16.5 Evacuarea apei

75

16.6 Încorporarea

77

Nu scoateţi şurubul B

78

17. DATE TEHNICE

79

18. INFORMAŢII PRIVIND MEDIUL

79

132925363-A-072016

80

Electrolux EWX147410W User Manual (76 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 1.93 MB |

   

Table of contents

EWX147410W

1

MISLIMO NA VAS

2

BRIGA O KUPCIMA I SERVIS

2

1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI

3

1.2 Opća sigurnost

3

2. SIGURNOSNE UPUTE

5

2.2 Spajanje na električnu

6

2.3 Spajanje na dovod vode

6

2.4 Koristite

6

2.5 Odlaganje

6

3. OPIS PROIZVODA

7

4. UPRAVLJAČKA PLOČA

8

HRVATSKI 9

9

5. PROGRAMI

10

HRVATSKI 11

11

6. POTROŠNJA

13

7. OPCIJE

14

HRVATSKI 15

15

8. POSTAVKE

16

9. PRIJE PRVE UPORABE

16

HRVATSKI 17

17

10.11 Stanje pripravnosti

19

11.1 Programirano sušenje

19

11.2 Kraj programa sušenja

19

12.1 Postavka sušenja

20

12.3 Završetak programa

20

12.4 Dlačice na tkanini

20

13. SAVJETI

21

14. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

23

HRVATSKI 25

25

14.8 Zaštita od zamrzavanja

26

14.9 Pražnjenje u nuždi

26

15. RJEŠAVANJE PROBLEMA

27

HRVATSKI 29

29

16. POSTAVLJANJE

30

HRVATSKI 31

31

16.3 Crijevo za dovod vode

33

16.5 Odvod vode

34

HRVATSKI 35

35

UPOZORENJE!

36

Ne skidajte vijak B

36

17. TEHNIČKI PODACI

37

18. BRIGA ZA OKOLIŠ

38

POMOČ STRANKAM IN SERVIS

39

1. VARNOSTNE INFORMACIJE

40

SLOVENŠČINA 41

41

2. VARNOSTNA NAVODILA

42

2.3 Vodovodna napeljava

43

2.4 Uporaba

43

2.5 Odstranjevanje

43

3. OPIS IZDELKA

44

4. UPRAVLJALNA PLOŠČA

45

SLOVENŠČINA 49

49

6. VREDNOSTI PORABE

50

7. FUNKCIJE

51

7.6 Zamik vklopa

52

7.7 Time Manager

52

7.9 Začetek/Prekinitev

52

8. NASTAVITVE

53

9. PRED PRVO UPORABO

53

SLOVENŠČINA 55

55

10.11 Stanje pripravljenosti

56

11.1 Sušenje z nastavljenim

56

11.2 Konec programa sušenja

56

12.1 Nastavitev za sušenje

57

12.2 Program Non-Stop

57

Pranje in sušenje z

57

12.3 Konec programa

57

13. NAMIGI IN NASVETI

58

SLOVENŠČINA 59

59

14. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

60

SLOVENŠČINA 61

61

15. ODPRAVLJANJE TEŽAV

63

15.2 Možne okvare

64

SLOVENŠČINA 65

65

16. NAMESTITEV

66

SLOVENŠČINA 67

67

SLOVENŠČINA 69

69

16.3 Cev za dovod vode

70

16.5 Izčrpavanje vode

71

16.6 Vgradnja

72

OPOZORILO!

73

Ne odstranite vijaka B

73

17. TEHNIČNI PODATKI

74

18. SKRB ZA OKOLJE

75

132896351-A-072016

76

Electrolux EWX147410W User Manual (44 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 1.13 MB |

 

