Electrolux EGD6576NOK manuals

Owner’s manuals and user’s guides for Unknown Electrolux EGD6576NOK.
We providing 67 pdf manuals Electrolux EGD6576NOK for download free by document types: User Manual


Electrolux EGD6576NOK User Manual (60 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 8.54 MB |

   

Table of contents

EGD6576NOK

1

SISUKORD

2

SULLE MÕELDES

2

KLIENDITEENINDUS

2

1. OHUTUSINFO

3

1.2 Üldine ohutus

3

OHUTUSJUHISED

4

2.3 Hooldus ja puhastus

5

2.4 Jäätmekäitlus

5

3. SEADME KIRJELDUS

6

4. IGAPÄEVANE KASUTAMINE

7

5. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID

10

5.4 Helid töö ajal

11

6. PUHASTUS JA HOOLDUS

12

7. VEAOTSING

12

EESTI 13

13

8. PAIGALDAMINE

14

8.2 Injektorite asendamine

15

8.4 Elektriühendus

15

8.5 Ühenduskaabli vahetamine

16

8.6 Kokkupanek

16

9. TEHNILISED ANDMED

17

10. JÄÄTMEKÄITLUS

18

EESTI 19

19

MĒS DOMĀJAM PAR JUMS

20

1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

21

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

22

2.2 Izmantošana

23

2.3 Apkope un tīrīšana

23

2.4 Ierīces utilizācija

23

3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS

24

4. IZMANTOŠANA IKDIENĀ

25

4.2 Degļa izslēgšana

26

4.3 Indukcijas zonu lietošana

26

4.4 Ieslēgšana un izslēgšana

26

4.5 Automātiskā izslēgšanās

26

4.6 Sakarsēšanas pakāpe

26

LATVIEŠU 27

27

4.10 STOP+GOaktivizēšana

28

4.12 Bērnu drošības funkcija

28

5.1 Enerģijas taupīšana

28

LATVIEŠU 29

29

6. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA

30

7. PROBLĒMRISINĀŠANA

31

7.1 Uzlīmes tiek piegādātas

32

8. UZSTĀDĪŠANA

33

8.2 Sprauslu nomaiņa

34

8.5 Strāvas kabeļa maiņa

35

8.6 Montāža

35

8.7 Ievietošanas iespējas

36

Virtuves mēbeles ar durtiņām

36

9. TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

37

MES GALVOJAME APIE JUS

39

1. SAUGOS INFORMACIJA

40

SAUGOS INSTRUKCIJA

41

2.2 Naudojimo paskirtis

42

2.3 Valymas ir priežiūra

42

2.4 Seno prietaiso išmetimas

42

3. GAMINIO APRAŠYMAS

43

4. KASDIENIS NAUDOJIMAS

44

4.1 Degiklio uždegimas

45

4.2 Degiklio išjungimas

45

4.4 Įjungimas ir išjungimas

45

4.5 Automatinis išjungimas

45

Spartusis 180 - 220 mm

47

Pusiau spar‐

47

120 - 220 mm

47

6. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

49

7. TRIKČIŲ ŠALINIMAS

50

LIETUVIŲ 51

51

8. ĮRENGIMAS

52

8.4 Elektros prijungimas

53

8.5 Maitinimo laido keitimas

53

8.6 Surinkimas

53

8.7 Įdėjimo galimybės

54

9. TECHNINĖ INFORMACIJA

55

10. APLINKOSAUGA

56

LIETUVIŲ 57

57

LIETUVIŲ 59

59

397251513-A-422012

60

Electrolux EGD6576NOK User Manual (64 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 8.57 MB |

   

Table of contents

СЪДЪРЖАНИЕ

2

МИСЛИМ ЗА ВАС

2

ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И СЕРВИЗ

2

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ

3

1.2 Общи мерки за безопасност

3

ИНСТРУКЦИИ ЗА СИГУРНОСТ

4

Свързване към газ

5

2.2 Употреба

5

2.3 Грижи и почистване

6

2.4 Изхвърляне

6

3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

7

3.5 Индикатор за остатъчна

8

4. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА

9

БЪЛГАРСКИ 11

11

5. ПОЛЕЗНИ ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ

12

5.4 Шум при работа

13

6. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ

14

БЪЛГАРСКИ 15

15

7.1 Предоставени етикети с

16

8. ИНСТАЛИРАНЕ

17

8.2 Смяна на дюзите

18

8.6 Монтаж

19

8.7 Възможности за вграждане

20

Кухненски шкаф с вратичка

20

Кухненски шкаф с фурна

20

9. ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

21

СОДЕРЖАНИЕ

23

МЫ ДУМАЕМ О ВАС

23

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

25

Подключение к электросети

26

2.2 Эксплуатация

26

2.3 Уход и очистка

27

2.4 Утилизация

27

3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

28

РУССКИЙ 29

29

4. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

30

РУССКИЙ 31

31

4.9 Включение функции STOP+GO

32

4.10 Блокировка/разблокировка

32

5. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

33

5.3 Примеры использования

34

5.4 Шумы при работе

34

6. УХОД И ОЧИСТКА

35

РУССКИЙ 37

37

8. УСТАНОВКА

38

8.2 Замена инжекторов

39

8.3 Регулировка минимального

39

8.4 Подключение к электросети

39

8.5 Замена сетевого шнура

40

8.6 Сборка

40

8.7 Возможности встраивания

41

Кухонный шкаф с дверцей

41

9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

42

10. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

43

МИ ПРО ВАС ДУМАЄМО

44

1.2 Загальні правила безпеки

45

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

46

Газове підключення

47

2.2 Користування

47

2.3 Догляд і чищення

48

2.4 Утилізація

48

3. ОПИС ВИРОБУ

49

4. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ

50

4.2 Вимикання пальника

51

4.3 Вмикання і вимикання

51

4.4 Автоматичне вимкнення

51

5. КОРИСНІ ПОРАДИ

53

5.3 Приклади застосування для

54

6. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА

55

7. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ

56

УКРАЇНСЬКА 57

57

8.2 Заміна форсунок

59

8.7 Варіанти вбудовування

61

Кухонна секція з дверцятами

61

9. ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

62

10. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ

63

397329404-A-352013

64

Electrolux EGD6576NOK User Manual (64 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 8.65 MB |

   

Table of contents

СЪДЪРЖАНИЕ

2

МИСЛИМ ЗА ВАС

2

ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И СЕРВИЗ

2

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ

3

1.2 Общи мерки за безопасност

3

ИНСТРУКЦИИ ЗА СИГУРНОСТ

4

Свързване към газ

5

2.2 Експлоатация

5

3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

6

3.2 Ключове за управление

7

4. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА

8

4.2 Изключване на горелката

9

4.4 Включване и изключване

9

4.5 Автоматично изключване

9

4.6 Настройка на нагряване

9

5. ПОЛЕЗНИ ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ

11

5.2 Готварски съдове за

12

6. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ

13

6.1 Почистване на свещите за

14

6.2 Периодична поддръжка

14

БЪЛГАРСКИ 15

15

8. ИНСТАЛИРАНЕ

16

8.2 Смяна на дюзите

17

8.6 Монтаж

18

8.7 Възможности за вграждане

19

Кухненски шкаф с вратичка

19

9. ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

20

БЪЛГАРСКИ 21

21

СОДЕРЖАНИЕ

22

МЫ ДУМАЕМ О ВАС

22

РУССКИЙ 23

23

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

24

Подключение к электросети

25

2.2 Использование

25

2.3 Уход и очистка

26

2.4 Утилизация

26

3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

27

4. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

28

РУССКИЙ 29

29

4.11 Блокировка/разблокировка

31

5. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

32

5.4 Шумы при работе

33

6. УХОД И ОЧИСТКА

34

РУССКИЙ 35

35

8. УСТАНОВКА

37

8.2 Замена инжекторов

38

8.3 Регулировка минимального

38

8.4 Подключение к электросети

38

8.5 Замена сетевого шнура

39

8.6 Сборка

39

8.7 Возможности встраивания

40

Кухонный шкаф с дверцей

40

9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

41

10. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

42

МИ ПРО ВАС ДУМАЄМО

43

1.2 Загальні правила безпеки

44

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

45

Газове підключення

46

2.2 Експлуатація

46

3. ОПИС ВИРОБУ

47

3.2 Ручки керування

48

4. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ

49

Українська 51

51

5. КОРИСНІ ПОРАДИ

52

5.3 Приклади застосування для

53

6. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА

54

7. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ

55

7.1 Наклейки, що постачаються

56

8.2 Заміна форсунок

58

8.7 Варіанти вбудовування

60

Кухонна секція з дверцятами

60

9. ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

61

10. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ

62

Українська 63

63

397251514-A-422012

64

Electrolux EGD6576NOK User Manual (80 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 11.18 MB |

   

Table of contents

MYSLÍME NA VÁS

2

PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS

2

1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

3

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

4

Připojení plynu

5

2.2 Použití spotřebiče

5

3. POPIS SPOTŘEBIČE

6

1 2 4 5 63

7

4. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ

8

5. UŽITEČNÉ RADY A TIPY

11

6. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

12

7. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

13

7.1 Štítky dodávané v sáčku s

14

8. INSTALACE

15

8.2 Výměna trysek

16

8.6 Montáž

17

8.7 Možnosti zapuštění

18

Kuchyňská skříňka s dvířky

18

Kuchyňská skříňka s troubou

18

9. TECHNICKÉ INFORMACE

19

NE GÂNDIM LA DUMNEAVOASTRĂ

21

2.1 Instalarea

23

Racordul la gaz

24

2.2 Utilizarea

24

3. DESCRIEREA PRODUSULUI

25

3.2 Butoane de comandă

26

4. UTILIZAREA ZILNICĂ

27

4.2 Stingerea arzătorului

28

4.3 Pornirea şi oprirea

28

4.4 Oprirea automată

28

4.5 Nivelul de gătit

28

4.6 Încălzirea automată

28

ROMÂNA 29

29

5. SFATURI UTILE

30

ROMÂNA 31

31

6. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA

32

7. DEPANARE

32

ROMÂNA 33

33

8. INSTALAREA

34

8.1 Racordul la gaz

35

8.2 Înlocuirea injectoarelor

35

8.3 Reglarea nivelului minim

35

8.4 Conectarea electrică

36

8.6 Asamblarea

36

Dulap de bucătărie cu uşă

37

9. INFORMAŢII TEHNICE

38

Semi-rapid 2.0 111

39

Rapid 3.0 149

39

WE’RE THINKING OF YOU

40

1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

41

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

42

Prívod plynu

43

2.2 Používanie

43

3. POPIS VÝROBKU

44

3.4 Indikácie varného stupňa

45

4. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

46

4.2 Vypnutie horáka

47

4.3 Zapnutie a vypnutie

47

4.4 Automatické vypínanie

47

4.5 Varný stupeň

47

4.6 Automatický ohrev

47

5. UŽITOČNÉ RADY A TIPY

49

6. OŠETROVANIE A ČISTENIE

50

7. RIEŠENIE PROBLÉMOV

51

8. INŠTALÁCIA

53

8.2 Výmena dýz

54

8.5 Výmena napájacieho kábla

55

8.7 Možnosti zabudovania

56

Kuchynský dielec s dvierkami

56

9. TECHNICKÉ INFORMÁCIE

57

Stredne rýchly 2.0 111

58

Rýchly 3.0 149

58

MISLIMO NA VAS

59

POMOČ STRANKAM IN SERVIS

59

1. NAVODILA ZA VARNO UPORABO

60

VARNOSTNA NAVODILA

61

2.2 Uporaba

62

2.3 Nega in čiščenje

62

3. OPIS IZDELKA

63

3.4 Prikazi stopnje kuhanja

64

4. VSAKODNEVNA UPORABA

65

SLOVENŠČINA 67

67

5. KORISTNI NAMIGI IN NASVETI

68

6. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

69

7. ODPRAVLJANJE TEŽAV

70

7.1 Nalepke v vrečki z opremo

71

8. NAMESTITEV

72

8.2 Zamenjava šob

73

8.6 Sestavljanje

74

8.7 Možnosti vgradnje

75

Kuhinjski element z vrati

75

Kuhinjski element s pečico

75

9. TEHNIČNE INFORMACIJE

76

10. SKRB ZA VARSTVO OKOLJA

77

SLOVENŠČINA 79

79

397329401-A-312013

80

Electrolux EGD6576NOK User Manual (80 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 11.29 MB |

   

Table of contents

MYSLÍME NA VÁS

2

PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS

2

1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

3

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

4

Připojení plynu

5

2.2 Použití spotřebiče

5

2.3 Čištění a údržba

5

3. POPIS SPOTŘEBIČE

6

4. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ

8

5. UŽITEČNÉ RADY A TIPY

11

6. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

12

7. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

13

7.1 Štítky dodávané v sáčku s

14

8. INSTALACE

15

8.2 Výměna trysek

16

8.6 Montáž

17

8.7 Možnosti zapuštění

18

Kuchyňská skříňka s dvířky

18

Kuchyňská skříňka s troubou

18

9. TECHNICKÉ INFORMACE

19

NE GÂNDIM LA DUMNEAVOASTRĂ

21

2.1 Instalarea

23

Racordul la gaz

24

2.2 Utilizarea

24

3. DESCRIEREA PRODUSULUI

25

1 2 4 5 63

26

4. UTILIZAREA ZILNICĂ

27

ROMÂNA 29

29

5. SFATURI UTILE

30

6. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA

31

7. DEPANARE

32

ROMÂNA 33

33

8. INSTALAREA

34

8.2 Înlocuirea injectoarelor

35

8.3 Reglarea nivelului minim

35

8.4 Conectarea electrică

36

8.6 Asamblarea

36

Dulap de bucătărie cu uşă

37

9. INFORMAŢII TEHNICE

38

ROMÂNA 39

39

WE’RE THINKING OF YOU

40

1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

41

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

42

Prívod plynu

43

2.2 Používanie

43

2.3 Ošetrovanie a čistenie

43

3. POPIS VÝROBKU

44

3.4 Indikátory varného stupňa

45

4. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

46

SLOVENSKY 47

47

5. UŽITOČNÉ RADY A TIPY

49

6. OŠETROVANIE A ČISTENIE

50

7. RIEŠENIE PROBLÉMOV

51

7.1 Štítky dodané vo vrecku s

52

8. INŠTALÁCIA

53

8.2 Výmena dýz

54

8.5 Výmena napájacieho kábla

55

8.7 Možnosti zabudovania

56

Kuchynský dielec s dvierkami

56

Kuchynský dielec s rúrou

56

9. TEHNIČNE INFORMACIJE

57

MISLIMO NA VAS

59

POMOČ STRANKAM IN SERVIS

59

1. NAVODILA ZA VARNO UPORABO

60

VARNOSTNA NAVODILA

61

2.3 Nega in čiščenje

62

2.4 Odstranjevanje

62

3. OPIS IZDELKA

63

4. VSAKODNEVNA UPORABA

64

SLOVENŠČINA 65

65

5. KORISTNI NAMIGI IN NASVETI

67

5.3 Primeri kuhanja

68

5.4 Zvoki pri delovanju

68

6. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

69

7. ODPRAVLJANJE TEŽAV

69

8. NAMESTITEV

71

8.2 Zamenjava šob

72

8.6 Sestavljanje

73

8.7 Možnosti vgradnje

74

Kuhinjski element z vrati

74

Kuhinjski element s pečico

74

10. SKRB ZA VARSTVO OKOLJA

76

SLOVENŠČINA 77

77

SLOVENŠČINA 79

79

397251511-A-422012

80

Electrolux EGD6576NOK User Manual (84 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 11.21 MB |