Table of contents

EWX147410W

1

СЪДЪРЖАНИЕ

2

МИСЛИМ ЗА ВАС

2

ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И ОБСЛУЖВАНЕ

2

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ

3

1.2 Общи мерки за безопасност

3

БЪЛГАРСКИ 5

5

2. ИНСТРУКЦИИ ЗА СИГУРНОСТ

6

3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

7

4. КОМАНДНО ТАБЛО

8

4.2 Дисплей

9

5. ПРОГРАМИ

11

БЪЛГАРСКИ 13

13

6. ДАННИ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕТО

15

7. OПЦИИ

15

7.4 Допълнително изплакване

16

7.5 Време на сушене

16

7.6 Отложен старт

16

7.7 Time Manager

16

8. НАСТРОЙКИ

17

9. ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА

18

БЪЛГАРСКИ 19

19

10.8 Отмяна на работеща

20

10.9 Отваряне на люка

20

10.10 В края на програмата

20

10.11 Готовност

21

11.1 Сушене с определено

21

11.2 Край на програмата за

21

13. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ

23

14. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ

25

14.6 Почистване на филтъра

26

БЪЛГАРСКИ 27

27

14.8 Предпазни мерки срещу

28

14.9 Аварийно източване на

29

15.1 Въведение

29

15.2 Възможни неизправности

30

БЪЛГАРСКИ 31

31

16. ИНСТАЛИРАНЕ

32

БЪЛГАРСКИ 33

33

16.2 Поставяне и нивелиране

35

16.5 Източване на вода

37

16.6 Вграждане

38

БЪЛГАРСКИ 39

39

17. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

40

БЪЛГАРСКИ 41

41

БЪЛГАРСКИ 43

43

132925394-A-072016

44

Electrolux EWX147410W User Manual (44 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 1.79 MB |

 

Table of contents

EWX147410W

1

MK МАШИНА ЗА ПЕРЕЊЕ

1

СО СУШАЛНА

1

УПАТСТВО ЗА РАКУВАЊЕ

1

СОДРЖИНА

2

НИЕ МИСЛИМЕ НА ВАС

2

ГРИЖА И УСЛУГА ЗА КОРИСНИЦИ

2

БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ

3

1.2 Општа безбедност

4

МАКЕДОНСКИ 5

5

2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ

6

3. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ

7

4. КОНТРОЛНА ТАБЛА

8

4.2 Екран

9

5. ПРОГРАМИ

11

МАКЕДОНСКИ 13

13

6. ПОТРОШУВАЧКИ ВРЕДНОСТИ

14

7. ОПЦИИ

15

7.4 Дополнително плакнење

16

7.5 Време на сушење

16

7.6 Oдложен почеток

16

7.7 Time Manager

16

8. ПОСТАВКИ

17

9. ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА

17

МАКЕДОНСКИ 19

19

10.10 На крај од програмата

20

10.11 Во состојба на

20

11.1 Сушење со тајмер

20

11.2 Крај на програмата на

21

13. ПОМОШ И СОВЕТИ

23

14. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ

25

14.4 Дихтунг на вратата

26

14.6 Чистење на одводниот

26

МАКЕДОНСКИ 27

27

15. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ

29

15.2 Можни дефекти

30

МАКЕДОНСКИ 31

31

16. МОНТАЖА

32

МАКЕДОНСКИ 33

33

16.2 Поставување и нивелирање

35

16.3 Доводно црево

36

16.5 Одвод за вода

37

16.6 Вградување

38

МАКЕДОНСКИ 39

39

18. ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА

41

МАКЕДОНСКИ 43

43

132896360-A-262015

44

Electrolux EWX147410W User Manual (76 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 3.78 MB |

 

Table of contents

EWX147410W

1

SISUKORD

2

SULLE MÕELDES

2

KLIENDITEENINDUS

2

1. OHUTUSINFO

3

1.2 Üldine ohutus

3

2. OHUTUSJUHISED

5

2.2 Elektriühendus

6

2.3 Veeühendus

6

2.4 Kasutamine

6

Jäätmekäitlus

6

3. TOOTE KIRJELDUS

7

4. JUHTPANEEL

8

5. PROGRAMMID

10

EESTI 11

11

6. TARBIMISVÄÄRTUSED

13

7. VALIKUD

14

7.6 Viitkäivitus

15

7.7 Time Manager

15

7.9 Start/paus

15

8. SEADED

16

9. ENNE ESIMEST KASUTAMIST

16

EESTI 17

17

KUIVATAMINE

19

13. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID

21

14. PUHASTUS JA HOOLDUS

23

14.6 Tühjendusfiltri

24

EESTI 25

25

15. VEAOTSING

26

15.2 Võimalikud rikked

27

16. PAIGALDAMINE

29

EESTI 31

31

16.3 Sisselaskevoolik

33

16.4 Veetõkke seade

34

16.5 Vee väljalaskmine

34

16.6 Sisseehitamine

35

HOIATUS!

36

Ärge eemaldage kruvi B

36

EESTI 37

37

18. JÄÄTMEKÄITLUS

38

INNEHÅLL

39

VI TÄNKER PÅ DIG

39

KUNDTJÄNST OCH SERVICE

39

1. SÄKERHETSINFORMATION

40

1.2 Allmän säkerhet

40

2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

42

2.3 Anslutning av vatten

43

2.4 Använd

43

Avfallshantering

43

3. PRODUKTBESKRIVNING

44

4. KONTROLLPANELEN

45

5. PROGRAM

47

6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN

50

7. TILLVALSFUNKTIONER

51

8. INSTÄLLNINGAR

52

9. INNAN FÖRSTA ANVÄNDNING

53

10.8 Avbryta ett pågående

55

10.9 Öppna luckan

55

10.10 När programmet är klart

55

10.11 Standby

55

13. RÅD OCH TIPS

57

14. SKÖTSEL OCH RENGÖRING

59

14.6 Rengöring av

60

14.8 Åtgärder vid frysrisk

62

15. FELSÖKNING

63

16. INSTALLATION

66

16.2 Placering och avvägning

68

16.3 Tilloppsslang

69

16.4 Vattensäkring

70

16.5 Tömning av vattnet

70

16.6 Inbyggnad

71

VARNING!

72

Ta inte bort skruv B

72

18. MILJÖSKYDD

74

132925352-A-262015

76

Electrolux EWX147410W User Manual (68 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 6.64 MB |

   

Electrolux EWX147410W User Manual (68 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 8.42 MB |

  

Table of contents

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ

2

ОГРАНИЧЕНИ СПОСОБНОСТИ

2

ОБЩИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

3

4 electrolux

4

ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

5

КОМАНДНО ТАБЛО

6

ПЪРВА УПОТРЕБА

9

ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ

9

ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА

9

10 electrolux

10

УПОТРЕБА - СУШЕНЕ

13

УПОТРЕБА - ПРАНЕ & СУШЕНЕ

14

ПОЛЕЗНИ ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ

15

16 electrolux

16

СЪВЕТИ ПРИ СУШЕНЕ

17

ПРОГРАМИ

18

ПРОГРАМИ ЗА СУШЕНЕ

21

ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ

21

22 electrolux

22

КАК ДА ПОСТЪПИТЕ, АКО

24

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

28

ДАННИ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕТО

28

ИНСТАЛИРАНЕ

29

30 electrolux

30

ВГРАЖДАНЕ

31

32 electrolux

32

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

34

ИНФОРМАЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ

35

ОПШТЕ МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

36

ОПИС ПРОИЗВОДА

38

КОНТРОЛНА ТАБЛА

39

40 electrolux

40

7.3 7.4 7.1

41

ПРВА УПОТРЕБА

42

СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА

42

УПОТРЕБА - СУШЕЊЕ

46

УПОТРЕБА - ПРАЊЕ И СУШЕЊЕ

46

ПОМОЋНЕ НАПОМЕНЕ И САВЕТИ

47

САВЕТИ ЗА СУШЕЊЕ

49

ПРОГРАМИ СУШЕЊА

53

НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ

53

54 electrolux

54

56 electrolux

56

ШТА РАДИТИ АКО

57

ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ

59

ВРЕДНОСТИ ПОТРОШЊЕ

60

ИНСТАЛАЦИЈА

60

62 electrolux

62

УГРАЂИВАЊЕ

63

64 electrolux

64

ПРИКЉУЧИВАЊЕ СТРУЈЕ

65

ЕКОЛОШКА ПИТАЊА

65

66 electrolux

66

Electrolux EWX147410W User Manual (84 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 1.12 MB |

  

Table of contents

СОДЕРЖАНИЕ

2

МЫ ДУМАЕМ О ВАС

2

ОБСЛУЖИВАНИЕ

2

РУССКИЙ 3

3

РУССКИЙ 5

5

2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

7

2.3 Подключение к

8

2.4 Эксплуатация

8

2.5 Утилизация

8

3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

9

4. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

10

РУССКИЙ 11

11

5. ПРОГРАММЫ

13

РУССКИЙ 15

15

6. ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ

16

7. РЕЖИМЫ

17

8. ПАРАМЕТРЫ

19

10.1 Загрузка белья

20

10.2 Добавление средства

20

10.3 Отделения дозатора

20

РУССКИЙ 21

21

10.11 Режим ожидания

23

11.1 Сушка с заданным

23

13. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

25

РУССКИЙ 27

27

14. УХОД И ОЧИСТКА

28

14.6 Чистка фильтра

29

14.8 Меры против замерзания

31

14.9 Аварийный слив

31

15.1 Введение

32

15.2 Возможные неисправности

32

РУССКИЙ 33

33

16. УСТАНОВКА

35

РУССКИЙ 37

37

ВНИМАНИЕ!