    

Table of contents

PËRMBAJTJA

2

ME JU NË MENDJE

2

1. TË DHËNA PËR SIGURINË

3

1.2 Siguria e përgjithshme

3

UDHËZIME PËR SIGURINË

4

Lidhja elektrike

5

Lidhja me gazin

5

2.2 Përdorimi

5

2.3 Kujdesi dhe pastrimi

6

2.4 Hedhja e pajisjes

6

3. PËRSHKRIM I PRODUKTIT

7

4. PËRDORIMI I PËRDITSHËM

8

4.1 Ndezja e pipëzës

9

4.2 Fikja e pipëzës

9

4.3 Ndezur dhe Fikur

9

4.4 Fikja automatike

9

SHQIP 11

11

5.1 Kursimi i energjisë

12

5.2 Enë të përshtatshme për

12

5.3 Shembuj gatimi

12

6. KUJDESI DHE PASTRIMI

13

7. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE

14

SHQIP 15

15

7.1 Etiketat që merren me

16

8. INSTALIMI

17

8.4 Lidhja elektrike

18

8.5 Zëvendësimi i kabllos

18

8.6 Montimi

19

9. TË DHËNA TEKNIKE

20

SHQIP 21

21

СОДРЖИНА

22

НИЕ МИСЛИМЕ НА ВАС

22

1. БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ

23

1.2 Општа безбедност

23

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ

24

Поврзување на гас

25

2.2 Употребa

25

2.3 Нега и чистење

26

2.4 Отстранување

26

3. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ

27

4. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА

28

4.1 Палење на пламеникот

29

4.2 Гасење на пламеникот

29

4.3 Вклучување и исклучување

29

4.4 Автоматско исклучување

29

Програматор за одбројување

31

4.9 Стартување на STOP+GO

31

5. ПОМОШНИ НАПОМЕНИ И СОВЕТИ

32

6. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ

33

7. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ

34

МАКЕДОНСКИ 35

35

8. МОНТАЖА

36

8.1 Поврзување на гас

37

8.2 Замена на дизните

37

8.3 Приспособување на

37

8.4 Поврзување на струјата

38

8.6 Комплет

39

9. ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

40

10. ЕКОЛОШКИ ПРАШАЊА

41

МИСЛИМО НА ВАС

42

БРИГА О КОРИСНИЦИМА И СЕРВИС

42

1. ИНФОРМАЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ

43

1.2 Опште мере безбедности

43

УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ

44

Прикључивање на гас

45

2.2 Коришћење

45

2.3 Нега и чишћење

46

2.4 Одлагање

46

3. ОПИС ПРОИЗВОДА

47

4. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА

48

4.1 Паљење горионика

49

4.2 Искључивање горионика

49

4.3 Укључивање и искључивање

49

4.4 Aутоматско искључивање

49

5. ПОМОЋНЕ НАПОМЕНЕ И САВЕТИ

51

5.2 Посуђе за индукционе зоне

52

5.3 Примери примене за кување

52

6. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ

53

7. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА

54

СРПСКИ 55

55

8. ИНСТАЛАЦИЈА

56

8.2 Замена убризгивача

57

8.3 Подешавање минималног

57

8.4 Прикључивање струје

58

8.5 Замена мрежног кабла за

58

8.6 Монтажа

58

8.7 Могућности уградње

59

Кухињски елемент са вратима

59

9. ТЕХНИЧКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

60

10. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА

61

İÇINDEKILER

62

SİZİ DÜŞÜNÜR

62

MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE SERVİS

62

1. GÜVENLİK BİLGİLERİ

63

1.2 Genel Güvenlik

63

GÜVENLİK TALİMATLARI

64

Gaz bağlantısı

65

2.2 Kullanım

65

3. ÜRÜN TANIMI

66

3.3 Kontrol paneli düzeni

67

3.4 Isı ayarı göstergeleri

67

4. GÜNLÜK KULLANIM

68

TÜRKÇE 69

69

5.1 Enerji tasarrufu

71

6. BAKIM VE TEMİZLİK

72

7. SORUN GİDERME

73

8. MONTAJ

75

8.3 Minimum seviye ayarlaması

76

8.4 Elektrik bağlantısı

76

8.6 Montaj

77

8.7 Yerleştirme olanakları

78

Kapaklı mutfak ünitesi

78

Fırınlı mutfak ünitesi

78

9. TEKNİK BİLGİLER

79

10. ÇEVREYLE İLGİLİ BİLGİLER

80

TÜRKÇE 81

81

TÜRKÇE 83

83

397329405-A-312013

84

Electrolux EGD6576NOK User Manual (80 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 11.18 MB |

    

Table of contents

PËRMBAJTJA

2

ME JU NË MENDJE

2

TË DHËNA PËR SIGURINË

3

Lidhja me gazin

4

1.3 Përdorimi

4

2. PËRSHKRIM I PRODUKTIT

5

1 2 4 5 63

6

3. PËRDORIMI I PËRDITSHËM

7

4.1 Kursimi i energjisë

10

4.2 Enë të përshtatshme për

10

4.3 Shembuj gatimi

11

5. KUJDESI DHE PASTRIMI

12

6. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE

13

7. INSTALIMI

15

7.2 Zëvendësimi i injektorëve

16

7.4 Lidhja elektrike

17

7.5 Zëvendësimi i kabllos

17

7.6 Montimi

17

7.7 Mundësitë e montimit në

18

Njësi kuzhine me derë

18

8. TË DHËNA TEKNIKE

19

СОДРЖИНА

21

НИЕ МИСЛИМЕ НА ВАС

21

БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ

22

Поврзување на гас

23

1.3 Употребете

23

2. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ

24

2.2 Контролни копчиња

25

3. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА

26

3.2 Гасење на пламеникот

27

3.4 Вклучување и исклучување

27

3.5 Автоматско исклучување

27

3.6 Нагодување јачина

27

4. ПОМОШНИ НАПОМЕНИ И СОВЕТИ

29

4.2 Садови за готвење на

30

5. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ

31

6. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ

32

МАКЕДОНСКИ 33

33

7. МОНТАЖА

34

7.2 Замена на дизните

35

7.4 Поврзување на струјата

36

7.6 Комплет

37

8. ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

38

9. ЕКОЛОШКИ ПРАШАЊА

39

МИСЛИМО НА ВАС

40

БРИГА О КОРИСНИЦИМА И СЕРВИС

40

УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ

41

Прикључивање гаса

42

1.3 Употреба

42

2. ОПИС ПРОИЗВОДА

43

2.3 Преглед командне табле

44

2.4 Дисплеј степена топлоте

44

3. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА

45

СРПСКИ 47

47

4. ПОМОЋНЕ НАПОМЕНЕ И САВЕТИ

48

4.3 Примери примене за кување

49

4.4 Шумови при раду

49

5. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ

50

6. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА

51

7. ИНСТАЛАЦИЈА

53

7.2 Замена убризгивача

54

7.3 Подешавање минималног

54

7.4 Прикључивање струје

54

7.5 Замена мрежног кабла за

55

7.6 Монтажа

55

7.7 Могућности уградње

56

Кухињски елемент са вратима

56

Кухињски елемент са пећницом

56

8. ТЕХНИЧКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

57

9. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА

58

İÇINDEKILER

59

SİZİ DÜŞÜNÜR

59

MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE SERVİS

59

GÜVENLİK BİLGİLERİ

60

Gaz bağlantısı

61

1.3 Kullanım amacı

61

1.4 Bakım ve Temizlik

61

2. ÜRÜN TANIMI

62

2.3 Kontrol paneli düzeni

63

2.4 Isı ayarı göstergeleri

63

3. GÜNLÜK KULLANIM

64

TÜRKÇE 65

65

4.1 Enerji tasarrufu

67

5. BAKIM VE TEMİZLİK

68

6. SORUN GİDERME

69

7. MONTAJ

71

7.3 Minimum seviye ayarlaması

72

7.4 Elektrik bağlantısı

72

7.6 Montaj

73

7.7 Yerleştirme olanakları

74

Kapaklı mutfak ünitesi

74

Fırınlı mutfak ünitesi

74

8. TEKNİK BİLGİLER

75

9. ÇEVREYLE İLGİLİ BİLGİLER

76

TÜRKÇE 77

77

TÜRKÇE 79

79

397251510-A-102012

80

Electrolux EGD6576NOK User Manual (80 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 11.31 MB |

    

Table of contents

PËRMBAJTJA

2

ME JU NË MENDJE

2

1. TË DHËNA PËR SIGURINË

3

1.2 Siguria e përgjithshme

3

UDHËZIME PËR SIGURINË

4

Lidhja me gazin

5

2.2 Përdorimi

5

3. PËRSHKRIM I PRODUKTIT

6

3.2 Dorezat e kontrollit

7

4. PËRDORIMI I PËRDITSHËM

8

SHQIP 11

11

5.2 Enë të përshtatshme për

12

5.3 Shembuj gatimi

12

6. KUJDESI DHE PASTRIMI

13

7. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE

14

SHQIP 15

15

8. INSTALIMI

16

8.1 Lidhja e gazit

17

8.2 Zëvendësimi i injektorëve

17

8.4 Lidhja elektrike

18

8.5 Zëvendësimi i kabllos

18

8.6 Montimi

19

9. TË DHËNA TEKNIKE

20

SHQIP 21

21

СОДРЖИНА

22

НИЕ МИСЛИМЕ НА ВАС

22

1. БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ

23

1.2 Општа безбедност

23

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ

24

Поврзување на гас

25

2.2 Употребете

25

3. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ

26

3.2 Контролни копчиња

27

4. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА

28

4.2 Гасење на пламеникот

29

4.4 Вклучување и исклучување

29

4.5 Автоматско исклучување

29

4.6 Нагодување јачина

29

5. ПОМОШНИ НАПОМЕНИ И СОВЕТИ

31

5.2 Садови за готвење на

32

6. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ

33

7. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ

34

7.1 Обезбедени етикети со

35

8. МОНТАЖА

36

8.2 Замена на дизните

37

8.3 Приспособување на

37

8.4 Поврзување на струјата

37

8.6 Комплет

38

8.7 Можности за вградување

39

Кујнски елемент со врата

39

9. ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

40

10. ЕКОЛОШКИ ПРАШАЊА

41

МИСЛИМО НА ВАС

42

БРИГА О КОРИСНИЦИМА И СЕРВИС

42

1. ИНФОРМАЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ

43

1.2 Опште мере безбедности

43

УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ

44

Прикључивање гаса

45

2.2 Употреба

45

3. ОПИС ПРОИЗВОДА

46

3.3 Преглед командне табле

47

3.4 Дисплеј степена топлоте

47

4. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА

48

СРПСКИ 49

49

5. ПОМОЋНЕ НАПОМЕНЕ И САВЕТИ

51

5.3 Примери примене за кување

52

5.4 Шумови при раду

52

6. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ

53

7. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА

54

СРПСКИ 55

55

8. ИНСТАЛАЦИЈА

56

8.2 Замена убризгивача

57

8.3 Подешавање минималног

57

8.4 Прикључивање струје

57

8.5 Замена мрежног кабла за

58

8.6 Монтажа

58

8.7 Могућности уградње

59

Кухињски елемент са вратима

59

Кухињски елемент са пећницом

59

9. ТЕХНИЧКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

60

10. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА

61

İÇINDEKILER

62

SİZİ DÜŞÜNÜR

62

MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE SERVİS

62

1. GÜVENLİK BİLGİLERİ

63

1.2 Genel Güvenlik

63

GÜVENLİK TALİMATLARI

64

2.2 Kullanım amacı

65

2.3 Bakım ve Temizlik

65

2.4 Elden çıkarma

65

3. ÜRÜN TANIMI

66

3.3 Kontrol paneli düzeni

67

3.4 Isı ayarı göstergeleri

67

4. GÜNLÜK KULLANIM

68

TÜRKÇE 69

69

5.1 Enerji tasarrufu

71

6. BAKIM VE TEMİZLİK

72

7. SORUN GİDERME

73

8. MONTAJ

75

8.3 Minimum seviye ayarlaması

76

8.4 Elektrik bağlantısı

76

8.6 Montaj

77

9. TEKNİK BİLGİLER

78

10. ÇEVREYLE İLGİLİ BİLGİLER

79

397251515-A-422012

80

Electrolux EGD6576NOK User Manual (68 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 8.63 MB |

   

Table of contents

СЪДЪРЖАНИЕ

2

МИСЛИМ ЗА ВАС

2

ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И СЕРВИЗ

2

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

3

Свързване към газ

4

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

4

ИЗХВЪРЛЯНЕ

5

ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

6

ИНДИКАТОР ЗА ОСТАТЪЧНА

7

ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА

8

БЪЛГАРСКИ 9

9

Когато изключите плочата с

11

, устрой‐

11

ПОЛЕЗНИ ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ

12

ШУМ ПРИ РАБОТА

13

Информация за акриламиди

13

ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ

14

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

15

ПРЕДОСТАВЕНИ ЕТИКЕТИ С

16

ЧАНТАТА С ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

16

БЪЛГАРСКИ 17

17

ИНСТАЛИРАНЕ

18

СВЪРЗВАНЕ КЪМ

19

ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА

19

СМЯНА НА ЗАХРАНВАЩИЯ

19

A — предоставено уплътнение

20

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

21

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

22

СОДЕРЖАНИЕ

23

МЫ ДУМАЕМ О ВАС

23

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ И ЛИЦ С

24

ОГРАНИЧЕННЫМИ

24

ВОЗМОЖНОСТЯМИ

24

УСТАНОВКА

24

Подключение к электросети

24

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

25

УХОД И ОЧИСТКА

26

УТИЛИЗАЦИЯ

26

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

27

ИНДИКАТОРЫ МОЩНОСТИ НАГРЕВА

28

ИНДИКАТОР ОСТАТОЧНОГО

28

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

29

РУССКИЙ 31

31

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

33

ШУМЫ ПРИ РАБОТЕ

34

Информация об акриламидах

34

РУССКИЙ 35

35

РУССКИЙ 37

37

НАКЛЕЙКИ, ВЛОЖЕННЫЕ В

38

ПАКЕТ С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ

38

РУССКИЙ 39

39

РЕГУЛИРОВКА МИНИМАЛЬНОГО

41

УРОВНЯ ПЛАМЕНИ

41

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

41

ЗАМЕНА СЕТЕВОГО ШНУРА

41

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

43

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

44

РУССКИЙ 45

45

МИ ПРО ВАС ДУМАЄМО

46

ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

47

Газове підключення

48

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

48

ДОГЛЯД І ЧИЩЕННЯ

49

УТИЛІЗАЦІЯ

49

ОПИС ВИРОБУ

50

ВІДОБРАЖАЄ СТУПІНЬ НАГРІВУ

51

ІНДИКАТОР ЗАЛИШКОВОГО

51

ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ

52

Українська 53

53

КОРИСНІ ПОРАДИ

55

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ШУМИ

56

Інформація про акриламіди

56

ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА

57

УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ

58

НАКЛЕЙКИ, ЩО ПОСТАЧАЮТЬСЯ

59

РАЗОМ ІЗ ПРИЛАДОМ

59

(МІСТЯТЬСЯ У ПАКУНКУ З

59

ПРИЛАДДЯМ)

59

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО

62

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ

62

ЗАМІНА ЕЛЕКТРИЧНОГО КАБЕЛЮ

62

Українська 63

63

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

64

ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ

65

Українська 67

67

Electrolux EGD6576NOK User Manual (60 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 8.52 MB |

   

Table of contents

SISUKORD

2

SULLE MÕELDES

2

KLIENDITEENINDUS

2

OHUTUSINFO

3

KASUTAMINE

4

HOOLDUS JA PUHASTUS

4

SEADME KIRJELDUS

6

SOOJUSASTME NÄIT

7

JÄÄKSOOJUSE NÄIT

7

IGAPÄEVANE KASUTAMINE

8

Alarmkell

10

STOP&GO KÄIVITAMINE

10

JUHTPANEELI LUKUSTAMINE /

10

LUKUST VABASTAMINE

10

LAPSELUKK

10

VIHJEID JA NÄPUNÄITEID

11

HELID TÖÖ AJAL

12

Teave akrüülamiidide koht

12

PUHASTUS JA HOOLDUS

13

VEAOTSING

14

TARVIKUTE KOTIS OLEVAD SILDID

15

PAIGALDAMINE

16

ELEKTRIÜHENDUS

17

ÜHENDUSKAABLI VAHETAMINE

17

KOKKUPANEK

17

PAIGALDUSVÕIMALUSED

18

Uksega köögikapp

18

TEHNILISED ANDMED

19

JÄÄTMEKÄITLUS

20

MĒS DOMĀJAM PAR JUMS

21

DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

22

Gāzes pieslēgšana

23

IZMANTOŠANA

23

APKOPE UN TĪRĪŠANA

23

IERĪCES UTILIZĀCIJA

24

IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS

25

SILDĪŠANAS PAKĀPES RĀDĪJUMI

26

ATLIKUŠĀ SILTUMA INDIKATORS

26

IZMANTOŠANA IKDIENĀ

27

Laika atgādinājums

29

STOP&GOAKTIVIZĒŠANA

29

VADĪBAS PANEĻA BLOĶĒŠANA/

29

ATBLOĶĒŠANA

29

BĒRNU DROŠĪBAS FUNKCIJA

29

NODERĪGI IETEIKUMI UN PADOMI

30

DARBĪBAS TROKŠŅI

31

Informācija par akrilamīdiem

31

KOPŠANA UN TĪRĪŠANA

32

PROBLĒMRISINĀŠANA

33

UZLĪMES TIEK PIEGĀDĀTAS

34

KOMPLEKTĀ AR PIEDERUMU

34

LATVIEŠU 35

35

UZSTĀDĪŠANA

36

ELEKTRĪBAS PADEVES

37

PIESLĒGŠANA

37

STRĀVAS KABEĻA MAIŅA

37

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

39

MES GALVOJAME APIE JUS

41

SAUGOS INFORMACIJA

42

Dujų prijungimas

43

NAUDOJIMO PASKIRTIS

43

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

43

SENO PRIETAISO IŠMETIMAS

44

GAMINIO APRAŠYMAS

45

LIKUTINĖS ŠILUMOS

46

INDIKATORIUS

46

KASDIENIS NAUDOJIMAS

47

Minučių skaitlys

49

STOP&GO ĮJUNGIMAS

49

VALDYMO PULTO UŽRAKINIMAS/

49

ATRAKINIMAS

49

VAIKŲ SAUGOS UŽRAKTAS

49

ENERGIJOS TAUPYMAS

50

INDUKCINĖMS KAITVIETĖMS

50

SKIRTI VIRTUVĖS REIKMENYS

50

MAISTO GAMINIMO PAVYZDŽIAI

50

TRIUKŠMAS VEIKIMO METU

51

Informacija apie akliamidus

51

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

53

PRIEDŲ MAIŠELYJE PRISTATYTOS

54

ETIKETĖS

54

ĮRENGIMAS

55

ELEKTROS PRIJUNGIMAS

56

MAITINIMO LAIDO KEITIMAS

56

SURINKIMAS

56

ĮDĖJIMO GALIMYBĖS

57

TECHNINĖ INFORMACIJA

58

APLINKOSAUGA

59

Electrolux EGD6576NOK User Manual (80 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 11.27 MB |

   

Table of contents

MYSLÍME NA VÁS

2

PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS

2

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

3

Připojení plynu

4

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

4

LIKVIDACE

5

POPIS SPOTŘEBIČE

6

DISPLEJE NASTAVENÍ TEPLOTY

7

UKAZATEL ZBYTKOVÉHO TEPLA

7

DENNÍ POUŽÍVÁNÍ

8

ZAPNUTÍ FUNKCE STOP&GO

10

ZABLOKOVÁNÍ / ODBLOKOVÁNÍ

10

OVLÁDACÍHO PANELU

10

DĚTSKÁ POJISTKA

10

UŽITEČNÉ RADY A TIPY

11

ZVUKY PŘI VAŘENÍ

12

Varování ohledně akrylamidů

12

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

13

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

14

ŠTÍTKY DODÁVANÉ V SÁČKU S

15

PŘÍSLUŠENSTVÍM

15

INSTALACE

16

PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI

17

VÝMĚNA PŘIPOJOVACÍHO

17

A — dodávané těsnivo

18

TECHNICKÉ INFORMACE

19

NE GÂNDIM LA DUMNEAVOASTRĂ

21

INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA

22

Racordul la gaz

23

UTILIZAREA

23

ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA

24

ARUNCAREA LA GUNOI

24

DESCRIEREA PRODUSULUI

25

INDICATORUL DE CĂLDURĂ

26

REZIDUALĂ

26

UTILIZAREA ZILNICĂ

27

ROMÂNA 29

29

SFATURI UTILE

30

ZGOMOTE ÎN TIMPUL

31

FUNCŢIONĂRII

31

Informaţii despre acrilamide

31

DEPANARE

33

ETICHETE FURNIZATE ÎMPREUNĂ

34

CU PUNGA DE ACCESORII

34

INSTALAREA

35

CONECTAREA ELECTRICĂ

36

ÎNLOCUIREA CABLULUI DE

36

CONECTARE

36

ASAMBLAREA

37

INFORMAŢII TEHNICE

38

ROMÂNA 39

39

WE’RE THINKING OF YOU

40

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

41

Prívod plynu

42

POUŽÍVANIE

42

OŠETROVANIE A ČISTENIE

43

LIKVIDÁCIA

43

POPIS VÝROBKU

44

INDIKÁTORY VARNÉHO STUPŇA

45

INDIKÁCIA ZVYŠKOVÉHO TEPLA

45

KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

46

SLOVENSKY 47

47

Kuchynský časomer

48

ZAPNUTIE STOP&GO

48

UZAMKNUTIE/ODOMKNUTIE

48

OVLÁDACIEHO PANELU

48

DETSKÁ POISTKA

48

UŽITOČNÉ RADY A TIPY

49

HLUK POČAS PREVÁDZKY

50

Informácie o akrylamidoch

50

RIEŠENIE PROBLÉMOV

52

ŠTÍTKY DODANÉ VO VRECKU S

53

PRÍSLUŠENSTVOM

53

INŠTALÁCIA

54

ZAPOJENIE DO ELEKTRICKEJ

55

VÝMENA NAPÁJACIEHO KÁBLA

55

A — dodané tesnenie

56

TEHNIČNE INFORMACIJE

57

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

58

MISLIMO NA VAS

59

POMOČ STRANKAM IN SERVIS

59

VARNOSTNA NAVODILA

60

NEGA IN ČIŠČENJE

61

ODSTRANJEVANJE

61

OPIS IZDELKA

63

PRIKAZI STOPNJE KUHANJA

64

INDIKATOR AKUMULIRANE

64

VSAKODNEVNA UPORABA

65

Odštevalna ura

67

VKLOP FUNKCIJE STOP&GO

67

ZAKLEPANJE/ODKLEPANJE

67

UPRAVLJALNE PLOŠČE

67

VAROVALO ZA OTROKE

67

KORISTNI NAMIGI IN NASVETI

68

ZVOKI PRI DELOVANJU

69

Informacije o akrilamidih

69

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

70

ODPRAVLJANJE TEŽAV

71

NALEPKE V VREČKI Z OPREMO

72

NAMESTITEV

73

PRIKLJUČITEV NA ELEKTRIČNO

74

NAPETOST

74

ZAMENJAVA PRIKLJUČNEGA

74

SESTAVLJANJE

75

SKRB ZA VARSTVO OKOLJA

77

SLOVENŠČINA 79

79

Electrolux EGD6576NOK User Manual (60 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 8.53 MB |

  

Table of contents

MISLIMO NA VAS

2

BRIGA O KUPCIMA I SERVIS

2

INFORMACIJE O SIGURNOSTI

3

Spajanje na dovod plina

4

1.3 Uporaba

4

1.4 Čišćenje i održavanje

4

1.5 Odlaganje

4

2. OPIS PROIZVODA

5

2.4 Prikazi stupnjeva kuhanja

6

2.5 Prikaz preostale topline

6

3. SVAKODNEVNA UPORABA

7

HRVATSKI 9

9

4.2 Posuđe za kuhanje na

10

5. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

11

6. RJEŠAVANJE PROBLEMA

12

HRVATSKI 13

13

7. POSTAVLJANJE

14

7.2 Zamjena sapnica

15

7.6 Sklop

16

7.7 Mogućnosti ugradnje

17

8. TEHNIČKI PODACI

18

9. BRIGA ZA OKOLIŠ

19

SOMMAIRE

20

NOUS PENSONS À VOUS

20

SERVICE APRÈS-VENTE

20

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

21

Raccordement au gaz

22

1.3 Utilisation

22

1.4 Entretien et nettoyage

23

1.5 Mise au rebut

23

2.2 Manettes de commande

24

3. UTILISATION QUOTIDIENNE

25

FRANÇAIS 27

27

4. CONSEILS UTILES

29

4.3 Exemples de cuisson

30

5. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

31

5.2 Entretien périodique

32

FRANÇAIS 33

33

7. INSTALLATION

34

FRANÇAIS 35

35

7.3 Réglage du niveau minimal

36

7.4 Branchement électrique

36

7.5 Remplacement du câble

36

7.6 Montage

37

Élément de cuisine avec porte

38

Élément de cuisine avec four

38

FRANÇAIS 39

39

ESTAMOS A PENSAR EM SI

40

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

41

Ligação do gás

42

1.3 Utilização

42

1.4 Manutenção e limpeza

43

1.5 Eliminação

43

2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

44

3. UTILIZAÇÃO DIÁRIA

45

3.1 Ignição do queimador

46

3.2 Desligar o queimador

46

3.4 Ligar e desligar

46

3.5 Desactivação Automática

46

PORTUGUÊS 47

47

4.1 Poupança de energia

49

4.2 Tachos para focos de

49

4.3 Exemplos de aplicações de

49

4.4 Ruídos de funcionamento

50

Informação relativa à

50

5. MANUTENÇÃO E LIMPEZA

51

6. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

52

6.1 Etiquetas fornecidas

53

7. INSTALAÇÃO

54

7.3 Regulação para o nível

55

7.4 Ligação eléctrica

56

7.5 Substituição do cabo de

56

7.6 Montagem

57

8. INFORMAÇÃO TÉCNICA

58

9. PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS

59

397251507-A-102012

60

Electrolux EGD6576NOK User Manual (64 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 8.55 MB |

   

Table of contents

EGD6576NOK

1

MISLIMO NA VAS

2

BRIGA O KUPCIMA I SERVIS

2

1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI

3

1.2 Opća sigurnost

3

SIGURNOSNE UPUTE

4

2.2 Uporaba

5

2.3 Čišćenje i održavanje

5

2.4 Odlaganje

5

3. OPIS PROIZVODA

6

3.4 Prikazi stupnjeva kuhanja

7

3.5 Prikaz preostale topline

7

4. SVAKODNEVNA UPORABA

8

HRVATSKI 9

9

5.2 Posuđe za kuhanje na

11

6. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

12

7. RJEŠAVANJE PROBLEMA

13

8. POSTAVLJANJE

15

8.2 Zamjena sapnica

16

8.6 Sklop

17

8.7 Mogućnosti ugradnje

18

9. TEHNIČKI PODACI

19

10. BRIGA ZA OKOLIŠ

20

SOMMAIRE

21

NOUS PENSONS À VOUS

21

SERVICE APRÈS-VENTE

21

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

22

1.2 Sécurité générale

22

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

23

Branchement électrique

24

Raccordement au gaz

24

2.2 Utilisation

24

2.3 Entretien et nettoyage

25

2.4 Mise au rebut

25

3.2 Manettes de commande

26

4. UTILISATION QUOTIDIENNE

27

FRANÇAIS 29

29

5. CONSEILS UTILES

31

5.2 Récipients de cuisson

32

5.3 Exemples de cuisson

32

6. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

33

6.1 Nettoyage du générateur

34

6.2 Entretien périodique

34

FRANÇAIS 35

35

8. INSTALLATION

37

8.2 Remplacement des

38

8.3 Réglage du niveau minimal

38

8.4 Branchement électrique

38

8.5 Remplacement du câble

39

8.6 Montage

39

Élément de cuisine avec porte

40

Élément de cuisine avec four

40

L'ENVIRONNEMENT

41

ESTAMOS A PENSAR EM SI

42

1. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

43

1.2 Segurança geral

43

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

44

Ligação do gás

45

2.2 Utilização

45

2.3 Manutenção e limpeza

46

2.4 Eliminação

46

3. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

47

4. UTILIZAÇÃO DIÁRIA

48

4.1 Ignição do queimador

49

4.2 Desligar o queimador

49

4.4 Ligar e desligar

49

PORTUGUÊS 51

51

5.1 Poupança de energia

52

5.2 Tachos para focos de

52

5.3 Exemplos de aplicações de

53

6. MANUTENÇÃO E LIMPEZA

54

7. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

55

8. INSTALAÇÃO

57

8.3 Regulação para o nível

58

8.4 Ligação eléctrica

59

8.5 Substituição do cabo de

59

8.6 Montagem

60

9. INFORMAÇÃO TÉCNICA

61

10. PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS

62

PORTUGUÊS 63

63

397251512-A-422012

64

Electrolux EGD6576NOK User Manual (64 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 8.46 MB |