38

16.3 Наливной шланг

39

16.5 Слив воды

39

16.6 Встраивание

41

Не удаляйте винт В

42

РУССКИЙ 43

43

18. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

44

CONTENIDO

45

PENSAMOS EN USTED

45

2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

48

2.2 Conexión eléctrica

49

2.3 Conexión de agua

49

2.4 Uso del aparato

49

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

50

4. PANEL DE MANDOS

51

5. PROGRAMAS

53

6. VALORES DE CONSUMO

56

7. OPCIONES

57

8. AJUSTES

59

9. ANTES DEL PRIMER USO

59

10. USO DIARIO - LAVADO SÓLO

59

11. USO DIARIO - SOLO SECADO

62

11.2 Final del programa de

63

12.1 Ajuste de secado

63

12.2 Programa SIN PAUSAS

63

Lavado y secado temporizados

63

13. CONSEJOS

64

14. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

66

14.6 Limpieza del filtro de

67

14.8 Medidas anticongelación

69

15. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

70

15.2 Posibles fallos

71

16. INSTALACIÓN

73

16.2 Colocación y nivelado

76

16.3 El tubo de entrada

77

16.4 Dispositivo antifuga

77

16.5 Desagüe

77

16.6 Empotrado

79

ADVERTENCIA!

80

No quite el tornillo B

80

132925345-A-262015

84

Electrolux EWX147410W User Manual (68 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 8.73 MB |

  

Table of contents

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ И ЛИЦ С

2

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

2

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

3

4 electrolux

4

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

5

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

6

1 2 4 5 6 7

7

ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

9

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

9

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

10

ЭКСПЛУАТАЦИЯ — СУШКА

14

ЭКСПЛУАТАЦИЯ — СТИРКА И СУШКА

14

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

15

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СУШКЕ

17

ПРОГРАММЫ

18

ПРОГРАММЫ СУШКИ

21

УХОД И ОЧИСТКА

22

24 electrolux

24

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ

25

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

28

ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ

29

УСТАНОВКА

29

30 electrolux

30

ВСТРАИВАНИЕ

32

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

34

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

34

Kласс энергопотребления: A

35

INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD

36

SEGURIDAD DE NIÑOS Y PERSONAS

36

VULNERABLES

36

SEGURIDAD GENERAL

37

38 electrolux

38

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

39

PANEL DE MANDOS

40

7.3 7.4 7.1

42

PRIMER USO

43

PERSONALIZACIÓN

43

USO DIARIO

43

44 electrolux

44

USO - SECADO

46

USO - LAVADO Y SECADO

47

CONSEJOS ÚTILES

48

CONSEJOS DE SECADO

50

PROGRAMAS

51

PROGRAMAS DE SECADO

54

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

54

56 electrolux

56

QUÉ HACER SI

57

DATOS TÉCNICOS

60

VALORES DE CONSUMO

61

INSTALACIÓN

61

62 electrolux

62

EMPOTRADO

64

CONEXIÓN ELÉCTRICA

65

ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

66

132925343-A-152014

68

Electrolux EWX147410W User Manual (32 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 3.56 MB |

 

Table of contents

EWX 147410 W

1

คำแนะนำดานความปลอดภัย

2

ความปลอดภัยทั่วไป

2

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

3

รายละเอียดของผลิตภัณฑ

4

แผงควบคุม

5

7.3 7.4 7.1

7

การใชงานครั้งแรก

8

การปรับแตงตามความตองการ

8

การใชงานประจำวัน

8

ขอแนะนำใหลดปริมาณผาลง

10

ดูผังโปรแกรมการซัก

10

หลังจากเลือกตัวเลือกนี้

10

จากนั้นจะหายไปทันที

10

การใชงาน - การอบแหง

11

การใชงาน - การซักและอบแหง

11

12 electrolux

12

เคล็ดวิธีการอบผา

13

โปรแกรมการซัก

14

โปรแกรมอบแหง

16

การดูแลรักษาและทำความสะอาด

16

18 electrolux

18

สิ่งที่ตองทำถา

20

ขอมูลทางเทคนิค

22

ขอมูลความสิ้นเปลือง

22

การติดตั้ง

23

24 electrolux

24

Min. 60 cm (23.6”)