   

Table of contents

EGD6576NOK

1

MISLIMO NA VAS

2

BRIGA O KUPCIMA I SERVIS

2

1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI

3

1.2 Opća sigurnost

3

SIGURNOSNE UPUTE

4

Spajanje na dovod plina

5

2.2 Upotreba

5

3. OPIS PROIZVODA

6

3.3 Izgled upravljačke ploče

7

3.4 Prikazi postavki topline

7

4. SVAKODNEVNA UPORABA

8

HRVATSKI 9

9

5.1 Ušteda energije

11

5.2 Posuđe za kuhanje na

11

6. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

12

7. RJEŠAVANJE PROBLEMA

13

8. POSTAVLJANJE

15

8.2 Zamjena sapnica

16

8.6 Sklop

17

8.7 Mogućnosti ugradnje

18

9. TEHNIČKI PODACI

19

10. BRIGA ZA OKOLIŠ

20

SOMMAIRE

21

NOUS PENSONS À VOUS

21

SERVICE APRÈS-VENTE

21

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

22

1.2 Sécurité générale

22

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

23

Branchement électrique

24

Raccordement au gaz

24

2.2 Utilisation

24

2.3 Entretien et nettoyage

25

2.4 Mise au rebut

25

3.2 Manettes de commande

26

FRANÇAIS 27

27

4. UTILISATION QUOTIDIENNE

28

FRANÇAIS 29

29

5. CONSEILS UTILES

31

5.2 Récipients de cuisson

32

5.3 Exemples de cuisson

32

6. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

33

6.1 Nettoyage du générateur

34

6.2 Entretien périodique

34

FRANÇAIS 35

35

8. INSTALLATION

37

8.4 Branchement électrique

39

8.5 Remplacement du câble

39

8.6 Montage

40

Élément de cuisine avec porte

41

Élément de cuisine avec four

41

L'ENVIRONNEMENT

42

ESTAMOS A PENSAR EM SI

43

1. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

44

1.2 Segurança geral

44

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

45

Ligação eléctrica

46

Ligação do gás

46

2.2 Utilização

46

2.3 Manutenção e limpeza

47

2.4 Eliminação

47

3. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

48

4. UTILIZAÇÃO DIÁRIA

49

4.1 Ignição do queimador

50

4.2 Desligar o queimador

50

4.3 Ligar e desligar

50

PORTUGUÊS 51

51

5.1 Poupança de energia

53

5.2 Tachos para focos de

53

5.3 Exemplos de aplicações de

54

6. MANUTENÇÃO E LIMPEZA

55

7. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

56

7.1 Etiquetas fornecidas

57

8. INSTALAÇÃO

58

8.3 Regulação para o nível

59

8.4 Ligação eléctrica

59

8.5 Substituição do cabo de

60

8.6 Montagem

60

Móvel de cozinha com porta

61

Móvel de cozinha com forno

61

9. INFORMAÇÃO TÉCNICA

62

10. PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS

63

397329402-A-312013

64

Electrolux EGD6576NOK User Manual (60 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 8.45 MB |

   

Table of contents

EGD6576NOK

1

SISUKORD

2

SULLE MÕELDES

2

KLIENDITEENINDUS

2

1. OHUTUSINFO

3

1.2 Üldine ohutus

3

OHUTUSJUHISED

4

2.2 Kasutamine

5

2.3 Hooldus ja puhastus

5

3. SEADME KIRJELDUS

6

3.3 Juhtpaneeli skeem

7

3.4 Kuumusastme näit

7

4. IGAPÄEVANE KASUTAMINE

8

5. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID

11

6. PUHASTUS JA HOOLDUS

12

7. VEAOTSING

13

8. PAIGALDAMINE

15

8.2 Injektorite asendamine

16

8.4 Elektriühendus

16

8.5 Ühenduskaabli vahetamine

17

8.6 Kokkupanek

17

9. TEHNILISED ANDMED

18

10. JÄÄTMEKÄITLUS

19

MĒS DOMĀJAM PAR JUMS

20

1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

21

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

22

2.2 Pielietojums

23

3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS

24

3.4 Sakarsēšanas iestatījumi

25

4. IZMANTOŠANA IKDIENĀ

26

LATVIEŠU 27

27

5.1 Enerģijas taupīšana

29

6. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA

30

7. PROBLĒMRISINĀŠANA

31

8. UZSTĀDĪŠANA

33

8.2 Sprauslu nomaiņa

34

8.5 Strāvas kabeļa maiņa

35

8.6 Montāža

35

8.7 Ievietošanas iespējas

36

Virtuves mēbeles ar durtiņām

36

9. TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

37

Vidējas jaudas 2.0 111

38

Jaudīgais deglis 3.0 149

38

MES GALVOJAME APIE JUS

39

1. SAUGOS INFORMACIJA

40

SAUGOS INSTRUKCIJA

41

Dujų prijungimas

42

2.2 Naudojimas

42

3. GAMINIO APRAŠYMAS

43

3.4 Kaitinimo lygių rodymas

44

4. KASDIENIS NAUDOJIMAS

45

LIETUVIŲ 47

47

5.1 Energijos taupymas

48

6. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

49

7. TRIKČIŲ ŠALINIMAS

50

LIETUVIŲ 51

51

8. ĮRENGIMAS

52

8.2 Purkštukų keitimas

53

8.3 Mažiausio liepsnos lygio

53

8.4 Elektros prijungimas

53

8.5 Maitinimo laido keitimas

54

8.6 Surinkimas

54

8.7 Įdėjimo galimybės

55

Virtuvės spintelė su orkaite

55

9. TECHNINĖ INFORMACIJA

56

10. APLINKOSAUGA

57

LIETUVIŲ 59

59

397329403-A-312013

60

Electrolux EGD6576NOK User Manual (56 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 0.74 MB |

  

Table of contents

EGD6576NOK

1

СЪДЪРЖАНИЕ

2

МИСЛИМ ЗА ВАС

2

ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И ОБСЛУЖВАНЕ

2

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ

3

1.2 Общи мерки за безопасност

3

2. ИНСТРУКЦИИ ЗА СИГУРНОСТ

5

2.3 Свързване към газ

6

2.5 Грижи и почистване

7

2.6 Изхвърляне

7

3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

8

БЪЛГАРСКИ 9

9

4. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА

10

Изключване на горелката

11

4.2 Индукционни зони за

11

Активиране и деактивиране

11

Автоматичното изключване

11

Степента на нагряване

12

Автоматично нагряване

12

Режим на повишена мощност

12

БЪЛГАРСКИ 13

13

5. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ

14

БЪЛГАРСКИ 15

15

6. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ

16

6.2 Поставки за съдове

17

6.3 Почистване на плочата

17

6.4 Почистване на свещите за

17

6.5 Периодична поддръжка

17

7.1 Как да постъпите, ако

18

БЪЛГАРСКИ 19

19

7.2 Ако не откривате

20

8. ИНСТАЛИРАНЕ

21

8.3 Свързване към газ

22

8.4 Смяна на дюзите

23

8.5 Регулиране на минимално

23

8.6 Свързване към

23

8.7 Свързващ кабел

24

8.8 Закрепване на

24

8.9 Монтаж

24

< 20 mm

25

> 20 mm

25

8.10 Възможности за

26

9.1 Размери на плочата

26

9.3 Диаметри на байпаса

27

9.4 Други технически данни

27

СОДРЖИНА

29

НИЕ МИСЛИМЕ НА ВАС

29

ГРИЖА И УСЛУГА ЗА КОРИСНИЦИ

29

1. БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ

30

1.2 Општа безбедност

30

МАКЕДОНСКИ 31

31

2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ

32

2.3 Поврзување на гас

33

2.4 Употреба

33

2.5 Нега и чистење

34

2.6 Расходување

34

3. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ

35

4. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА

37

Гасење на пламеникот

38

4.2 Индуктивни рингли

38

Вклучување и исклучување

38

Автоматски исклучување

38

Поставување на јачината на

39

Автоматско загревање

39

Енергетска функција

39

Заклучување

40

Уред за безбедност на деца

40

5. ПОМОШ И СОВЕТИ

41

6. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ

43

7. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ

44

7.1 Што да направите ако

45

7.2 Ако не можете да најдете

47

8. МОНТАЖА

48

8.3 Поврзување на гас

49

8.4 Замена на дизните

50

8.5 Приспособување на

50

8.6 Поврзување со струја

50

8.7 Кабел за поврзување

51

8.8 Ставање на лентата за

51

8.9 Комплет

51

8.10 Можности за вградување

52

9.2 Спецификации за ринглите

53

9.3 Дијаметри на бајпас

53

9.4 Други технички податоци

54

10. ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА

55

867305182-A-122014

56

Electrolux EGD6576NOK User Manual (32 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 0.57 MB |

 

Table of contents

EGD6576NOK

1

СЪДЪРЖАНИЕ

2

МИСЛИМ ЗА ВАС

2

ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И ОБСЛУЖВАНЕ

2

1.2 Общи мерки за безопасност

3

2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

5

2.2 Свързване към

6

2.3 Свързване към газ

6

2.4 Употреба

6

БЪЛГАРСКИ 7

7

3. ИНСТАЛИРАНЕ

8

3.4 Смяна на дюзите

9

3.5 Регулиране на минимално

10

3.6 Свързване към

10

3.7 Свързващ кабел

11

3.8 Закрепване на

11

3.9 Монтаж

11

< 20 mm

12

> 20 mm

12

4. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

13

1 2 3 4 5 6

14

5. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА

15

Запалване на горелката

16

Изключване на горелката

16

5.2 Индукционни зони за

16

Активиране и деактивиране

16

Автоматичното изключване

17

Степента на нагряване

17

Автоматично нагряване

17

Режим на повишена мощност

17

Заключване

18

6. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ

19

7. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ

21

7.2 Поставки за съдове

22

7.3 Почистване на плочата

22

7.4 Почистване на свещите за

22

7.5 Периодична поддръжка

22

8.1 Как да постъпите, ако

23

8.2 Ако не откривате

25

9. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

26

9.3 Диаметри на байпаса

27

9.4 Други технически данни

27

10. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

28

10.2 Икономия на енергия

29

БЪЛГАРСКИ 31

31

867334549-B-402018

32

Electrolux EGD6576NOK User Manual (64 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 8.62 MB |

   

Table of contents

СЪДЪРЖАНИЕ

2

МИСЛИМ ЗА ВАС

2

ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И СЕРВИЗ

2

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

3

Свързване към газ

4

1.3 Експлоатация

4

2. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

5

2.2 Ключове за управление

6

3. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА

7

3.2 Изключване на горелката

8

3.4 Включване и изключване

8

3.5 Автоматично изключване

8

3.6 Настройка на нагряване

8

БЪЛГАРСКИ 9

9

4. ПОЛЕЗНИ ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ

10

4.2 Готварски съдове за

11

5. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ

12

5.1 Почистване на свещите за

13

5.2 Периодична поддръжка

13

7. ИНСТАЛИРАНЕ

15

7.1 Свързване към газ

16

7.2 Смяна на дюзите

16

БЪЛГАРСКИ 17

17

7.6 Монтаж

18

8. ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

19

9. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

20

СОДЕРЖАНИЕ

21

МЫ ДУМАЕМ О ВАС

21

1.2 Установка

22

Подключение к электросети

22

1.3 Использование

23

1.4 Уход и очистка

24

1.5 Утилизация

24

2. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

25

3. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

26

РУССКИЙ 27

27

РУССКИЙ 29

29

4. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

30

4.4 Шумы при работе

31

Информация об акриламидах

31

5. УХОД И ОЧИСТКА

32

РУССКИЙ 33

33

7. УСТАНОВКА

35

7.2 Замена инжекторов

36

7.3 Регулировка минимального

36

7.4 Подключение к электросети

37

7.5 Замена сетевого шнура

37

7.6 Сборка

38

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

39

9. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

40

РУССКИЙ 41

41

МИ ПРО ВАС ДУМАЄМО

42

ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

43

Газове підключення

44

1.3 Експлуатація

44

2. ОПИС ВИРОБУ

45

1 2 4 5 63

46

3. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ

47

Українська 49

49

4. КОРИСНІ ПОРАДИ

50

4.3 Приклади застосування для

51

4.4 Експлуатаційні шуми

51

Інформація про акриламіди

51

5. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА

52

6. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ

53

6.1 Наклейки, що постачаються

54

7.2 Заміна форсунок

56

7.7 Варіанти вбудовування

58

Кухонна секція з дверцятами

58

8. ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

59

9. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ

60

Українська 61

61

Українська 63

63

397251509-A-102012

64

Electrolux EGD6576NOK User Manual (80 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 1.09 MB |

   

Table of contents

MISLIMO NA VAS

2

BRIGA O KUPCIMA I SERVIS

2

1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI

3

1.2 Opća sigurnost

3

2. SIGURNOSNE UPUTE

4

2.1 Postavljanje

5

2.2 Spajanje na električnu

5

2.3 Spajanje na dovod plina

5

2.4 Uporaba

6

3. OPIS PROIZVODA

7

3.3 Izgled upravljačke ploče

8

3.4 Zasloni stupnja kuhanja

8

4. SVAKODNEVNA UPORABA

9

Gašenje plamenika

10

4.2 Indukcijske zone kuhanja

10

Uključivanje i isključivanje

10

Automatsko isključivanje

10

Stupanj kuhanja

11

Funkcija automatskog

11

Funkcija električne snage

11

5. SAVJETI

12

5.2 Promjeri posuđa

13

5.3 Buka tijekom kuhanja (za

13

5.4 Primjeri kuhanja (za

14

6. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

15

7. RJEŠAVANJE PROBLEMA

15

7.1 Što učiniti kad

16

HRVATSKI 17

17

7.2 Ako ne možete naći

18

7.3 Naljepnice u vrećici s

18

8. POSTAVLJANJE

19

8.4 Zamjena sapnica

20

8.5 Podešavanje minimalne

20

8.6 Spajanje na električnu

20

8.7 Priključni kabel

21

8.8 Postavljanje brtve

21

8.9 Sklop

21

8.10 Mogućnosti ugradnje

22

9. TEHNIČKI PODACI

23

10. ENERGETSKA UČINKOVITOST

24

11. BRIGA ZA OKOLIŠ

25

NE GÂNDIM LA DUMNEAVOASTRĂ

26

ROMÂNA 27

27

2.1 Instalarea

29

2.2 Conexiunea electrică

29

2.3 Racordul la gaz

30

2.4 Utilizare

30

2.5 Îngrijirea şi curăţarea

31

2.6 Gestionarea deşeurilor

31

2.7 Service

31

3. DESCRIEREA PRODUSULUI

32

ROMÂNA 33

33

4. UTILIZAREA ZILNICĂ

34

ROMÂNA 35

35

Cronometru

36

5. INFORMAŢII ŞI SFATURI

37

6. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA

39

7. DEPANARE

40

7.1 Ce trebuie făcut dacă

41

ROMÂNA 43

43

8. INSTALAREA

44

8.4 Înlocuirea injectoarelor

45

8.5 Reglarea nivelului minim

46

8.6 Conexiunea la reţeaua

46

8.7 Cablul conector

47

8.8 Prinderea garniturii

47

8.9 Asamblarea

47

(max 150 mm)

48

9. INFORMAŢII TEHNICE

49

10. EFICIENŢĂ ENERGETICĂ

50

11. INFORMAŢII PRIVIND MEDIUL

51

МИ МИСЛИМО НА ВАС

52

1.2 Опште мере безбедности

53

2. УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ

55

2.3 Прикључивање на гас

56

2.4 Коришћење

56

2.5 Нега и чишћење

57

2.6 Одлагање

57

3. ОПИС ПРОИЗВОДА

58

3.4 Дисплеји степена топлоте

59

4. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА

60

Искључивање горионика

61

4.2 Индукционе зоне за

61

Активирање и деактивирање

61

Aутоматско искључивање

61

Подешавање топлоте

62

Функција за аутоматско

62

Функција за напајање

62

Контролна брава

63

Уређај за безбедност деце

63

Функција Управљање

63

5. КОРИСНИ САВЕТИ

64

СРПСКИ 65

65

6. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ

66

7. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА

67

СРПСКИ 69

69

7.2 Ако не можете да нађете

70

8. ИНСТАЛАЦИЈА

71

8.3 Прикључивање нa гас

72

8.4 Замена млазница

73

8.5 Подешавање минималног

73

8.6 Прикључивање струје

73

8.7 Спојни кабл

74

8.8 Причвршћивање споја

74

8.9 Монтажа

75

9. ТЕХНИЧКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

76

9.3 Пречник премошћавања

77

9.4 Остали технички подаци

77

10. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

78

11. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА

79

867321631-A-242015

80

Electrolux EGD6576NOK User Manual (80 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 1.08 MB |

   

Table of contents

SISUKORD

2

SULLE MÕELDES

2

KLIENDITEENINDUS

2

1. OHUTUSINFO

3

1.2 Üldine ohutus

3

2. OHUTUSJUHISED

5

2.3 Gaasiühendus

6

2.4 Kasutamine

6

2.5 Puhastus ja hooldus

7

2.6 Jäätmekäitlus

7

2.7 Hooldus

7

3. TOOTE KIRJELDUS

8

3.4 Soojusastme näit

9

3.5 Jääkkuumuse indikaator

9

4. IGAPÄEVANE KASUTAMINE

10

EESTI 11

11

Lapselukk

12

Toitehaldus-funktsioon

12

5. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID

13

5.2 Keedunõude läbimõõt

14

5.3 Töö ajal tekkivad helid

14

(induktsioon-keeduväljal)

14

5.4 Küpsetusrakenduste näited

14

(induktsioon-keeduväljale)

14

6. PUHASTUS JA HOOLDUS

15

7. VEAOTSING

16

EESTI 17

17

7.2 Kui lahendust ei leidu

18

8. PAIGALDAMINE

19

8.4 Injektorite asendamine

20

8.5 Minimaalse taseme

21

8.6 Elektriühendus

21

8.7 Ühenduskaabel

21

8.8 Tihendi kinnitamine

21

8.9 Paigaldamine

22

9. TEHNILISED ANDMED

23

9.3 Möödaviikude diameetrid

24

9.4 Muud tehnilised andmed

24

10. ENERGIATÕHUSUS

25

11. JÄÄTMEKÄITLUS

26

MĒS DOMĀJAM PAR JUMS

27

1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

28

LATVIEŠU 29

29

2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

30

2.3 Gāzes piegādes

31

2.4 Pielietojums

31

2.5 Tīrīšana un kopšana

32

2.6 Ierīces utilizācija

32

2.7 Servisa izvēlne

32

3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS

33

4. IZMANTOŠANA IKDIENĀ

35

Jaudas funkcija

37

Taimeris

37

Bloķēšana

37

Bērnu drošības ierīce

37

5. PADOMI UN IETEIKUMI

38

LATVIEŠU 39

39

6. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA

40

7. PROBLĒMRISINĀŠANA

41

LATVIEŠU 43

43

8. UZSTĀDĪŠANA

44

8.2 Iebūvējamas plītis

45

8.3 Gāzes pieslēgšana

45

8.4 Sprauslu nomaiņa

46

8.6 Elektriskais savienojums

46

8.7 Savienojuma kabelis

47

8.8 Blīves uzstādīšana

47

8.9 Montāža

47

8.10 Ievietošanas iespējas

48

9. TEHNISKIE DATI

49

10. ENERGOEFEKTIVITĀTE

50

10.2 Enerģijas taupīšana

51

MES GALVOJAME APIE JUS

52

1. SAUGOS INFORMACIJA

53

2. SAUGOS INSTRUKCIJA

55

2.3 Dujų prijungimas

56

2.4 Naudojimas

56

2.5 Valymas ir priežiūra

57

2.6 Šalinimas

57

2.7 Techninė priežiūra

57

3. GAMINIO APRAŠYMAS

58

4. KASDIENIS NAUDOJIMAS

59

4.1 Dujiniai degikliai

60

Degiklio apžvalga

60

Degiklio uždegimas

60

Degiklių išjungimas

60

LIETUVIŲ 61

61

Užrakinimas

62

Vaikų saugos įtaisas

62

Funkcija Galios valdymas

62

5. PATARIMAI

63

6. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

65

7. TRIKČIŲ ŠALINIMAS

66

LIETUVIŲ 67

67

7.2 Jeigu negalite rasti

68

8. ĮRENGIMAS

69

8.4 Purkštukų keitimas

70

8.5 Mažiausio liepsnos lygio

71

8.6 Elektros prijungimas

71

8.7 Prijungimo kabelis

71

8.8 Sandariklio tvirtinimas

71

8.9 Įrengimas

72

9. TECHNINIAI DUOMENYS

73

9.3 Pralaidos skersmenys

74

9.4 Kiti techniniai duomenys

74

10. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS

75

11. APLINKOS APSAUGA

76

LIETUVIŲ 77

77

LIETUVIŲ 79

79

867329282-A-132016

80

Electrolux EGD6576NOK User Manual (76 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 0.99 MB |

  

Table of contents

EGD6576NOK

1

MYSLÍME NA VÁS

2

PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS

2

1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

3

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

4

2.1 Instalace

5

2.3 Připojení plynu

6

2.4 Použití

6

3. POPIS SPOTŘEBIČE

7

4. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ

9

4.1 Plynové hořáky

10

Přehled hořáku

10

Zapálení hořáku

10

Vypnutí hořáku

10

ČESKY 11

11

Blokování tlačítek

12

Dětská bezpečnostní pojistka

12

Funkce Řízení výkonu

12

5. TIPY A RADY

13

5.2 Průměry nádobí

14

5.3 Úspora energie

14

5.4 Zvuky během používání

14

5.5 Příklady použití varné

14

6. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

15

7. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

16

ČESKY 17

17

8. INSTALACE

19

8.4 Výměna trysek

20

8.7 Připojovací kabel

21

8.8 Montáž těsnění

21

8.9 Montáž

22

8.10 Možnosti zapuštění

23

9.1 Rozměry varné desky

23

9.3 Průměr obtoku

24

9.4 Ostatní technické údaje

24

ČESKY 25

25

1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

27

2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

28

2.1 Inštalácia

29

2.2 Zapojenie do elektrickej

29

2.3 Prívod plynu

30

2.4 Použitie

30

3. POPIS SPOTREBIČA

31

3.2 Otočný ovládač

32

4. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

33

4.1 Plynové horáky

34

Prehľad horáka

34

Zapálenie horáka

34

Vypínanie horáka

34

SLOVENSKY 35

35

Zablokovanie

36

Detská poistka

36

Funkcia Riadenie výkonu

36

5.2 Priemery kuchynského

38

5.3 Šetrenie energie

38

5.4 Zvuky počas prevádzky

38

6. OŠETROVANIE A ČISTENIE

39

7. RIEŠENIE PROBLÉMOV

40

SLOVENSKY 41

41

8. INŠTALÁCIA

43

8.2 Zabudované varné panely

44

8.3 Prívod plynu

44

8.4 Výmena dýz

45

8.5 Nastavenie minimálnej

45

8.6 Zapojenie do elektrickej

45

8.7 Napájací kábel

46

8.8 Inštalácia tesnenia

46

8.10 Možnosti zabudovania

47

9.1 Rozmery varného panela

48

9.2 Špecifikácia varných zón

48

9.3 Priemery obtoku

48

9.4 Ostatné technické údaje

49

MISLIMO NA VAS

50

POMOČ STRANKAM IN SERVIS

50

SLOVENŠČINA 51

51

2. VARNOSTNE INFORMACIJE

52

2.3 Priključitev plina

53

2.4 Uporaba

54

2.5 Vzdrževanje in čiščenje

54

3. OPIS IZDELKA

55

1 2 4 5 63

56

4. VSAKODNEVNA UPORABA

57

Izklop gorilnika

58

4.2 Indukcijska kuhališča

58

Vklop in izklop

58

Samodejni izklop

58

Stopnja kuhanja

58

Samodejno segrevanje

59

Funkcija Power

59

Programska ura

59

5. NAMIGI IN NASVETI

60

5.2 Premeri posode

61

5.3 Varčevanje z energijo

61

5.4 Zvoki med uporabo

61

5.5 Primeri kuhanja

61

6. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

62

7. ODPRAVLJANJE TEŽAV

63

SLOVENŠČINA 65

65

8. NAMESTITEV

66

8.2 Vgradne kuhalne plošče

67

8.3 Priključitev plina

67

8.4 Zamenjava šob

68

8.5 Nastavljanje najmanjše

68

8.7 Priključni kabel

69

8.8 Namestitev tesnila

69

8.9 Montaža

69

8.10 Možnosti vgradnje

70

9. TEHNIČNE INFORMACIJE

71

10. SKRB ZA OKOLJE

72

SLOVENŠČINA 73

73

SLOVENŠČINA 75

75

867305110-A-122014

76

Electrolux EGD6576NOK User Manual (60 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 0.74 MB |

  

Table of contents

EGD6576NOK

1

СЪДЪРЖАНИЕ

2

МИСЛИМ ЗА ВАС

2

ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И ОБСЛУЖВАНЕ

2

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ

3

1.2 Общи мерки за безопасност

3

2. ИНСТРУКЦИИ ЗА СИГУРНОСТ

5

2.3 Свързване към газ

6

2.5 Грижи и почистване

7

2.6 Изхвърляне

7

2.7 Обслужване

7

3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

8

БЪЛГАРСКИ 9

9

4. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА

10

Изключване на горелката

11

4.2 Индукционни зони за

11

Активиране и деактивиране

11

Автоматичното изключване

11

Степента на нагряване

12

Автоматично нагряване

12

Режим на повишена мощност

12

БЪЛГАРСКИ 13

13

5. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ

14

БЪЛГАРСКИ 15

15

6. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ

16

6.2 Поставки за съдове

17

6.3 Почистване на плочата

17

6.4 Почистване на свещите за

17

6.5 Периодична поддръжка

17

7.1 Как да постъпите, ако

18

БЪЛГАРСКИ 19

19

7.2 Ако не откривате

20

8. ИНСТАЛИРАНЕ

21

8.3 Свързване към газ

22

8.4 Смяна на дюзите

23

8.5 Регулиране на минимално

23

8.6 Свързване към

23

8.7 Свързващ кабел

24

8.8 Закрепване на

24

8.9 Монтаж

24

< 20 mm

25

> 20 mm

25

8.10 Възможности за

26

9.1 Размери на плочата

26

9.3 Диаметри на байпаса

27

9.4 Други технически данни

27

10. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

28

БЪЛГАРСКИ 29

29

СОДРЖИНА

30

НИЕ МИСЛИМЕ НА ВАС

30

ГРИЖА И УСЛУГА ЗА КОРИСНИЦИ

30

1. БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ

31

1.2 Општа безбедност

31

2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ

33

2.3 Поврзување на гас

34

2.4 Употреба

34

2.5 Нега и чистење

35

3. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ

36

1 2 3 4 5 6

37

4. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА

38

Палење на пламеникот

39

Гасење на пламеникот

39

4.2 Индуктивни рингли

39

Вклучување и исклучување

39

Заклучување

41

Уред за безбедност на деца

41

5. ПОМОШ И СОВЕТИ

42

МАКЕДОНСКИ 43

43

6. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ

44

7. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ

45

7.1 Што да направите ако

46

МАКЕДОНСКИ 47

47

7.2 Ако не можете да најдете

48

8. МОНТАЖА

49

8.3 Поврзување на гас

50

8.4 Замена на дизните

51

8.5 Приспособување на

51

8.6 Поврзување со струја

51

8.7 Кабел за поврзување

52

8.8 Ставање на лентата за

52

8.9 Комплет

53

8.10 Можности за вградување

54

9.2 Спецификации за ринглите

55

9.3 Дијаметри на бајпас

55

9.4 Други технички податоци

55

10. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

56

11. ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА

57

МАКЕДОНСКИ 59

59

867305777-A-482014

60

Electrolux EGD6576NOK User Manual (52 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 0.73 MB |

  

Table of contents

EGD6576NOK

1

ESTAMOS A PENSAR EM SI

2

1. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

3

1.2 Segurança geral

3

2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

5

2.3 Ligação do gás

6

2.4 Utilização

6

2.5 Manutenção e limpeza

7

2.6 Eliminação

7

3. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

8

4. UTILIZAÇÃO DIÁRIA

10

PORTUGUÊS

11

Temporizador

12

Bloqueio de funções

12

5. SUGESTÕES E DICAS

13

5.2 Diâmetros de tacho

14

5.3 Poupança de energia

14

5.4 Ruídos durante o

14

6. MANUTENÇÃO E LIMPEZA

15

7. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

16

7.1 O que fazer se…

17

8. INSTALAÇÃO

20

8.5 Regulação do nível mínimo

21

8.6 Ligação eléctrica

22

8.7 Cabo de ligação

22

8.8 Instalar a junta vedante

22

8.9 Montagem

23

8.10 Possibilidades para

24

9.1 Dimensões da placa

24

9.3 Diâmetros do bypass

25

9.4 Outros dados técnicos

25

10. PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS

26

CONTENIDO

27

PENSAMOS EN USTED

27

2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

29

2.1 Instalación

30

2.2 Conexión eléctrica

30

2.3 Conexión del gas

31

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

32

3.2 Mando

33

4. USO DIARIO

34

4.1 Quemadores de gas

35

Descripción general del

35

Encendido del quemador

35

Apagado del quemador

35

Bloquear

37

Dispositivo de seguridad para

37

5. CONSEJOS

38

6. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

40

7. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

41

7.1 Qué hacer si

42

7.2 Si no encuentra una

44

8. INSTALACIÓN

45

8.5 Ajuste del nivel mínimo

47

8.6 Conexión eléctrica

47

8.7 Cable de conexión

47

8.8 Colocación del sello

47

8.9 Montaje

48

(max 150 mm)