26

Min. 90 cm (35.4”)

26

การตอระบบไฟ

28

การติดตั้งแบบบิลทอิน

29

30 electrolux

30

5 x 25 x 605

31

Hardwood strip

31

5 mm x 25 mm

31

132923423-A-062016

32

Electrolux EWX147410W User Manual (44 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 1.00 MB |

  

Table of contents

EWX147410W

1

UK ПРАЛЬНА МАШИНА ІЗ

1

ІНСТРУКЦІЯ

1

МИ ДУМАЄМО ПРО ВАС

2

ОБСЛУГОВУВАННЯ

2

УКРАЇНСЬКА 3

3

1.2 Загальні правила безпеки

4

УКРАЇНСЬКА 5

5

2.5 Утилізація

7

3. ОПИС ВИРОБУ

8

4. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

9

5. ПРОГРАМИ

11

УКРАЇНСЬКА 13

13

6. ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ

15

7. ФУНКЦІЇ

15

8. НАЛАШТУВАННЯ

17

9. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

18

УКРАЇНСЬКА 19

19

10.11 Режим очікування

21

11.1 Сушіння із заданою

21

13. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ

23

13.2 Стійкі плями

24

13.3 Миючі засоби та добавки

24

13.4 Екологічні рекомендації

24

13.5 Жорсткість води

24

14. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА

25

14.3 Холосте прання

26

14.4 Ізоляція дверцят

26

14.6 Очищення зливного

27

14.8 Запобіжні заходи проти

29

14.9 Аварійний злив води

29

15. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ

30

УКРАЇНСЬКА 31

31

16. ВСТАНОВЛЕННЯ

33

УКРАЇНСЬКА 35

35

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

36

16.3 Впускний шланг

37

16.4 Пристрій, що блокує воду

37

16.5 Злив води

37

16.6 Вбудовування

39

Не викручуйте гвинт В

40

УКРАЇНСЬКА 41

41

18. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ

42

УКРАЇНСЬКА 43

43

132917200-A-302015

44

Electrolux EWX147410W User Manual (80 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 3.29 MB |

 

Table of contents

СІЗ ОЙЫМЫЗДА БОЛДЫҢЫЗ

2

ТҰТЫНУШЫҒА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

2

1. САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

4

2. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

7

3. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ

8

4. БАСҚАРУ ПАНЕЛІ

9

4.2 Дисплей

10

ҚАЗАҚ 11

11

5. БАҒДАРЛАМАЛАР

12

ҚАЗАҚ 13

13

6. ПАЙДАЛАНУ КӨЛЕМІ

15

7. ФУНКЦИЯЛАР

16

8. ПАРАМЕТРЛЕР

17

9. БІРІНШІ ҚОЛДАНҒАНҒА ДЕЙІН

18

ҚАЗАҚ 19

19

10.11 Күту режимі

21

11.1 Уақыты қойылған кептіру

21

13. АҚЫЛ-КЕҢЕС

23

14. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ

25

14.2 Қақты тазалау

26

14.3 Тазалап жуу

26

14.4 Есік тығыздағышы

26

ҚАЗАҚ 27

27

14.8 Мұздап кетуден сақтау

29

14.9 Төтенше жағдайда суды

29

15. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ

30

ҚАЗАҚ 31

31

16. ОРНАТУ

33

ҚАЗАҚ 35

35

НАЗАРЫҢЫЗДА БОЛСЫН!