49

9.3 Diámetros de derivación

50

9.4 Otros datos técnicos

50

10. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

51

867305109-A-122014

52

Electrolux EGD6576NOK User Manual (32 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 0.57 MB |

Table of contents

СІЗ ОЙЫМЫЗДА БОЛДЫҢЫЗ

2

ТҰТЫНУШЫҒА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

2

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

2

2. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

4

2.1 Орнату

5

2.2 Электртоғына қосу

5

2.3 Газға қосу

6

2.4 Пайдалану

6

2.5 Күту менен тазалау

7

2.6 Құрылғыны тастау

7

3. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ

8

4. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ

10

Оттықты сөндіру

11

4.2 Индукциялық пісіру

11

Іске қосу және сөндіру

11

Автоматты түрде сөндіру

11

Қызу параметрі

12

Автоматты түрде қыздыру

12

Қуат функциясы

12

Бала қауіпсіздігінің құралы

13

Қуатты басқару функциясы

13

5. АҚЫЛ-КЕҢЕС

14

ҚАЗАҚ 15

15

6. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ

16

7. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ

17

7.1 Не істерсіңіз, егер

18

ҚАЗАҚ 19

19

7.2 Ақаулықты түзету шешімін

20

8. ОРНАТУ

21

8.4 Инжекторларды ауыстыру

23

8.5 Ең кіші деңгейді лайықтау

23

8.6 Электртоғына қосу

23

8.7 Қосылым сымы

24

8.8 Тығыздағышты салу

24

8.9 Құрастыру

24

8.10 Кірістіру жолдары

25

9. ТЕХНИКАЛЫҚ АҚПАРАТ

26

10. ҚУАТ ТИІМДІЛІГІ

27

10.2 Қуат үнемдеу

28

ҚАЗАҚ 29

29

ҚАЗАҚ 31

31

867305778-B-242015

32

Electrolux EGD6576NOK User Manual (60 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 0.85 MB |

  

Table of contents

СОДЕРЖАНИЕ

2

МЫ ДУМАЕМ О ВАС

2

ОБСЛУЖИВАНИЕ

2

РУССКИЙ 3

3

2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

5

2.2 Подключение к

6

2.3 Подключение к газовой

6

2.4 Эксплуатация

7

2.5 Уход и очистка

8

2.6 Утилизация

8

2.7 Сервис

8

3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

9

4. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

11

Выключение горелки

12

4.2 Индукционные конфорки

12

Включение или выключение

12

Автоматическое отключение

12

Значение мощности нагрева

12

Автоматический нагрев

13

Клавиша функции «Бустер»

13

Блокир. кнопок

14

Функция «Защита от детей»

14

Функция Система управления

14

5. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

15

РУССКИЙ 17

17

6. УХОД И ОЧИСТКА

18

6.5 Периодический уход

19

7.1 Что делать, если

19

РУССКИЙ 21

21

7.2 Если решение найти не

22

7.3 Наклейки, вложенные в

22

8. УСТАНОВКА

23

8.4 Замена инжекторов

24

8.5 Регулировка

25

8.6 Подключение к

25

8.7 Сетевой кабель

26

8.8 Установка прокладки

26

8.9 Сборка

26

< 20 mm

27

> 20 mm

27

9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

28

9.4 Другие технические данные

29

10. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

30

11. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

31

МИ ДУМАЄМО ПРО ВАС

32

ОБСЛУГОВУВАННЯ

32

1.2 Загальні правила безпеки

33

2.1 Установка

35

2.2 Під’єднання до

35

2.3 Газове підключення

36

2.4 Використання

36

2.5 Догляд і чищення

37

3. ОПИС ВИРОБУ

38

1 2 3 4 5 6

39

4. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ

40

Вимкнення конфорки

41

Увімкнення та вимкнення

41

Автоматичне вимкнення

41

Ступінь нагріву

42

Автоматичне нагрівання

42

Функція додаткової

42

Пристрій захисту від доступу

43

5. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ

44

5.2 Діаметр посуду

45

5.3 Шум під час роботи (для

45

5.4 Приклади готування (для

45

6. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА

46

7. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ

47

УКРАЇНСЬКА 49

49

7.2 Якщо ви не можете

50

8.3 Підведення газу

52

8.4 Заміна інжекторів

53

8.5 Настройка мінімального

53

8.6 Під’єднання до

54

8.7 З’єднувальний кабель

54

8.8 Приєднання ущільнювача

54

8.9 Складання

55

9. ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

56

9.3 Обвідні діаметри

57

9.4 Інші технічні дані

57

10. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

58

11. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ

59

867305774-B-242015

60

Electrolux EGD6576NOK User Manual (64 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 0.85 MB |

  

Table of contents

СОДЕРЖАНИЕ

2

МЫ ДУМАЕМ О ВАС

2

ОБСЛУЖИВАНИЕ

2

РУССКИЙ 3

3

2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

5

2.2 Подключение к

6

2.3 Подключение к газовой

7

2.4 Эксплуатация

7

2.5 Уход и очистка

8

3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

9

1 2 3 4 5 6

10

4. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

11

Розжиг горелки

12

Выключение горелки

12

4.2 Индукционные конфорки

12

Включение или выключение

12

Автоматическое отключение

13

Значение мощности нагрева

13

Автоматический нагрев

13

Клавиша функции «Бустер»

13

Блокировка

14

Функция «Защита от детей»

14

5. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

15

5.2 Диаметры посуды

16

5.3 Виды шума в ходе работы

16

(в индукционных варочных

16

5.4 Примеры приготовления с

17

6. УХОД И ОЧИСТКА

18

6.4 Очистка свечи зажигания

19

6.5 Периодический уход

19

7.1 Что делать, если

19

РУССКИЙ 21

21

7.2 Если решение найти не

22

8. УСТАНОВКА

23

8.3 Подключение к газовой

24

8.4 Замена форсунок

25

8.5 Регулировка

25

8.6 Подключение к

26

8.7 Сетевой шнур

26

8.8 Установка прокладки

26

8.9 Сборка

27

9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

28

9.2 Спецификация конфорок

29

9.4 Другие технические данные

29

10. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

30

11. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

31

МИ ДУМАЄМО ПРО ВАС

33

ОБСЛУГОВУВАННЯ

33

1. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ

34

1.2 Загальні правила безпеки

34

УКРАЇНСЬКА 35

35

2.1 Установка

36

2.2 Під’єднання до

37

2.3 Газове підключення

37

2.4 Користування

38

2.5 Догляд і чищення

39

2.6 Утилізація

39

2.7 Сервіс

39

3. ОПИС ВИРОБУ

40

УКРАЇНСЬКА 41

41

4. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ

42

Вимкнення конфорки

43

Увімкнення та вимкнення

43

Автоматичне вимкнення

43

Ступінь нагріву

43

Автоматичне нагрівання

44

Функція додаткової

44

УКРАЇНСЬКА 45

45

5. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ

46

5.2 Діаметр посуду

47

5.3 Шум під час роботи (для

47

5.4 Приклади готування (для

47

6. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА

48

7. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ

49

УКРАЇНСЬКА 51

51

8.4 Заміна форсунок

54

8.5 Регулювання мінімального

54

8.6 Під’єднання до

55

8.7 З’єднувальний кабель

55

8.8 Приєднання ущільнювача

56

8.9 Складання

56

8.10 Варіанти вбудовування

57

9. ТЕХНІЧНІ ДАНІ

58

9.4 Інші технічні дані

59

10. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

60

11. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ

61

УКРАЇНСЬКА 63

63

867329283-A-132016

64

Electrolux EGD6576NOK User Manual (64 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 8.54 MB |

  

Table of contents

MISLIMO NA VAS

2

BRIGA O KUPCIMA I SERVIS

2

INFORMACIJE O SIGURNOSTI

3

Spajanje na dovod plina

4

ODLAGANJE

4

HRVATSKI 5

5

OPIS PROIZVODA

6

PRIKAZI STUPNJEVA KUHANJA

7

PRIKAZ PREOSTALE TOPLINE

7

SVAKODNEVNA UPORABA

8

HRVATSKI 9

9

KORISNI SAVJETI I PREPORUKE

11

ZVUKOVI RADA

12

Podaci o akrilamidima

12

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

13

RJEŠAVANJE PROBLEMA

14

NALJEPNICE U VREĆICI S

15

PRIBOROM

15

POSTAVLJANJE

16

SPAJANJE NA ELEKTRIČNU

17

ZAMJENA ELEKTRIČNOG KABELA

17

A — isporučena brtva

18

TEHNIČKI PODACI

19

BRIGA ZA OKOLIŠ

20

SOMMAIRE

21

NOUS PENSONS À VOUS

21

SERVICE APRÈS-VENTE

21

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

22

Raccordement au gaz

23

UTILISATION

23

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

24

MISE AU REBUT

24

MANETTES DE COMMANDE

25

INDICATEUR DE CHALEUR

26

RÉSIDUELLE

26

UTILISATION QUOTIDIENNE

27

FRANÇAIS 29

29

LE DISPOSITIF DE SÉCURITÉ

30

CONSEILS UTILES

31

BRUITS DE FONCTIONNEMENT

32

ÉTIQUETTES FOURNIES AVEC

35

LE SAC D'ACCESSOIRES

35

INSTALLATION

37

REMPLACEMENT DES

38

INJECTEURS

38

RÉGLAGE DU NIVEAU MINIMAL

38

BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

38

REMPLACEMENT DU CÂBLE

39

D'ALIMENTATION

39

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

40

FRANÇAIS 41

41

ESTAMOS A PENSAR EM SI

42

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

43

Ligação do gás

44

UTILIZAÇÃO

44

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

45

ELIMINAÇÃO

45

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

46

VISORES DO GRAU DE COZEDURA

47

INDICADOR DE CALOR

47

RESIDUAL

47

UTILIZAÇÃO DIÁRIA

48

PORTUGUÊS 49

49

PORTUGUÊS 51

51

SUGESTÕES E CONSELHOS ÚTEIS

52

RUÍDOS DE FUNCIONAMENTO

53

Informação relativa à

53

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

56

ETIQUETAS FORNECIDAS

57

JUNTAMENTE COM O SACO DE

57

ACESSÓRIOS

57

INSTALAÇÃO

59

REGULAÇÃO PARA O NÍVEL

60

LIGAÇÃO ELÉCTRICA

60

SUBSTITUIÇÃO DO CABO DE

60

MONTAGEM

61

INFORMAÇÃO TÉCNICA

62

PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS

63

Electrolux EGD6576NOK User Manual (56 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 0.74 MB |

  

Table of contents

EGD6576NOK

1

PËRMBAJTJA

2

MENDOJMË PËR JU

2

1. TË DHËNA PËR SIGURINË

3

1.2 Siguria e përgjithshme

3

2. UDHËZIMET PËR SIGURINË

5

2.3 Lidhja me gazin

6

2.4 Përdorimi

6

2.5 Kujdesi dhe pastrimi

7

2.6 Hedhja e mbeturinave

7

2.7 Shërbimi

7

3. PËRSHKRIM I PRODUKTIT

8

4. PËRDORIMI I PËRDITSHËM

10

SHQIP 11

11

Funksioni i fuqisë

12

Kohëmatësi

12

Bllokimi

12

5. UDHËZIME DHE KËSHILLA

13

6. KUJDESI DHE PASTRIMI

15

7. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE

16

7.1 Si të veprojmë nëse

17

7.2 Nëse nuk mund të gjeni

19

8. INSTALIMI

20

8.4 Zëvendësimi i injektorëve

21

8.6 Lidhja elektrike

22

8.7 Kablloja e lidhjes

22

8.8 Montimi i izolimit

23

8.9 Montimi

23

8.10 Mundësitë e montimit në

24

9. TË DHËNA TEKNIKE

25

10. EFIKASITETI ENERGJETIK

26

10.2 Kursimi i energjisë

27

МИ МИСЛИМО НА ВАС

28

1.2 Опште мере безбедности

29

2. УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ

31

2.3 Прикључивање на гас

32

2.4 Коришћење

32

2.5 Нега и чишћење

33

2.6 Одлагање

33

3. ОПИС ПРОИЗВОДА

34

3.4 Дисплеји степена топлоте

35

4. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА

36

Искључивање горионика

37

4.2 Индукционе зоне за

37

Активирање и деактивирање

37

Aутоматско искључивање

37

Подешавање топлоте

38

Функција за аутоматско

38

Функција за напајање

38

Контролна брава

39

Уређај за безбедност деце

39

Функција Управљање

39

5. КОРИСНИ САВЕТИ

40

СРПСКИ 41

41

6. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ

42

7. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА

43

СРПСКИ 45

45

7.2 Ако не можете да нађете

46

8. ИНСТАЛАЦИЈА

47

8.3 Прикључивање нa гас

48

8.4 Замена млазница

49

8.5 Подешавање минималног

49

8.6 Прикључивање струје

49

8.7 Спојни кабл

50

8.8 Причвршћивање споја

50

8.9 Монтажа

50

8.10 Могућности уградње

51

9.1 Димензије плоче за кување

52

9.3 Пречник премошћавања

52

10. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

53

11. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА

54

СРПСКИ 55

55

867305775-A-482014

56

Electrolux EGD6576NOK User Manual (60 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 0.75 MB |

  

Table of contents

EGD6576NOK

1

СОДЕРЖАНИЕ

2

МЫ ДУМАЕМ О ВАС

2

ОБСЛУЖИВАНИЕ

2

РУССКИЙ 3

3

2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

5

2.2 Подключение к

6

2.3 Подключение к газовой

6

2.4 Эксплуатация

7

2.5 Уход и очистка

8

2.6 Утилизация

8

3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

9

4. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

11

Клавиша функции «Бустер»

13

Блокировка

14

Функция «Защита от детей»