36

16.3 Су құятын түтік

37

16.4 Су құюды тоқтату құралы

37

16.5 Су төгу

37

16.6 Кіріктіріп орнату

39

B бұрандасын алмаңыз

40

ҚАЗАҚ 41

41

NE GÂNDIM LA DUMNEAVOASTRĂ

42

ROMÂNA 43

43

2.1 Instalarea

45

2.2 Conexiunea electrică

46

2.3 Racordul de apă

46

2.4 Utilizare

46

3. DESCRIEREA PRODUSULUI

47

4. PANOUL DE COMANDĂ

48

ROMÂNA 49

49

5. PROGRAME

50

ROMÂNA 51

51

6. VALORI DE CONSUM

53

7. OPŢIUNI

54

ROMÂNA 55

55

8. SETĂRI

56

9. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

56

ROMÂNA 57

57

10.10 La terminarea

59

10.11 Repaus

59

11.1 Uscarea programată

59

13. INFORMAŢII ŞI SFATURI

61

14. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA

63

14.4 Garnitura uşii

64

14.6 Curăţarea filtrului de

64

ROMÂNA 65

65

14.8 Măsuri de precauţie

67

14.9 Evacuarea de urgenţă

67

15. DEPANARE

68

ROMÂNA 69

69

16. INSTALAREA

71

ROMÂNA 73

73

AVERTIZARE!

74

16.5 Evacuarea apei

75

16.6 Încorporarea

77

Nu scoateţi şurubul B

78

ROMÂNA 79

79

132925362-A-262015

80

Electrolux EWX147410W User Manual (44 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 1.13 MB |

 

Table of contents

EWX147410W

1

З ДУМКОЮ ПРО ВАС

2

ОБСЛУГОВУВАННЯ

2

УКРАЇНСЬКА 3

3

1.2 Загальні правила безпеки

4

УКРАЇНСЬКА 5

5

2.1 Встановлення

6

2.2 Під’єднання до

7

2.3 Під’єднання до

7

2.4 Користування

7

3. ОПИС ВИРОБУ

8

4. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

9

4.2 Дисплей

10

УКРАЇНСЬКА 11

11

5. ПРОГРАМИ

12

УКРАЇНСЬКА 13

13

УКРАЇНСЬКА 15

15

6. ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ

16

7. ФУНКЦІЇ

16

7.3 Віджимання

17

7.4 Додаткове полоскання

17

7.5 Час сушіння

17

7.6 Відкладений запуск

17

7.7 Time Manager

17

8. НАЛАШТУВАННЯ

18

9. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

19

УКРАЇНСЬКА 21

21

10.11 Режим очікування

22

11.1 Сушіння із заданою

22

11.2 Завершення програми

22

12.1 Налаштування сушіння

23

12.2 Програма Non-Stop –

23

13. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ

24

УКРАЇНСЬКА 25

25

14. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА

26

14.4 Ізоляція дверцят

27

14.6 Очищення зливного

27

УКРАЇНСЬКА 29

29

14.8 Запобіжні заходи проти

30

14.9 Аварійний злив води

30

15. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ

31

УКРАЇНСЬКА 33

33

16. ВСТАНОВЛЕННЯ

34

УКРАЇНСЬКА 35

35

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

37

16.3 Впускний шланг

38

16.4 Пристрій, що блокує воду

38

16.5 Злив води

38

УКРАЇНСЬКА 39

39

16.6 Вбудовування

40

Не викручуйте гвинт В

41

17. ТЕХНІЧНІ ДАНІ

42

18. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ

43

157017320-A-032018

44

Electrolux EWX147410W User Manual (32 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 3.43 MB |

 

Table of contents

EWX 127410 W

1

EWX 147410 W

1

คำแนะนำดานความปลอดภัย

2

ความปลอดภัยทั่วไป

2

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

3

รายละเอียดของผลิตภัณฑ

4

แผงควบคุม

5

7.3 7.4 7.1

7

การใชงานครั้งแรก

8

การปรับแตงตามความตองการ

8

การใชงานประจำวัน

8

ขอแนะนำใหลดปริมาณผาลง

10

ดูผังโปรแกรมการซัก

10

หลังจากเลือกตัวเลือกนี้

10

จากนั้นจะหายไปทันที

10

การใชงาน - การอบแหง

11

การใชงาน - การซักและอบแหง

11

12 electrolux

12

เคล็ดวิธีการอบผา

13

โปรแกรมการซัก

14

โปรแกรมอบแหง

16

การดูแลรักษาและทำความสะอาด

16

18 electrolux

18

สิ่งที่ตองทำถา

20

ขอมูลทางเทคนิค

22

ขอมูลความสิ้นเปลือง

22

การติดตั้ง

23

24 electrolux

24

26 electrolux

26

การตอระบบไฟ

28

การติดตั้งแบบบิลทอิน

29

30 electrolux

30

Hardwood strip

31

5 mm x 25 mm

31

Electrolux EWX147410W User Manual (68 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 1.31 MB |

  

Table of contents

(:;:

1

(:;:

1

=+ 㾦嫲㄁嫲㧉 䞷㓆㓚␛ 

1

⏎䵴✛㸚㇀ⅉ⭺⸘⏷

2

᧤0.8 ⏕イ᧥⃚梃

3

• ㄤㄶ᧤Ⱁ㨫抑䞷᧥ₙ䤓抩歝♲ₜ㈦嬺⦿㹾棊⫭ᇭ

3

• ㄣ∎䞷椞棓䤓㠿懾丰⯦ↅ⺕㦻㧉扭㘴Ⓙ㋊㻃丰ᇭₜ㈦摜⮜∎

3

䞷㡶䤓懾丰⯦ↅᇭ

3

4 electrolux

4

1 2 4 5 6 7

5

8 electrolux

8

㒠ⅻㆉ帽㌷⑞⺠㾦嫲摞᧤庆♑梔

10

⦷㌷折㕸㷳折欈⚝᧨䦇␂⦍䯉↩㣍䯉₏↩᧨䏅⚝䵚☂

10

∎䞷 - 㾦䀳₝䍧㄁

11

12 electrolux

12

᧤㢅梃丰䚕⣷᧥㖘朽㧴折㕸

15

᧤怔㉺᧥折欈᧨㒠ⅻㆉ帽㌷㫈㗽㦻⦍嫷䤓㖖䯉

15

Ⱁ㨫∎䞷㾦嫲ⓑ᧨㉔權折㕸ₜ⚺欓㾦䤓䲚ㄞᇭ

15

18 electrolux

18

Ⱁ㨫……ㄣ年Ⱁ⇤⮓䚕

19

㢾厌䄟㪖不ₙ戢⏴䤓忓㠨䤓♑劒䲚ㄞ᧨ㄅ䶵⚗

21

22 electrolux

22

24 electrolux

24

Min. 60 cm (23.6”)

25

Min. 90 cm (35.4”)

25

26 electrolux

26

␔函ℝ☷㓎⹅␆₼

28

5 mm Hardwood strip

29

Additional pieces of

29

Front edge

29

Hardwood strip

30

5 mm x 25 mm

30

MAKLUMAT KESELAMATAN

31

KESELAMATAN UMUM

32

PERIHALAN PRODUK

34

PANEL KAWALAN

35

7.3 7.4 7.1

37

PENGGUNAAN PERTAMA

38

PEMPERIBADIAN

38

PENGGUNAAN HARIAN

38

PENGGUNAAN - PENGERINGAN

41

42 electrolux

42

PETUA BERGUNA

44

PETUA PENGERINGAN

45

PROGRAM BASUH

46

PROGRAM PENGERINGAN

48

PENJAGAAN DAN PEMBERSIHAN

49

50 electrolux

50

52 electrolux

52

DATA TEKNIKAL

55

NILAI PENGGUNAAN

56

PEMASANGAN

56

58 electrolux

58

60 electrolux

60

SAMBUNGAN ELEKTRIK

62

TERBINA DALAM

63

PERTIMBANGAN PERSEKITARAN

65

66 electrolux

66

132905900-A-192014

68

Electrolux EWX147410W User Manual (80 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 1.95 MB |

  