14

Функция Система управления

14

5. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

15

5.2 Диаметры посуды

16

5.3 Экономия электроэнергии

16

5.4 Шум во время работы

16

5.5 Примеры использования

16

6. УХОД И ОЧИСТКА

17

6.2 Подставки для посуды

18

6.3 Чистка варочной панели

18

6.4 Очистка свечи зажигания

18

6.5 Периодический уход

18

7.1 Что делать, если

19

РУССКИЙ 21

21

7.2 Если решение найти не

22

7.3 Наклейки, вложенные в

22

8. УСТАНОВКА

23

8.4 Замена инжекторов

24

8.5 Регулировка

24

8.6 Подключение к

25

8.7 Сетевой кабель

25

8.8 Установка прокладки

26

8.9 Сборка

26

8.10 Возможности

27

9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

28

10. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

29

МИ ДУМАЄМО ПРО ВАС

31

ОБСЛУГОВУВАННЯ

31

1.2 Загальні правила безпеки

32

УКРАЇНСЬКА 33

33

2.1 Установка

34

2.2 Підключення до

34

2.3 Газове підключення

35

2.4 Використання

35

2.5 Догляд і чищення

36

2.6 Утилізація

36

3. ОПИС ВИРОБУ

37

1 2 4 5 63

38

4. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ

39

Запалювання конфорки

40

Вимкнення конфорки

40

Увімкнення та вимкнення

40

УКРАЇНСЬКА 41

41

Блокування

42

Пристрій захисту від доступу

42

5. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ

43

5.2 Діаметр посуду

44

5.3 Енергозбереження

44

5.4 Шуми під час роботи

44

5.5 Приклади застосування

44

УКРАЇНСЬКА 45

45

6. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА

46

7. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ

47

УКРАЇНСЬКА 49

49

8.2 Вбудовані варильні

51

8.3 Підключення газу

51

8.4 Заміна інжекторів

52

8.5 Настройка мінімального

52

8.6 Під’єднання до

53

8.7 З’єднувальний кабель

53

8.8 Приєднання ущільнювача

53

8.9 Складання

54

8.10 Варіанти вбудовування

55

9.3 Діаметр обвідних клапанів

56

9.4 Інші технічні дані

56

10. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ

57

УКРАЇНСЬКА 59

59

867305112-A-122014

60

Electrolux EGD6576NOK User Manual (56 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 0.82 MB |

  

Table of contents

ESTAMOS A PENSAR EM SI

2

1. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

3

1.2 Segurança geral

3

2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

5

2.3 Ligação do gás

6

2.4 Utilização

6

PORTUGUÊS 7

7

3. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

8

4. UTILIZAÇÃO DIÁRIA

10

Desligar o queimador

11

4.2 Zonas de cozedura de

11

Activar e desactivar

11

Desactivação Automática

11

Grau de cozedura

12

Aquecimento Automático

12

Função Power

12

Temporizador

12

Bloqueio de Funções

13

Dispositivo de Segurança para

13

Crianças

13

Função Gestão de Energia

13

5. SUGESTÕES E DICAS

14

PORTUGUÊS 15

15

6. MANUTENÇÃO E LIMPEZA

16

7. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

17

7.1 O que fazer se

18

PORTUGUÊS 19

19

8. INSTALAÇÃO

21

8.5 Regulação do nível mínimo

23

8.6 Ligação eléctrica

23

8.7 Cabo de ligação

23

8.8 Instalar a junta vedante

24

8.9 Montagem

24

8.10 Possibilidades para

25

9. DADOS TÉCNICOS

26

10. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

27

11. PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS

28

CONTENIDO

29

PENSAMOS EN USTED

29

1.2 Seguridad general

30

ESPAÑOL 31

31

2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

32

2.3 Conexión del gas

33

2.4 Uso del aparato

33

2.5 Mantenimiento y limpieza

34

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

35

1 2 3 4 5 6

36

4. USO DIARIO

37

Apagado del quemador

38

4.2 Zonas de cocción por

38

Activación y desactivación

38

Apagado automático

38

Ajuste de temperatura

39

Calentamiento automático

39

La función Power

39

Bloqueo de seguridad para

40

Función Gestión de energía

40

5. CONSEJOS

41

6. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

43

7. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

44

7.1 Qué hacer si

45

7.2 Si no encuentra una

47

8. INSTALACIÓN

48

8.4 Sustitución de los

49

8.5 Ajuste del nivel mínimo

50

8.6 Conexión eléctrica

50

8.7 Cable de conexión

50

8.8 Colocación del sello

51

8.9 Montaje

51

(max 150 mm)

52

9. DATOS TÉCNICOS

53

10. EFICACIA ENERGÉTICA

54

11. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

55

867329280-A-132016

56

Electrolux EGD6576NOK User Manual (60 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 0.84 MB |

  

Table of contents

PËRMBAJTJA

2

MENDOJMË PËR JU

2

1. TË DHËNA PËR SIGURINË

3

1.2 Siguria e përgjithshme

3

2. UDHËZIMET PËR SIGURINË

5

2.3 Lidhja me gazin

6

2.4 Përdorimi

6

2.5 Kujdesi dhe pastrimi

7

2.6 Eliminimi i pajisjes

7

3. PËRSHKRIM I PRODUKTIT

8

4. PËRDORIMI I PËRDITSHËM

10

SHQIP 11

11

Funksioni i fuqisë

12

Kohëmatësi

12

Bllokimi

12

5. UDHËZIME DHE KËSHILLA

13

6. KUJDESI DHE PASTRIMI

15

7. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE

16

7.1 Si të veprojmë nëse

17

7.2 Nëse nuk mund të gjeni

19

8. INSTALIMI

20

8.4 Zëvendësimi i injektorëve

21

8.6 Lidhja elektrike

22

8.7 Kablloja e lidhjes

22

8.8 Montimi i izolimit

22

8.9 Montimi

23

8.10 Mundësitë e montimit në

24

9. TË DHËNAT TEKNIKE

25

9.4 Të dhëna teknike të tjera

26

10. EFIKASITETI ENERGJETIK

27

СОДРЖИНА

29

НИЕ МИСЛИМЕ НА ВАС

29

ГРИЖА И УСЛУГА ЗА КОРИСНИЦИ

29

1. БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ

30

1.2 Општа безбедност

30

МАКЕДОНСКИ 31

31

2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ

32

2.2 Поврзување со струја

33

2.3 Поврзување на гас

33

2.4 Употреба

34

2.5 Нега и чистење

35

2.6 Расходување

35

2.7 Сервисирање

35

3. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ

36

МАКЕДОНСКИ 37

37

4. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА

38

МАКЕДОНСКИ 39

39

Автоматско загревање

40

Енергетска функција

40

Заклучување

41

Уред за безбедност на деца

41

Функција Управување со

41

5. ПОМОШ И СОВЕТИ

42

МАКЕДОНСКИ 43

43

6. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ

44

7. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ

45

МАКЕДОНСКИ 47

47

7.2 Ако не можете да најдете

48

8. МОНТАЖА

49

8.3 Поврзување на гас

50

8.4 Замена на вбризгувачите

51

8.5 Приспособување на

51

8.6 Поврзување со струја

51

8.7 Кабел за поврзување

52

8.8 Ставање на лентата за

52

8.9 Комплет

53

9. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

54

9.2 Спецификации за ринглите

55

9.3 Дијаметри на бајпас

55

9.4 Други технички податоци

55

10. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

56

11. ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА

57

МАКЕДОНСКИ 59

59

867329286-A-132016

60

Electrolux EGD6576NOK User Manual (80 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 1.08 MB |

  

Table of contents

EGD6576NOK

1

MYSLÍME NA VÁS

2

PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS

2

1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

2

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

5

2.3 Připojení plynu

6

2.4 Použití spotřebiče

6

2.5 Čištění a údržba

7

2.6 Likvidace

7

3. INSTALACE

8

3.4 Výměna trysek

9

3.7 Připojovací kabel

10

3.8 Montáž těsnění

10

3.9 Montáž

11

3.10 Možnosti zapuštění

12

4. POPIS SPOTŘEBIČE

13

4.5 Ukazatel zbytkového tepla

14

5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ

15

Blokování tlačítek

17

Dětská bezpečnostní pojistka

17

Funkce Řízení výkonu

17

6. TIPY A RADY

18

6.2 Průměry nádob

19

6.3 Zvuky během provozu (pro

19

6.4 Příklady vaření (pro

19

7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

20

8. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

21

ČESKY 23

23

9. TECHNICKÉ ÚDAJE

24

ČESKY 25

25

10. ENERGETICKÁ ÚČINNOST

26

ČESKY 27

27

1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

28

SLOVENSKY 29

29

2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

31

2.3 Prívod plynu

32

2.4 Použitie

32

2.5 Ošetrovanie a čistenie

33

2.6 Likvidácia

33

3. INŠTALÁCIA

34

3.4 Výmena dýz

35

3.5 Nastavenie minimálnej

35

3.6 Zapojenie do elektrickej

36

3.7 Napájací kábel

36

3.8 Inštalácia tesnenia

36

3.10 Možnosti zabudovania

38

4. POPIS VÝROBKU

39

4.4 Zobrazenie varného stupňa

40

5. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

41

Zablokovanie ovládania

43

Detská poistka

43

SLOVENSKY 45

45

7. OŠETROVANIE A ČISTENIE

46

8. RIEŠENIE PROBLÉMOV

47

SLOVENSKY 49

49

9.2 Špecifikácia varných zón

51

9.3 Priemery obtokov

51

9.4 Ostatné technické údaje

51

10. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ

52

10.2 Šetrenie energie

53

MISLIMO NA VAS

54

POMOČ STRANKAM IN SERVIS

54

1. VARNOSTNA INFORMACIJE

54

SLOVENŠČINA 55

55

2. VARNOSTNA NAVODILA

57

2.3 Priključitev plina

58

2.4 Uporaba

58

3. NAMESTITEV

59

3.2 Vgradne kuhalne plošče

60

3.3 Priključitev plina

60

3.4 Zamenjava šob

60

3.5 Nastavljanje najmanjše

61

3.7 Priključni kabel

62

3.8 Namestitev tesnila

62

3.9 Montaža

62

3.10 Možnosti vgradnje

63

4. OPIS IZDELKA

64

SLOVENŠČINA 65

65

5. VSAKODNEVNA UPORABA

66

SLOVENŠČINA 67

67

Funkcija Power

68

Programska ura

68

Varovalo za otroke

68

6. NAMIGI IN NASVETI

69

6.2 Premeri posode

70

6.3 Zvoki med uporabo (za

70

6.4 Primeri za kuhanje (za

70

7. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

71

8. ODPRAVLJANJE TEŽAV

72

SLOVENŠČINA 73

73

9. TEHNIČNI PODATKI

75

9.2 Specifikacije kuhališč

76

9.3 Premeri obvodov

76

9.4 Drugi tehnični podatki

76

10. ENERGIJSKA UČINKOVITOST

77

11. SKRB ZA OKOLJE

78

SLOVENŠČINA 79

79

867334511-B-402018

80

Electrolux EGD6576NOK User Manual (76 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 1.07 MB |

   

Table of contents

SISUKORD

2

SULLE MÕELDES

2

KLIENDITEENINDUS

2

1. OHUTUSINFO

3

1.2 Üldine ohutus

3

2. OHUTUSJUHISED

4

2.2 Elektriühendus

5

2.3 Gaasiühendus

5

2.4 Kasutamine

6

3. TOOTE KIRJELDUS

7

3.3 Juhtpaneeli skeem

8

3.4 Soojusastme näit

8

4. IGAPÄEVANE KASUTAMINE

9

Põleti väljalülitamine

10

4.2 Induktsioonkeeduväljad

10

Sisse- ja väljalülitamine

10

Automaatne väljalülitus

10

Soojusaste

10

Automaatne kiirsoojendus

11

Võimsusfunktsioon

11

5. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID

12

5.2 Keedunõude läbimõõt

13

5.3 Töö ajal tekkivad helid

13

(induktsioon-keeduväljal)

13

5.4 Küpsetusrakenduste näited

13

(induktsioon-keeduväljale)

13

6. PUHASTUS JA HOOLDUS

14

7. VEAOTSING

15

EESTI 17

17

8. PAIGALDAMINE

18

8.4 Injektorite asendamine

19

8.5 Minimaalse taseme

20

8.6 Elektriühendus

20

8.7 Ühenduskaabel

20

8.8 Tihendi kinnitamine

21

8.9 Paigaldamine

21

8.10 Paigaldusvõimalused

22

9. TEHNILISED ANDMED

23

10. ENERGIATÕHUSUS

24

11. JÄÄTMEKÄITLUS

25

MĒS DOMĀJAM PAR JUMS

26

1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

27

2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

28

2.2 Elektrības padeves

29

2.3 Gāzes piegādes

29

2.4 Pielietojums

30

3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS

31

1 2 3 4 5 6

32

4. IZMANTOŠANA IKDIENĀ

33

Degļu izslēgšana

34

4.2 Indukcijas gatavošanas

34

Automātiskā izslēgšanās

34

Sildīšanas pakāpe

35

Automātiskā sakarsēšana

35

Jaudas funkcija

35

Taimeris

35

5. PADOMI UN IETEIKUMI

36

5.2 Ēdiena gatavošanas trauku

37

5.3 Trokšņi darbības laikā

37

(indukcijas gatavošanas

37

5.4 Gatavošanas piemēri

38

6. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA

39

7. PROBLĒMRISINĀŠANA

40

LATVIEŠU 41

41

7.2 Ja nevarat atrast

42

8. UZSTĀDĪŠANA

43

8.4 Sprauslu nomaiņa

44

8.6 Elektriskais savienojums

45

8.7 Savienojuma kabelis

45

8.8 Blīves uzstādīšana

46

8.9 Montāža

46

8.10 Ievietošanas iespējas

47

9. TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

48

10. ENERGOEFEKTIVITĀTE

49

10.2 Enerģijas taupīšana

50

MES GALVOJAME APIE JUS

51

1. SAUGOS INFORMACIJA

52

2. SAUGOS INSTRUKCIJA

53

2.2 Elektros prijungimas

54

2.3 Dujų prijungimas

54

2.4 Naudojimas

55

3. GAMINIO APRAŠYMAS

56

3.2 Reguliavimo rankenėlė

57

4. KASDIENIS NAUDOJIMAS

58

Degiklio uždegimas

59

Degiklių išjungimas

59

4.2 Indukcinės kaitvietės

59

Įjungimas ir išjungimas

59

Automatinis išjungimas

59

Kaitinimo lygis

60

Automatinis įkaitinimas

60

Galingumo funkcija

60

Laikmatis

60

Užrakinimas

61

Vaikų saugos įtaisas

61

Funkcija Galios valdymas

61

5. PATARIMAI

62

LIETUVIŲ 63

63

6. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

64

7. TRIKČIŲ ŠALINIMAS

65

7.2 Jeigu negalite rasti

67

8. ĮRENGIMAS

68

8.4 Purkštukų keitimas

69

8.5 Mažiausio liepsnos lygio

70

8.6 Elektros prijungimas

70

8.7 Prijungimo kabelis

70

8.8 Sandariklio tvirtinimas

70

8.9 Įrengimas

71

9. TECHNINĖ INFORMACIJA

72

9.3 Pralaidos skersmenys

73

9.4 Kiti techniniai duomenys

73

10. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS

74

11. APLINKOS APSAUGA

75

867305773-B-242015

76

Electrolux EGD6576NOK User Manual (56 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 0.82 MB |

  

Table of contents

ESTAMOS A PENSAR EM SI

2

1. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

3

1.2 Segurança geral

3

2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

5

2.3 Ligação do gás

6

2.4 Utilização

6

2.5 Manutenção e limpeza

7

2.6 Eliminação

7

2.7 Assistência Técnica

7

3. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

8

PORTUGUÊS 9

9

4. UTILIZAÇÃO DIÁRIA

10

PORTUGUÊS 11

11

Aquecimento Automático

12

Função Power

12

Temporizador

12

Bloqueio de Funções

13

Dispositivo de Segurança para

13

Crianças

13

Função Gestão de Energia

13

5. SUGESTÕES E DICAS

14

PORTUGUÊS 15

15

6. MANUTENÇÃO E LIMPEZA

16

7. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

17

PORTUGUÊS 19

19

8. INSTALAÇÃO

20

8.3 Ligação do gás

21

8.5 Regulação do nível mínimo

22

8.6 Ligação eléctrica

22

8.7 Cabo de ligação

23

8.8 Instalar a junta vedante

23

8.9 Montagem

23

< 20 mm

24

> 20 mm

24

9. INFORMAÇÃO TÉCNICA

25

10. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

26

11. PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS

27

CONTENIDO

28

PENSAMOS EN USTED

28

ESPAÑOL 29

29

2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

31

2.3 Conexión del gas

32

2.4 Uso del aparato

32

2.5 Mantenimiento y limpieza

33

2.6 Eliminación

33

2.7 Asistencia

33

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

34

ESPAÑOL 35

35

4. USO DIARIO

36

ESPAÑOL 37

37

Calentamiento automático

38

Función Power

38

5. CONSEJOS

39

ESPAÑOL 41

41

6. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

42

7. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

43

ESPAÑOL 45

45

8. INSTALACIÓN

46

8.3 Conexión de gas

47

8.4 Sustitución de los

48

8.5 Ajuste del nivel mínimo

48

8.6 Conexión eléctrica

48

8.7 Cable de conexión

49

8.8 Colocación del sello

49

8.9 Montaje

49

(max 150 mm)

50

9. INFORMACIÓN TÉCNICA

51

10. EFICACIA ENERGÉTICA

52

11. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

53

ESPAÑOL 55

55

867305771-B-242015

56

Electrolux EGD6576NOK User Manual (60 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 0.83 MB |

  

Table of contents

EGD6576NOK

1

PËRMBAJTJA

2

ME JU NË MENDJE

2

1. TË DHËNA PËR SIGURINË

2

1.2 Siguria e përgjithshme

3

2. UDHËZIMET PËR SIGURINË

5

2.3 Lidhja me gazin

6

2.4 Përdorimi

6

2.5 Kujdesi dhe pastrimi

7

2.6 Eliminimi i pajisjes

7

2.7 Shërbimi

7

3. INSTALIMI

8

3.4 Zëvendësimi i injektorëve

9

3.6 Lidhja elektrike

10

3.7 Kablloja e lidhjes

10

3.8 Montimi i izolimit

10

3.9 Montimi

11

3.10 Mundësitë e montimit në

12

4. PËRSHKRIM I PRODUKTIT

13

5. PËRDORIMI I PËRDITSHËM

15

Funksioni i fuqisë

17

Kohëmatësi

17

Bllokimi

17

6. UDHËZIME DHE KËSHILLA

18

SHQIP 19

19

7. KUJDESI DHE PASTRIMI

20

8. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE

21

8.1 Si të veprojmë nëse

22

SHQIP 23

23

8.2 Nëse nuk mund të gjeni

24

9. TË DHËNAT TEKNIKE

25

9.3 Diametrat e devijimit

26

9.4 Të dhëna teknike të tjera

26

10. EFIKASITETI ENERGJETIK

27

СОДРЖИНА

29

НИЕ МИСЛИМЕ НА ВАС

29

1. БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ

29

1.2 Општа безбедност

30

МАКЕДОНСКИ 31

31

2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА

32

2.2 Поврзување со струја

33

2.3 Поврзување на гас

33

2.4 Употреба

34

3. МОНТАЖА

35

3.2 Вградени плочи за

36

3.3 Поврзување на гас

36

3.4 Замена на вбризгувачите

37

3.5 Приспособување на

37

3.6 Поврзување со струја

38

3.7 Кабел за поврзување

38

3.8 Ставање на лентата за

38

3.9 Комплет

39

3.10 Можности за вградување

40

4. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ

41

5. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА

43

Автоматско загревање

45

Енергетска функција

45

Заклучување

46

Уред за безбедност на деца

46

Функција Управување со

46

6. ПОМОШ И СОВЕТИ

47

7. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ

49

8. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ

50

МАКЕДОНСКИ 51

51

МАКЕДОНСКИ 53

53

9. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

54

9.2 Спецификации за ринглите

55

9.3 Дијаметри на бајпас

55

9.4 Други технички податоци

55

10. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

56

11. ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА

57

МАКЕДОНСКИ 59

59

867334516-B-402018

60

Electrolux EGD6576NOK User Manual (56 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 0.82 MB |

   

Table of contents

EGD6576NOK

1

MISLIMO NA VAS

2

BRIGA O KUPCIMA I SERVIS

2

1. SIGURNOSNE INFORMACIJE

2

1.2 Opća sigurnost

3

2. SIGURNOSNE UPUTE

5

2.3 Spajanje na dovod plina

6

2.4 Upotreba

6

3. POSTAVLJANJE

7

3.2 Ugradne ploče za kuhanje

8

3.3 Priključak plina

8

3.4 Zamjena sapnica

9

3.5 Podešavanje minimalne

9

3.6 Spajanje na električnu

9

3.7 Priključni kabel

10

3.8 Postavljanje brtve

10

3.9 Sklop

10

3.10 Mogućnosti ugradnje

11

4. OPIS PROIZVODA

12

4.4 Zasloni stupnja kuhanja

13

5. SVAKODNEVNA UPORABA

14

HRVATSKI 15

15

Funkcija električne snage

16

Blokiranje

16

Blokiranje radi zaštite djece

16

6. SAVJETI

17

6.2 Promjeri posuđa

18

6.3 Buka tijekom kuhanja (za

18

6.4 Primjeri kuhanja (za

18

7. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

19

8. RJEŠAVANJE PROBLEMA

20

HRVATSKI 21

21

9. TEHNIČKI PODACI

23

9.3 Promjeri premosnica

24

9.4 Ostali tehnički podaci

24

10. ENERGETSKA UČINKOVITOST

25

11. BRIGA ZA OKOLIŠ

26

NE GÂNDIM LA DUMNEAVOASTRĂ

27

ROMÂNA 29

29

2. INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ

30

2.3 Racordul la gaz

31

2.4 Utilizare

31

2.5 Îngrijirea şi curăţarea

32

3. INSTALAREA

33

3.4 Înlocuirea injectoarelor

34

3.5 Reglarea nivelului minim

34

3.6 Conexiunea la reţeaua

35

3.7 Cablul de conectare

35

3.8 Prinderea garniturii

35

3.9 Asamblarea

36

(max 150 mm)

37

4. DESCRIEREA PRODUSULUI

38

ROMÂNA 39

39

5. UTILIZAREA ZILNICĂ

40

ROMÂNA 41

41

Temporizator

42

Blocarea

42

6. INFORMAŢII ŞI SFATURI

43

7. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA

45

8. DEPANARE

46

8.1 Ce trebuie făcut dacă

47

ROMÂNA 49

49

9. DATE TEHNICE

50

ROMÂNA 51

51

10. EFICIENŢĂ ENERGETICĂ

52

11. INFORMAŢII PRIVIND MEDIUL

52

ROMÂNA 53

53

ROMÂNA 55

55

867334514-B-402018

56

Electrolux EGD6576NOK User Manual (72 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 0.98 MB |

   

Table of contents

EGD6576NOK

1

SISUKORD

2

SULLE MÕELDES

2

KLIENDITEENINDUS

2

1. OHUTUSINFO

3

1.2 Üldine ohutus

3

2. OHUTUSJUHISED

4

2.2 Elektriühendus

5

2.3 Gaasiühendus

5

2.4 Kasutamine

5

2.5 Puhastus ja hooldus

6

3. SEADME KIRJELDUS

7

3.4 Soojusastme näit

8

4. IGAPÄEVANE KASUTAMINE

9

Lapselukk

11

5. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID

12

5.2 Keedunõude läbimõõt

13

5.3 Energiasääst

13

5.4 Kasutamisega kaasnevad

13

6. PUHASTUS JA HOOLDUS

14

7. VEAOTSING

15

7.2 Kui lahendust ei leidu

17

8. PAIGALDAMINE

18

8.4 Injektorite asendamine

19

8.5 Minimaalse taseme

19

8.6 Elektriühendus

20

8.7 Ühenduskaabel

20

8.8 Tihendi kinnitamine

20

8.9 Paigaldamine

21

8.10 Paigaldusvõimalused

22

9.1 Pliidi mõõtmed

22

9.3 Möödaviikude diameetrid

23

9.4 Muud tehnilised andmed

23

10. JÄÄTMEKÄITLUS

24

MĒS DOMĀJAM PAR JUMS

25

1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

26

2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

27

2.2 Elektriskie pieslēgumi

28

2.3 Gāzes piegādes

28

2.4 Izmantošana

29

2.5 Tīrīšana un kopšana

29

3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS

30

1 2 4 5 63

31

4. IZMANTOŠANA IKDIENĀ

32

LATVIEŠU 33

33

Automātiskā sakarsēšana

34

Jaudas funkcija

34

Taimeris

34

5. PADOMI UN IETEIKUMI

35

5.2 Ēdiena gatavošanas trauku

36

5.3 Enerģijas taupīšana

36

5.4 Trokšņi darbības laikā

37

5.5 Ēdienu gatavošanas

37

6. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA

38

7. PROBLĒMRISINĀŠANA

39

7.2 Ja nevarat atrast

41

8. UZSTĀDĪŠANA

42

8.4 Sprauslu nomaiņa

43

8.6 Elektriskais savienojums

44

8.7 Savienojuma kabelis

44

8.8 Blīves uzstādīšana

44

8.9 Montāža

45

8.10 Ievietošanas iespējas

46

9.1 Plīts virsmas izmēri

46

9.3 Apvada diametri

47

9.4 Citi tehniskie dati

47

MES GALVOJAME APIE JUS

49

1. SAUGOS INFORMACIJA

50

2. SAUGOS INSTRUKCIJA

51

2.2 Elektros prijungimas

52

2.3 Dujų prijungimas

52

2.4 Naudojimas

53

3. GAMINIO APRAŠYMAS

54

3.4 Kaitinimo lygių rodmenys

55

4. KASDIENIS NAUDOJIMAS

56

Degiklių išjungimas

57

4.2 Indukcinės kaitvietės

57

Įjungimas ir išjungimas

57

Automatinis išjungimas

57

Kaitinimo lygis

57

Automatinis įkaitinimas

58

Galingumo funkcija

58

Laikmatis

58

5. PATARIMAI

59

5.2 Prikaistuvių skersmenys

60

5.3 Energijos taupymas

60

5.4 Triukšmo lygis naudojimo

60

LIETUVIŲ 61

61

6. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

62

7. TRIKČIŲ ŠALINIMAS

62

7.1 Ką daryti, jeigu

63

8. ĮRENGIMAS

65

8.2 Integruojamos kaitlentės

66

8.3 Dujų prijungimas

66

8.4 Purkštukų keitimas

67

8.5 Mažiausio liepsnos lygio

67

8.6 Elektros prijungimas

67

8.7 Elektros laidas

68

8.8 Sandariklio tvirtinimas

68

8.9 Įrengimas

68

8.10 Įdėjimo galimybės

69

9. TECHNINĖ INFORMACIJA

70

10. APLINKOS APSAUGA

71

867305111-A-122014

72

Electrolux EGD6576NOK User Manual (52 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 0.74 MB |

   

Table of contents

EGD6576NOK

1

MISLIMO NA VAS

2

BRIGA O KUPCIMA I SERVIS

2

1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI

3

1.2 Opća sigurnost

3

2. SIGURNOSNE UPUTE

4

2.1 Postavljanje

5

2.2 Spajanje na električnu

5

2.3 Spajanje na dovod plina

5

2.4 Koristite

6

3. OPIS PROIZVODA

7

3.3 Izgled upravljačke ploče

8

3.4 Zasloni stupnja kuhanja

8

4. SVAKODNEVNA UPORABA

9

Gašenje plamenika

10

4.2 Indukcijske zone kuhanja

10

Uključivanje i isključivanje

10

Automatsko isključivanje

10

Stupanj kuhanja

10

Funkcija automatskog

11

Funkcija električne snage

11

5. SAVJETI

12

5.2 Promjeri posuđa

13

5.3 Ušteda energije

13

5.4 Buka tijekom rada

13

5.5 Primjeri primjene za

14

6. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

15

7. RJEŠAVANJE PROBLEMA

15

7.1 Što učiniti kad

16

HRVATSKI 17

17

7.2 Ako ne možete naći

18

7.3 Naljepnice u vrećici s

18

8. POSTAVLJANJE

19

8.4 Zamjena sapnica

20

8.5 Podešavanje minimalne

20

8.6 Spajanje na električnu

20

8.7 Priključni kabel

21

8.8 Postavljanje brtve

21

8.9 Sklop

21

8.10 Mogućnosti ugradnje

22

9.2 Značajke zona kuhanja

23

9.3 Promjeri premosnica

23

10. BRIGA ZA OKOLIŠ

24

NE GÂNDIM LA DUMNEAVOASTRĂ

25

ROMÂNA 27

27

2.1 Instalarea

28

2.2 Conexiunea electrică

28

2.3 Racordul la gaz

29

2.4 Utilizarea

29

2.5 Îngrijirea și curățarea

30

2.6 Gestionarea deșeurilor

30

3. DESCRIEREA PRODUSULUI

31

4. UTILIZAREA ZILNICĂ

33

Temporizator

35

5. INFORMAŢII ŞI SFATURI

36

5.2 Diametre pentru vase

37

5.3 Economisirea energiei

37

5.4 Zgomotul pe durata

37

5.5 Exemple de gătit

37

6. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA

38

7. DEPANARE

39

7.1 Ce trebuie făcut dacă

40

ROMÂNA 41

41

8. INSTALAREA

43

8.4 Înlocuirea injectoarelor

44

8.5 Reglarea nivelului minim

44

8.6 Conexiunea la rețeaua

45

8.7 Cablul conector

45

8.8 Prinderea garniturii

45

8.9 Asamblarea

46

9.1 Dimensiunile plitei

47

9.3 Diametrele de bypass

48

9.4 Alte date tehnice

48

ROMÂNA 49

49

ROMÂNA 51

51

867305181-A-122014

52