Table of contents

EWX147410W

1

SPIS TREŚCI

2

Z MYŚLĄ O TOBIE

2

OBSŁUGA KLIENTA

2

POLSKI 3

3

POLSKI 5

5

2.1 Instalacja

7

2.2 Podłączenie do sieci

7

2.3 Podłączenie do sieci

7

2.4 Obsługa

8

2.5 Utylizacja

8

3. OPIS URZĄDZENIA

9

4. PANEL STEROWANIA

10

POLSKI 11

11

5. PROGRAMY

12

POLSKI 13

13

POLSKI 15

15

6. PARAMETRY EKSPLOATACYJNE

16

7. OPCJE

16

7.4 Płukanie extra

17

7.5 Czas suszenia

17

7.6 Opóźniony start

17

Time Manager

17

8. USTAWIENIA

18

9. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

18

10.2 Stosowanie detergentów i

19

10.3 Pojemniki na detergenty

19

10.10 Po zakończeniu

21

10.11 Tryb czuwania

21

11.1 Suszenie przez określony

21

SUSZENIE

22

12.2 Program Non-Stop –

23

Pranie i ustalone suszenie

23

12.3 Zakończenie programu

23

12.4 Włókna w praniu

23

13. WSKAZÓWKI I PORADY

24

POLSKI 25

25

14. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

26

14.6 Czyszczenie filtra

27

14.8 Środki ostrożności

29

14.9 Awaryjne odprowadzanie

29

15. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

30

POLSKI 31

31

16. INSTALACJA

33

POLSKI 35

35

16.3 Wąż dopływowy

36

16.5 Odprowadzanie wody

37

16.6 Zabudowa

38

POLSKI 39

39

17. DANE TECHNICZNE

40

18. OCHRONA ŚRODOWISKA

41

MYSLÍME NA VÁS

42

1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

43

2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

45

2.2 Zapojenie do elektrickej

46

2.3 Pripojenie do vodovodného

46

2.4 Použitie

46

3. POPIS VÝROBKU

47

4. OVLÁDACÍ PANEL

48

SLOVENSKY 49

49

SLOVENSKY 51

51

6. SPOTREBA

53

7. VOLITEĽNÉ FUNKCIE

54

SLOVENSKY 55

55

8. NASTAVENIA

56

9. PRED PRVÝM POUŽITÍM

56

SLOVENSKY 57

57

10.11 Pohotovostný režim

59

11.1 Časové sušenie

59

11.2 Koniec programu sušenia

59

12.1 Nastavenie sušenia

60

Pranie a sušenie s nastavenou

60

13. TIPY A RADY

61

14. OŠETROVANIE A ČISTENIE

63

SLOVENSKY 65

65

14.8 Ochranné opatrenia pred

66

15. RIEŠENIE PROBLÉMOV

67

15.2 Možné poruchy

68

SLOVENSKY 69

69

16. INŠTALÁCIA

70

SLOVENSKY 71

71

16.3 Prívodná hadica

73

16.5 Vypúšťanie vody

74

SLOVENSKY 75

75

16.6 Zabudovanie

76

SLOVENSKY 77

77

17. TECHNICKÉ ÚDAJE

78

SLOVENSKY 79

79

132925333-A-072016

80

Electrolux EWX147410W User Manual (44 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 1.13 MB |

 

Electrolux EWX147410W User Manual (44 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 1.13 MB |

 

Table of contents

EWX147410W

1

СОДРЖИНА

2

НИЕ МИСЛИМЕ НА ВАС

2

1. БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ

3

1.2 Општа безбедност

4

МАКЕДОНСКИ 5

5

2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА

6

2.2 Поврзување со струја

7

2.3 Поврзување на водата

7

2.4 Употребa

7

2.5 Расходување

7

3. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ

8

4. КОНТРОЛНА ТАБЛА

9

5. PROGRAMMES (ПРОГРАМИ)

11

МАКЕДОНСКИ 13

13

6. ПОТРОШУВАЧКИ ВРЕДНОСТИ

15

7. ОПЦИИ

16

7.6 Одложување

17

7.7 Time Manager

17

7.8 Показно светло за

17

8. ПОСТАВКИ

18

9. ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА

18

МАКЕДОНСКИ 19

19

10.10 На крај од програмата

21

10.11 Во состојба на

21

11.1 Сушење со тајмер

21

11.2 Крај на програмата на

22

12.1 Поставка на сушење

23

12.2 Програма Нон-Стоп

23

Перење и Временски

23

12.3 Крај на програмата

23

13. ПОМОШ И СОВЕТИ

24

МАКЕДОНСКИ 25

25

14. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ

26

14.6 Чистење на одводниот

27

МАКЕДОНСКИ 29

29

15. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ

30

15.2 Можни дефекти

31

МАКЕДОНСКИ 33

33

16. МОНТАЖА

34

МАКЕДОНСКИ 35

35

16.2 Поставување и нивелирање

37

16.3 Доводно црево

38

16.5 Одвод за вода

38

МАКЕДОНСКИ 39

39

16.6 Вградување

40

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

41

Не вадете го штрафот В

41

17. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

42

18. ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА

43

157017460-A-032018

44